ETBİR: Et ürünleri sofralarımızda hak ettiği yeri alacak

ETBİR: Et ürünleri sofralarımızda hak ettiği yeri alacak

19 Mart 2013 Salı 13:17
ETBİR: Et ürünleri sofralarımızda hak ettiği yeri alacak
Býlýkçý yapýlan düzenleme ile artýk çocuklarýn ve tüm ailenin güvenle tüketebileceði saðlýklý ve geleneksel ürünler için gerekli alt yapý saðlandýðýný belirtti. Býlýkçý Teblið sayesinde ucuz et ve et ürünü karýþtýrýlmayan, içeriði dengelenmiþ, saðlýklý koþullarda üretilmiþ þarküteri ürünlerinin artýk halkýmýzýn sofrasýnda hak ettiði yeri alabileceðini ifade etti. Sucuk Tüketim Þampiyonu Toplantýda sektöre dair genel bilgiler veren Býlýkçý, geleneksel Türk þarküteri ürünleri arasýnda en çok tüketilen ürünün sucuk olduðunu belirtti. Býlýkçý þöyle devam etti: “Bizde en çok tercih edilen þarküteri ürünleri sucuk ve pastýrma. Yabancý ülkelerin ise sosis, salam ve jambon. Nielsen verilerine göre sucuðun toplam pazardan aldýðý pay yüzde 54.52, salamýn yüzde 21.24, sosisin payý yüzde 13.2 pastýrma ise yüzde 5.80. Bunlarý yüzde 3.17 ile kavurma, yüzde 1.14 jambon, yüzde 0.69 ile füme et takip ediyor.” Kýrmýzý et tüketimin rakamlarýna da deðinen Býlýkçý,  þunlarý söyledi: “2012’de ülkemizde 915 bin ton kýrmýzý et üretimi saðlanmýþtýr. Geçen yýlýn kýrmýzý et ithalatý rakamý ise 25 bin 435 tondur. 2012 yýlýnda ithal edilen canlý hayvan rakamý ise 465 bin 634 baþtýr. TÜÝK 2012 kayýt verilerine göre ülkemizde tüketilen toplam kýrmýzý et miktarýnýn en fazla %15’i küçükbaþ hayvan etinden saðlanmaktadýr. 2012 yýlýnda kiþi baþý kýrmýzý et tüketimi ise 12 kg. olarak telaffuz ediliyor. ABD’de kiþi baþý kýrmýzý et tüketimi 60 kg. AB ülkelerinde ise 30 kg. civarýndadýr. Ülkemizde hala AB düzeyinde kýrmýzý et tüketim rakamlarýna yaklaþýlamamaktadýr.” “Türk et ürünleri geleneði, dünya markasý olma potansiyeli taþýyor, Teblið bu alanda atýlmýþ en önemli adým oldu...” Býlýkçý, Türkiye’nin alameti farikasý olan ürünlerimiz bulunduðuna, dünya sofralarýna da taþýnabilecek ürünler olan Türk sucuðu, Türk kavurmasý, Türk pastýrmasýnýn, doðru ve saðlýklý üretildiðinde dünya markalarý çýkarabileceðimiz çok özel üretim alanlarý olduðuna dikkat çekti.  Dünya markalarý çýkarabilmenin öncelikli þartlarýnýn ise standardý korumak, saðlýklý üretim yapmak ve geleneksel lezzeti ve reçeteleri yeni teknoloji ile yeniden üretmek olduðunu belirten Býlýkçý, “Et ve Et Ürünleri Tebliði bu yolda atýlmýþ en büyük adýmdýr” dedi. “Teblið bir milattýr” Tebliðde kýrmýzý – beyaz et karþýmýnýn sýnýrlandýrýldýðýný ifade eden Mustafa Býlýkçý, “Teblið’de kýrmýzý etle üretilen ürünlerde beyaz et kullanýlamayacaðý ancak beyaz etle üretilen ürünlerde istenildiði takdirde kýrmýzý et de kullanýlabileceði, ancak ürün isminde bunun belirtilemeyeceðini söyledi. Ürün ismi “Piliç/hindi sosis, salam, ýsýl iþlem görmüþ sucuk” olarak kalmak kaydýyla ürüne istenildiðinde dana eti ve yaðý da katýlabilecektir. Dolayýsýyla kýrmýzý/beyaz et oraný yüzdesinin ölçülememesi nedeniyle yaþanan sýkýntýlar önlenip piliç – hindi aðýrlýklý ürünlerinde ürün kalitesini artýrmak için dana eti kullanmak isteyen üreticiye de kýsýtlama getirilmemiþtir” dedi.  Yapýlan tüm çalýþmalarýn sektörün iyileþtirilip tüketicinin daha saðlýklý ve daha kaliteli ürünlere ulaþmasýný saðlamak adýna yapýldýðý için sonuna kadar uygulamalara destek verdiklerini açýklayan Mustafa Býlýkçý, “Ancak bu yapýlýrken denetimlerin sýklaþtýrýlýp, tebliðin suistimale açýk alanlarýnýn bir an önce kapatýlarak, kötü niyetli uygulamalara meydan verilmemesi ve sürece destek olmak isteyen iyi niyetli üreticilerin haklarýnýn korunmasý gerektiðini düþünüyoruz” diye konuþtu. “Fiyatlardaki muhtemel dalgalanma kalitenin arttýðýnýn iþareti” Býlýkçý, yeni teblið ile birlikte kýrmýzý et ve kýrmýzý et ürünlerindeki genel bir fiyat deðiþimi gözlemlenebileceðini ifade etti. Býlýkçý, bunun hem kaliteli ve saðlýklý et kullanýmýna hem de pek çok firmanýn daha saðlýklý ve güvenli üretim yapabilmek için yatýrým yapmak durumunda olmasýna baðlý olacaðýna ve durumun zaman içinde dengeleneceðini söyledi. Býlýkçý, þöyle devam etti: “Ancak bu artýþ, sektöre çok daha kaliteli ürün girmesini saðlayacak ve halk saðlýðý açýsýndan çok daha güvenli bir ortam oluþacaktýr. Geleneksel et ürünlerimiz ülke ekonomisi ve hepimiz için bir deðerdir. Aile sofralarýmýzda ve beslenmemizde hak ettiði yeri bu þekilde alacaktýr.” ETBÝR sektöre yol gösteriyor... ETBÝR Baþkaný Mustafa Býlýkçý, ETBÝR olarak gýda üretiminde mesleki eðitime önem verdiklerini belirterek “Veteriner ve gýda mühendislerine yönelik sektörle ilgili seminerler düzenliyoruz. 3 – 6 Nisan’da Antalya’da veterinerler için düzenlenecek seminere sponsorluk desteði verdik” dedi. Sektörle ilgili çýkarýlacak yasalarla ilgili sürekli bakanlýklarla görüþtüklerini belirten Mustafa Býlýkçý, üreticinin taleplerini meclise taþýdýklarýný ve aktif rol oynadýklarýný anlattý. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort