Askerde intihar ettiği söylenen oğlunun adını kültürevinde yaşatıyor

Askerde intihar ettiği söylenen oğlunun adını kültürevinde yaşatıyor

06 Aralık 2012 Perşembe 14:32
Askerde intihar ettiği söylenen oğlunun adını kültürevinde yaşatıyor
ADANA (CÝHAN)- Son günlerde kýþlalardan `intihar veya kaza kurþunu´ iddiasýyla gelen þüpheli asker ölümleri yýllardýr ayný acýyý yaþayan ailelerin yaralarýný tazeledi. Ýzmir Bergama Orduevi´nde canýna kýydýðý ileri sürülen Er Mert Evren ile Þýrnak´ta vatani görevini yaparken önce `kaza kurþunu, sonra intihar ettiði´ belirtilen Ýsmail Akça´nýn ölümü bu konudaki tartýþmalarý alevlendirdi. Çeliþkili açýklamalar üzerine ailesi, Akça´nýn cenazesine ikinci kez otopsi yaptýrmýþtý. Meclis Ýnsan Haklarý Komisyonu ise son 10 yýlda 935 askerin intihar ettiðini duyurmasý, kýþlalardaki bu salgýna karþý alýnmasý gereken tedbirleri gündemi getirmiþti. Geliþmeler çocuklarýnýn intihar ettiðine inanmayan ailelerin umutlarýný artýrdý. Aðrý´nýn Eleþkirt ilçesinde 4 Eylül 2009´da intihar ettiði iddia edilen Er Volkan Kamalak´ýn (21) Adana´daki babasý Hayri Kamalak (46), oðlunun intihar etmediðini ispatlamak için mücadele veriyor. Askeri mahkemeden sonuç alamayan Kamalak, davayý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi´ne taþýdý. 2 katlý ikametinin birinci katýný `Þehit Er Volkan Kamalak Dayanýþma Evi´ olarak düzenleyen Kamalak, ülke genelinde intihar ettiði söylenen aileleri bir araya getirmek için uðraþýyor. Evin dýþýna koyduðu tabeladan içerde oðluna ait fotoðraf, eþya, takdir belgeleri, gazete kupürleri ve Türk bayraklarýyla süsleyen Kamalak, mekâný ayný konumdaki diðer askerlerin posterleriyle donatmýþ. Düðün, ölüm, niþan gibi programlar için gerekli olan sandalye, masa ve ses cihazlarýný burada oðlu hayrýna ihtiyacý olanlara gönderen baba, evde geniþ katýlýmlý etkinlikler düzenliyor. Kamalak, son olaylarýn bu hususta verdikleri çabalarýn ne kadar haklý olduðunu ortaya koyduðunu söyledi. Çocuklarýna sürülen `kara lekenin´ acýsýný yüreklerinde hissettiklerini vurgulayan Kamalak, bundan sorumlu yetkili komutan ve yargýçlarýn vicdanlarýnýn sýzlayýp sýzlamadýðýný sordu. Kamalak, Sýzlayýþýmýzý saðýr sultan bile duydu; ama bizim yetkililer duymamak, görmemek için ellerinden geleni yapýyor.dedi. Birçok örnekte olduðu gibi Volkan´ýn ölümünde de kendilerine çeliþkili haberlerin geldiðini beliren Kamalak, oðlunun konuþmalarýnda komutan ve üstlerinin kendisine iyi davranmadýðýný beyan ettiðini kaydetti. Her seferinde Oðlum burasý ana kucaðý deðil, ana ocaðýdýr diye `sabýrlý ve metin´ olmasýný nasihat ettiklerine dikkat çeken Kamalak, Volkan´ýn her hangi bir ekonomik sýkýntýsýnýn olmadýðýný ve üzerinde 5 bin liralýk kredi kartý ile 400 lira parasýnýn bulunduðunu anlattý. Mahkemede kýþlada yapýlan olumsuzluklara bakýlmadýðýný savunan Hayri Kamalak, oðlunun askerlik yaptýðý yerde meseleyi araþtýrýrken kuþkularýnýn arttýðýný vurguladý. Evladýnýn ölümünden sorumlu kiþilerin hukuk önünde hesap vermesini istediðini ve diðer ailelerin de bu þekilde hareket ettiðini aktaran Kamalak, Ýlk günden buyana sesimizi haykýrmaya çalýþtýk. Ailelerin acýsýna ortak olmaya özen gösterdik. Cenazeyi defin ettikten sonra binamýn ilk katýný kültürevine dönüþtürdüm. Hedefim askerde `intihar´ ettiði söylenen gençlerin ailelerini biraya getirip, bu davalarýn gerçek sorumlularýný bulmaktýr. Kýþlalarda adý `intihar´ konulan vakalarýn þehit sayýsýndan daha çok. Bu husustaki sesimizi yetkililere duyuramadýk. En kötüsü de `intihar´ denildi mi hiçbir devlet görevlisinin kapýmýzý çalma nezaketini göstermemesidir. Bu da bizleri ayrýca kahrediyor. þeklinde konuþtu. Evlatlarýný `Peygamber ocaðý´ diye tanýmlanan askerliði davul-zurna ile gönderdiklerini ifade eden Kamalak, Türkiye´de sýrtýnda vurulduðu halde `intihar´ denilen hadiselerin varlýðýna dikkat çekti. Ülkede bu meselenin yeni yeni fark edilmeye baþlandýðýný ve TBMM Ýnsan Haklarý Komisyonu´nun gündemine alýndýðýna iþaret eden Kamalak, þöyle devam etti: Ne yazýk ki bizim gibi ailelere hiçbir özlük hakký verilmiyor. Biz iddia edildiði gibi evlatlarýmýzýn intiharýndan da utanmýyoruz. Çünkü onurlu insanlar belli þeyleri kaldýramadýðý için hayatlarýna kýyar. Bunlarý bu hale getiren insanlar utanmalýdýr. Kayseri´de özel hayatýna iliþkin dosya nedeniyle ordudan atýlmasý üzerine intihar ettiði bildirilen Üsteðmen Nazlýgül Daþtanoðlu´na da deðinen Kamalak, Bir rütbeli komutan bile intihar ediyorsa bir kýþlada neler döndüðünün kanýtýdýr. Yoksa buna `intihar´ adýný koymak çok kolay. Birliklerin artýk daha ciddi denetlenmesi gerekiyor. Kamalak, Türkiye´deki tüm aileleri bir çatý altýnda toplamak için `dayanýþma derneðini´ önümüzdeki aylarda faaliyete geçireceðini sözlerine ekledi. Biri engelli 3 erkek çocuk anne Mediha Kamalak ise oðlunun kesinlikle intihar etmediðini ve bu iþin peþini býrakmayacaðýný söyledi. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort