Bursa Emirsultan'da tarih restorasyonla ayağa kalktı

Bursa Emirsultan'da tarih restorasyonla ayağa kalktı

30 Kasım 2012 Cuma 18:14
Bursa Emirsultan'da tarih restorasyonla ayağa kalktı
BURSA (CÝHAN)- Bursa Büyükþehir Belediyesi gerçekleþtirilen Emirsultan Kentsel Dönüþüm Projesi´nin tarihi halkalarý olan Emirsultan Hamamý ve Emir Buhari Tekkesi restorasyonun ardýndan ilk günkü ihtiþamýyla tarihi bölgedeki yerini aldý. Hamam ve tekke, AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof. Dr. Numan Kurtulmuþ´un da katýldýðý törenle sanat ve kültür merkezi olarak hizmete açýldý.Bursa´nýn en çok ziyaret edilen yerlerinden olan Emirsultan´ýn çehresini tamamen deðiþtiren kentsel dönüþüm projesi kapsamýnda Emirsultan´ýn manevi dokusu da gün yüzüne çýkarýldý. Bursa´nýn manevi mimarý olan Emir Sultan´ýn saðlýðýnda yaptýrýlan Emir Buhari Tekkesi ile Emir Sultan´ýn eþi Hundi Hatun tarafýndan 1426 yýlýnda yaptýrýlan Emir Sultan Hamamý da tarihi dönüþümün en önemli parçalarý olarak restorasyonun ardýndan ilk günkü ihtiþamý ile yeniden ayaða kaldýrýldý. Emir Sultan Hamamý Sanat Merkezi ve Emir Buhari Kültür Merkezi olarak fonksiyon kazanan iki tarihi yapýnýn açýlýþ törenine Büyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe´nin yaný sýra AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Prof.Dr. Numan Kurtulmuþ, Yýldýrým Belediye Baþkaný Özgen Keskin, AK Parti Ýl Baþkaný Sedat Yalçýn, Büyükþehir Belediyesi bürokratlarý ve çok sayýda davetli katýldý.BURSA TARÝHÝ KÝMLÝÐÝNÝ YENÝDEN KAZANIYORBüyükþehir Belediye Baþkaný Recep Altepe, Bursa´ya deðer katan, kimliðini oluþturan, toplumsal hayata önemli katkýlar saðlayan tarihi mirasý bir bir gün yüzüne çýkardýklarýný söyledi. Emir Sultan´ýn Bursa için ifade etiði anlamýn kitaplara sýðmayacak kadar büyük olduðunu ifade eden Baþkan Altepe, Þehrimizin manevi mimarý olan Emir Sultan, bu topraklarda sevgi, hoþgörü ve dostluk kavramlarýnýn içselleþtirilmesinde etkin rol üstlenmiþ bir þahsiyettir. Bugün restorasyon çalýþmalarý ile ihya edilen Emir Sultan Hamamý ile Emir Buhari Tekkesini, sanat ve kültür merkezi olarak iþlevlendirerek Bursa´nýn hizmetine sunuyoruz dedi. Bursa´nýn her alanda daha yaþanabilir, saðlýklý, çaðdaþ bir kent olma yolunda hýzla geliþtiðini ifade eden Baþkan Altepe, Gerek hükümet yatýrýmlarý gerek büyükþehir ve ilçe belediyelerinin yatýrýmlarýyla birlikte her alanda hýzlý bir geliþim sürecindeyiz. Bu geliþimlerin yanýnda bizim özellikle önem verdiðimiz konu Bursa´nýn tarih baþkenti oluþu. Birçok medeniyetlere ev sahipliði yapan Bursa´da bu kültür ve medeniyetlerin izlerini ortaya çýkarma yönünde yoðun faaliyet içindeyiz. diye konuþtu.ÞEHÝRLERÝ FETHETMEK ÝÇÝN SADECE TOP TÜFEK YETMEZAK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ da Bursa´nýn insanýn içini rahatlatan, ferahlatan bir þehir olduðunu söyledi. Bu kadar kan, gözyaþý ve harbin yaþandýðý bir dönemde, ecdadýn dünyaya neler öðrettiðinin tüm iþaretlerinin Bursa´da olduðunu dile getiren Kurtulmuþ, þunlarý dile getirdi: Bizim ecdadýnýz kýlýç zoruyla dünyanýn 4 tarafýna gitmedi. Kýlýç elbette vardý ama kýlýç arkalarýnda duruyordu. Önlerinde kitabýn hikmetinden yararlan büyük yol göstericiler vardý. Önce gönüller ve zihinler fethedildi. Sevgi sadece bir kuru sevgiden ibaret deðildi. Yaratýlaný yaratandan ötürü sevmek gibi ibadet sayan anlayýþ vardý. O yüzden fetih kapýlarý açýldý. Þehirlerin kapýlarý toplarla, güllelerle açýlmaz. Öyle olsaydý, dünyanýn bütün silahlarýna sahip güçler dünyayý istedikleri gibi talan ederlerdi. Önce gönülleri ve zihinleri fethetmek gerekir. Böyle bir tarihe sahip olduðunuz için, böyle eserlere sahip olduðunuz için Bursalýlarý tebrik ediyorum. Ne kadar övünseniz azdýr. Bu eserleri günümüze taþýyan Büyükþehir Belediyesi ve diðer belediyelerimize, Vakýflar Genel Müdürlüðü´ne teþekkür ediyorum.TARÝH BÝNADAN ÝBARET DEÐÝLTarihe sahip çýkmanýn sadece binalarý ayaða kaldýrmak olmadýðýný vurgulayan Kurtulmuþ, sözlerini þöyle sürdürdü: Gerçekten tarihe sahip çýkmak, eserler olarak sahip çýkmak deðildir. Ruh olarak sahip çýkmaktýr. Tarih binadan ibaret deðildir. Tarihe sahip çýkmak demek o ruha sahip çýkmak demektir. Niçin Bursa özellikle yaþayan bir þehir? Her þehir ayný zamanda o medeniyetin düþünce dünyasýný da yansýtýyor. Bursa´ya bakýn son derece iç içe kaynakmýþ yapýlar var. Küçük bir meydan, meydanda cami, karþýsýnda hamam yanýnda çarþý ve okul her þeyi tüm fonksiyonlarýyla bir þehir var. Herkes birbirini tanýyor. Evler, dünyaya kapalý Allah´a açýk yerler. Ailenin tüm mahremiyeti barýndan kapýnýn dýþýnda komþuluðun tüm erdemlerini taþýyan mahalleler var. Deðerleriniz deðiþmeye baþlar, dayanýþma, aile, komþuluk, mahalle yok olmaya baþlarsa bu þehirlerde kibir kuleleri dikilir. Para kazanmak, vakti hoþ geçirmek o medeniyetin en önemli özelliði olur. Yeni þehirlerde o karmaþa ve curcunayý görüyoruz.Konuþmalarýn ardýndan Emir Sultan Hamamý Sanat Merkezi ve Emir Buhari Kültür Merkezi´ni gezen Prof.Dr. Kurtulmuþ´a, BUSMEK kursiyerleri tarafýndan hazýrlanan tablo ve çini hediye edildi.EMÝR BUHARÝ TEKKESÝ VE EMÝR SULTAN HAMAMIEmir Buhari Tekkesi: Tekke, Emir Sultan hazretlerinin saðlýðýnda yaptýrýldý. 1925´te tekkeler kapatýlýnca tekke bünyesindeki selamlýk binasýnýn yerine Emir Buhari Ýlkokulu inþa edildi. 1979´larda harem kýsmý da yýkýldý. 1980 yýlýnda Vakýflar Genel Müdürlüðü´nce binanýn ihyasý düþünülmüþse de muvaffak olunamadý. 2011 yýlýnda Büyükþehir Belediyesi tarafýndan eldeki bilgi ve belgelere göre orijinal ölçülerinde yeniden ayaða kaldýrýldý.Emir Sultan Hamamý: Emir Sultan Camii´nin güneyinde yer alan tek hamam. Emir Sultan´ýn eþi Hundi Hatun tarafýndan 1426 yýlýnda yaptýrýldý. Tek hamam sýnýfýndan olup, taþ ve tuðladan yapýldý. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort