Erkan Güral: Aile ve şirketin geleceği kurallara bağlanmalı

Erkan Güral: Aile ve şirketin geleceği kurallara bağlanmalı

19 Mart 2013 Salı 10:15
Erkan Güral: Aile ve şirketin geleceği kurallara bağlanmalı
NG Kütahya Seramik Porselen Turizm San. AÞ. Yönetim Kurulu Baþkaný Erkan Güral, Bilkent Üniversitesi Ýþletme ve Ekonomi Topluluðu tarafýndan düzenlenen 11. MEC Business kapsamýnda “Aile þirketlerinde yönetici olmak” konulu seminerde öðrencilerle buluþtu. Türkiye’deki þirketlerin yüzde 98’inin aile þirketi olduðunu söyleyen Güral, bu þirketlerin dinamiklik, aidiyet duygusu hýzlý karar verebilme becerisi gibi pozitif yanlarýnýn bulunduðunu, buna karþýlýk aile içi sürtüþmeler, iþ dýþý anlaþmazlýklarýn þirkete yansýmasý, ‘ben’ duygusunun getirdiði zaaflar ve aile geleneði ile iþ gereklerinin örtüþmemesi gibi olumsuz yönleri olduðunu ifade etti.   Kurumsallaþmayý baþaramayan þirketlerin geleceðinin olmayacaðýný söyleyen Güral “Ailenin ve þirketin geleceði kurallara baðlanmalý, bir baþka ifade ile aile anayasasý yazýlmalý.” diye konuþtu. Güral aile anayasasýnýn temel maddelerini ise þu þekilde açýkladý:   Þirket ana sözleþmesi, ortaklarýn/aile fertlerinin  tüm endiþelerini  bertaraf edecek, beklentilerini karþýlayacak biçimde açýk ve net olarak yazýlmalý, özelikle,  çoðunluk oluþturarak, bazýlarýnýn azýnlýk haline getirilmelerini önleyecek  garantileri kapsamalýdýr. ·         Aile fertlerinden birisinin veya bazýlarýnýn iþ ortamýnda imtiyazlarý olmamalý, eþitlik esas olmalý ·         Dileyenlerin aile þirketi bünyesinde çalýþmasý, dileyenlerin çalýþmamasý prensibi kabul edilmeli ve çalýþanlar, çalýþmalarýnýn karþýlýðýný almalý. ·         Kendi iþini kurarak bireysel çalýþmak isteyenlerin, ailenin müþterek sahip olduklarý sektör dýþýnda çalýþmalarý prensibi  kabul edilmeli. ·         Aile konseyi mutlaka kurulmalý, ailenin yapýsýna ve beklentilerine cevap verecek kurallarý belirleyip, konseyin  etkin ve emredici olmasý saðlanmalýdýr.                        Kütahya’da çalýþýyor, Türkiye’de yaþýyorum Erkan Güral, kurumsallaþmanýn tüm aile bireyleri tarafýndan istenmesi gerektiðini belirterek, aksi taktirde sürecin baþarýya ulaþamayacaðýný ifade etti. Güral, þirketlerin genellikle beceriksizlikten deðil, aile içindeki çatýþmalardan zaafa uðradýðýný ifade ederek, “ Aile içindeki lider genelde baba oluyor. Ancak daha sonra baba kimi seçtiyse diðer aile bireyleri ona saygý göstermek zorunda” dedi.   “ Ben tipik bir Türk aile þirketinin temsilcisiyim. Anadolu’da yaþanan sorunlarýn tamamýna sahip, imkanlarý kýsýtlý bir þehirde iþ yaþamýna girdim.” diye konuþan Güral “ Ben Kütahya’da doðdum, Kütahya’da yaþýyorum. Aile kararý alarak tüm sanayi yatýrýmlarýmýzý bu þehre yapýyoruz. Ancak ben Türkiye’de, Türkiye için yaþýyorum. Þirketlerimizde 4 bin kiþi çalýþýyor. Aileleriyle birlikte en az 12 bin kiþi benim aldýðým kararlardan etkileniyor. Bunun bütün sorumluluðunu taþýyorum. Yani þunu demek istiyorum. Þirketler aileler için deðil, fertler þirketler için var. Eðer aile fertleri þirketlerini deðil de kendilerini düþünülerse, o þirketlerin uzun süre yaþama þansý yoktur” dedi.   Profesyoneller kendilerini aileden hissetmeli  NG Kütahya Seramik Porselen Turizm San. AÞ.’in 100 milyon parça üretimle dünyanýn en büyük porselen üreticisi olduðuna dikkat çeken Güral, bunda kurduklarý ekibin büyük katkýsý olduðunu söyledi. Aile olarak operasyonlarý hiçbir þekilde karýþmadýklarýný ifade eden Güral, “ Profesyonel arkadaþlarýmýz, bizim hakkýmýzý bizden daha fazla korurlar. Onlara çok inanýyoruz. Biz bir aile gibiyiz. Anadolu’nun bir avantajý da budur. Örneðin, Genel Müdürümüz Rüþtü Düver 1974’ten beri bu þirketimizde. Biz ona çok güvendiðimz için, ailemizin bir ferdi saydýðýmýz için iþlerimiz ona devrettik. Operasyonel iþlere hiçbir þekilde karýþmayýz. Sadece yönetim kurulu olarak takip ederiz” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort