Greenpeace'nin afişine Bakan Yıldız tepki gösterdi.

Greenpeace'nin afişine Bakan Yıldız tepki gösterdi.

26 Nisan 2011 Salı 10:57
Greenpeace'nin afişine Bakan Yıldız tepki gösterdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Greenpeace’nin “Çernobil’e hayýr” þeklinde açtýðý pankarta katýldýðýný ancak bunun doðrusunun “Çernobil’e hayýr, Akkuyu’ya evet” pankartý olmasý gerektiðini söyledi.  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Greenpeace’nin “Çernobil’e hayýr” þeklinde açtýðý pankarta katýldýðýný ancak bunun doðrusunun “Çernobil’e hayýr, Akkuyu’ya evet” pankartý olmasý gerektiðini söyledi.  Yýldýz, güvenlik önlemleri olmayan 40 yaþýný açmýþ bir santrale kendilerinin de karþý olduklarýný vurgulayarak, “Birinci nesil, 40 yaþýný açmýþ santrallerin kapatýlmasý lazým. Ama Akkuyu’ya yapacaðýmýz 3 nesil güvenlik önlemlerinin artýrýldýðý santrallerin yapýlmasý gerekli. Ben Greenpeace’nin de bu tarzda düþüneceðini düþünüyorum” dedi.  Ýsviçreli enerji þirketi EGL Grubu ile petrol ve doðalgaz taþýmacýlýðýnýn yaný sýra ticareti alanýnda da faaliyet gösteren BOTAÞ arasýnda Ankara’da mutabakat anlaþmasý imzalandý. Burada bir konuþma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, söz konusu ortaklýðýn hedefinin iki þirketin yerel ve uluslararasý tecrübelerinden faydalanarak, hýzla büyüyen enerji piyasalarýna ürün ve hizmet sunmak olduðunu söyledi. Türkiye’nin petrol ve doðalgaz boru hatlarýyla alakalý enerji çeþitliliðinin artýðýný belirten Bakan Yýldýz “Projeleri çeþitlenmektedir. Bu imza töreni bunun bir teyididir. Avrupa’nýn özellikle doðalgazdaki arz güvenliðiyle alakalý probleminin çözümünün bir parçasý olmak adýna önemlidir. Türkiye bu projeler karþýsýndaki pozitif tutumuna devam edecektir, ITGI, hem de TAP projeleriyle alakalý projeleri ortak ve partner olarak dikkatle takip etmektedir” dedi.  -AKKUYU ÝÇÝN YERÝNDE ÇALIÞMALAR YAPILIYOR - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, nükleer santralle ilgili yöneltilen bir soruya “Akkuyu’ya Rusya Federasyonu ile birlikte yapacaðýmýz nükleer güç santrali için Türkiye’de kurulan proje þirketi çalýþmalarýna baþladý. Bizzat yerinde çalýþmalar yapýldý. Bu geziler devam edecek. Birçok karþýlýklý ziyaretler bu süreç içerisinde olacak” dedi.   -GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ OLMAYAN BÝR SANTRALE BÝZDE KARÞIYIZ-  Yýldýz, geçen hafta Çernobil kazanýnýn 25 yýlý olmasý nedeniyle Ukrayna’da bir konferansa katýldýðýný toplantýda bu güne kadar nelerin yapýldýðýný, nelerin yapýlabileceðinin konuþulduðunu belirtti. Konferansa 46’ya yakýn ülkenin Baþbakanlarýnýn, bakanlarýnýn katýldýðýný belirten Bakan Yýldýz, “Toplantýda birçok konu konuþulmasýna raðmen, iki cümle ile þu özeti yapabilirim. Güvenlik önlemleri mutlaka artýrýlmalýdýr ama nükleer güç santralleriyle enerji üretimine devam edilmelidir. Türkiye’de bu görüye katýlmaktadýr. Greenpeace Çernobil aleyhine bir pankart açtý. ‘Çernobil’e hayýr’ diye. Bu pankarta katýlýyorum. Ama doðrusu þu pankart olmalýydý ‘Çernobil’e hayýr, Akkuyu’ya evet’. Çünkü güvenlik önlemleri olmayan 40 yaþýný açmýþ bir santrale bizde karþýyýz ve dünyada bunlarýn sayýsý 26 tane. O birinci nesil santrallerin 40 yaþýný açmýþ santrallerin kapatýlmasý lazým. Ama Akkuyu’ya yapacaðýmýz 3 nesil güvenlik önlemlerinin artýrýldýðý santrallerin yapýlmasý gerekli. Ben Greenpeace’nin de bu tarzda düþüneceðini düþünüyorum” diye konuþtu.   -TÜRKÝYE’NÝN MENFAATÝNE OLAN TÜM PROJELERDE BULUNABÝLÝRÝZ-   Daha sonra gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Yýldýz anlaþmanýn detayýnýn sorulmasý üzerine, söz konusu anlaþmanýn ikili anlaþmalara zemin oluþturacak bir anlaþma taslaðý olduðunu kaydetti. Bir gazetecinin yönelttiði bir soruya Bakan Taner Yýldýz, “Biz Türkiye’nin menfaatine olabilecek her projede ortak olarak gerekse baþka sýfatlarda bulunabiliriz. Bu projelerin geliþtirilmesi ve detaylandýrýlmasý sonrasýnda bunlar daha da netleþecektir. BOTAÞ bunlarý ileriki süreçlerde ayrýntýlý olarak deðerlendirir. Sonuçlarý ayrýntýlý olarak kamuoyuyla paylaþýrýz” diye cevap verdi.   -BOTAÞ ÝLE EGL ARASINDAKÝ MUTABAKAT ZAPTI-   BOTAÞ Genel Müdürü Fazýl Þenel ise burada yaptýðý konuþmada, Türkiye’nin doðusundaki enerji kaynaklarýný batýsýndaki enerji tüketim noktalarýyla buluþturma konusunda Türkiye’nin bir enerji köprüsü vazifesi gördüðünü vurguladý. Þenel, Balkanlar ve Avrupa’nýn enerji ihtiyaçlarý için her türlü gaz transferi için BOTAÞ olarak üzerlerine düþeni yapacaklarýnýn altýný çizdi. Þenel, BOTAޒýn Nabucco, ITGI projelerine her türlü desteði saðladýðýný belirterek, TAP projesine de ayrý bir önem verdiðini kaydetti.   -BAÞKA ÝÞBÝRLÝKLERÝ DE YAPABÝLÝRÝZ-   EGL CEO’su Hans Schulz ise Türkiye’nin Hazar Bölgesi ile Avrupa arasýnda en etkin enerji köprüsü olduðunu vurguladý. BOTAÞ ile EGL arasýndaki bu iþbirliðinin önemli bir kilometre taþýný teþkil ettiðini vurgulayan Schulz, sadece doðal kaynaklarýn, gazýn transferi deðil, bunun dýþýnda da iþbirliðinin söz konusu olabileceðini belirtti. Schulz, “Özellikle sývý gaz konusunda birlikte hareket edebileceðiz. EGL EON ve diðer enerji aktörleriyle birlikte de farklý projelerde görev yapmaktadýr. Bu konularda da BOTAޒýn rol üstlenebileceðini düþünmekteyiz” dedi.  -AVRUPA’NIN ENERJÝYLE BESLENMESÝ KONUSUNDA BÜYÜK ROLLER ÜSTLENDÝK-   Ýsviçre Federal Enerji Dairesi Direktörü Walter Steinmann, Ýsviçre’nin ve Türkiye’nin AB üyesi olmadýðýný belirterek, buna raðmen Batý Avrupa ve Avrupa’nýn enerjiyle beslenmesi konusunda, transit konusunda elektriðin üretilmesinde ve diðer kaynaklarýn üretilmesinde büyük roller üstlenilmiþ olduðunu vurguladý. Steinmann “Bu iþlerimizden ötürü bir bilince sahip olmamýz gerekir ve Avrupa’ya karþý konumumuzu da birlikte daha da fazla geliþtirmemiz gerekir” ifadelerini kullandý. Steinmann, aslýnda bu anlaþmalarýn bir niyeti teþkil ettiðini belirterek, “Bu anlaþmalarla birlikte bundan sonra daha ayrýntýlý anlaþmalarýn sözleþmelerin gerçekleþmesi mümkün olacaktýr” dedi. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.