GROHE'den su tasarrufu sağlayan teknolojiler

GROHE'den su tasarrufu sağlayan teknolojiler

06 Mart 2013 Çarşamba 11:52
GROHE'den su tasarrufu sağlayan teknolojiler
GROHE’nin  su tasarrufu saðlayan ürünleri hem çevre korumaya hem de aile bütçesine katký saðlýyor! Dünyadaki su kaynaklarý giderek azalýyor. Su kaynaklarýnýn doðru biçimde kullanýlmamasý, suyun önemli bir kýsmýnýn bulunduðu yerde ya da bir noktadan diðer bir noktaya aktarýlmasý sýrasýnda buharlaþmasý, ya da yanlýþ sulama sistemleri, su kaynaklarýnýn azalmasýnýn en önemli nedenleri. Dünyada baþ gösterecek su sýkýntýsýnýn 2050 yýlýna kadar Ortadoðu ülkeleri baþta olmak üzere 54 ülkeyi vurmasý öngörülüyor. Dünyada halen 1.1 milyar insanýn temiz içme ve kullanma suyundan yoksun olmasý, her yýl 5 milyon insanýn temiz su kullanamadýðý için ölmesi gibi konulara dikkat çekmek için her yýl 22 Mart tarihi  Birleþmiþ Milletler kararýyla Dünya Su Günü olarak kutlanýyor. 1993 yýlýndan bu yana ve her yýl farklý bir tema ile kutlanan Dünya Su Günü’nün bu yýlki temasý ise  “Su Dayanýþmasý”. 2013’ün  Uluslararasý Su  Dayanýþma Yýlý ilan edilmesinin temel amaçlarý; suyun doðru kullanýlmasý,  iþbirliðinin arttýrýlmasý, su yönetiminde karþýlaþýlan sorunlar, suya eriþim, su paylaþýmý ve su hizmetleri konularýnda farkýndalýk yaratmak.  Su kaynaklarýnýn giderek azalmasý konusunda, dünyadaki her bireyin, kurum ve kuruluþun üzerine düþen bir sorumluluk olduðuna inanan GROHE bu bilinçle, su tasarrufu saðlayan yüksek teknolojili ürünlerinin geliþtirilmesini ve kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýný hedefliyor. GROHE’den Çevre Korumaya Katký Tasarým, teknoloji ve kaliteyi dengeli bir þekilde birleþtiren, yeni bir ürün oluþtururken sadece estetik deðil, ergonomi, fonksiyonellik, teknoloji ve uzun ömürlü kullaným gibi unsurlarý da dikkate alan GROHE, geliþtirdiði ürünlerle doðal kaynaklarýn ekolojik ve ekonomik kullanýmý ile çevrenin korunmasýna da yardýmcý oluyor. Türkiye’de ithal armatür pazarýnýn lider firmalarýndan biri olan GROHE’nin mükemmel tasarýma sahip, yenilikçi ürün yelpazesi kullanýcýlara farklý seçeneklerde çevre dostu ürünler sunuyor. GROHE’nin su tasarruflu armatürleri, çift kademeli rezervuar sistemleri, termostatik armatürleri ve su verimliliði saðlayan dijital armatürleri ile hem su hem de enerjiden tasarruf ederek çevreye ve ev bütçesine katkýda bulunma olanaðý sunuyor. Konuyla ilgili Grohe Türkiye Ülke Müdürü Serhat Sabaz ise; ‘’Günümüzde gittikçe azalan su kaynaklarý gelecek nesillerin içilebilir su ihtiyacýný tehdit altýna alýyor. Grohe bu konuda üzerine düþen sosyal sorumluluðunu, su ve enerji tasarrufu saðlayan ürünleriyle destekliyor. Birçok ürün serisinde yer alan %50’ye varan  su ve enerji tasarrufu sunan Eco Joy teknolojisi, bu yýl içinde yapýlacak ürün revizyonlarý ile Grohe’nin tüm ürün gamýnda standart olarak yer alacaktýr. Grohe’nin seçkin Eco Joy fonksiyonlu ürünleri en yüksek puan ile Well sisteminde A sýnýfýnda yer almaktadýr. Well, su akýþý ve sýcaklýk tasarrufu kategorilerinde, Avrupa Valf Üreticileri Birliði tarafýndan belirlenen bir sýnýflandýrma sistemidir. Grohe markasý ve çalýþanlarý olarak sýhhi tesisat sektöründe Well sistemine öncülük etmekten gurur duyuyor ve müþterilerimizi sorumlu su tasarrufuna teþvik ediyoruz.’’ diye belirtti. Su Tasarruflu Armatürlerde  “Minimum Tüketim, Maksimum Keyif” “WELL” Bandrollü GROHE EcoJoy ™ Armatürler GROHE EcoJoy™  fonksiyonlu lavabo bataryalarý, su akýþýný sýnýrlayan teknolojisi ile su keyfi deneyiminden ödün vermeden su tüketimini azaltýyor ve  hem ev ekonomisine hem de çevreye dost dakikada 5,8 litreyi aþmayan, yeterli ve hacimli akýþ saðlýyor.  “WELL” sýnýflandýrma sisteminde A sýnýfý kategorisinde olan GROHE EcoJoy™ lavabo bataryalarý ayrýca, ihtiyaca göre ayarlanan sýcaklýk limitleyici özelliði sayesinde enerji tüketiminin daha da azaltýlmasýna olanak veriyor. “WELL” NEDÝR? WELL, Avrupa Vana Üreticileri Derneði (EUnited Valves) tarafýndan tasarlanan bir ürün sýnýflandýrma sistemi. Çamaþýr ve bulaþýk makinesi gibi beyaz eþyalarýn büyük çoðunluðunda bulunan AB enerji verimliliði bandrolüne benzer bir anlayýþla kurulan “WELL”, sorumlu su tüketiminin saðlanmasýný amaçlýyor ve tüketicilerle profesyonellerin kolayca anlayabileceði bir deðerlendirme sistemi olarak sektörde yaygýn biçimde kullanýlýyor. GROHE EcoJoy™  tek kumandalý lavabo bataryalarý için debi (akýþ oraný) ve sýcaklýk olarak iki kategoride yapýlan deðerlendirmede, her iki kategoride de  en üst sýnýf olan iki yýldýza ve toplamda en üst deðer olan dört yýldýza sahip bulunuyor. Su verimliliði saðlayan dijital armatürler GROHE Ondus® Dijital ve GROHE F-dijital armatürleri ise en son teknolojiyi kullanarak su tasarrufu saðlýyor ve istenen akýþ oraný, sýcaklýk ve süreye göre programlamaya olanak veriyor. GROHE dijital armatürler, programlanabilir aralýklý "durdur/baþlat" akýþ özelliði ile özellikle diþ fýrçalarken armatürü açýp kapatmaya gerek býrakmadan gerekli ve yeterli su akýþýný sunuyor. Su Tasarruflu El Duþlarý Doðru el duþunu seçerek, hem keyifli ve canlandýrýcý bir duþun tadýný çýkarmak hem de su tüketimini büyük ölçüde azaltmak mümkün. Su tasarrufunda kaliteli malzeme, birinci sýnýf tasarým ve geliþmiþ mühendislik büyük bir rol oynar. Bu özellikleriyle GROHE EcoJoy™ el duþlarý kullanýcýlara su akýþýný azaltma olanaðý sunuyor. GROHE Rainshower® Icon, Eco  el duþlarýnýn gövdesinde bulunan Eco butonu duþtayken kolayca kaydýrarak yüzde 40’a kadar su tasarrufu saðlamak mümkün. Rainshower® Eco ise eþkenar dörtgen þeklindeki akýþ paneli tasarýmý sayesinde yukarýdan bakýldýðýnda kusursuz bir insan silueti çiziyor ve hem su israfýný önlüyor hem de suyun vücudunuzun her bölgesine dengeli bir þekilde daðýlmasýný saðlýyor. GROHE’nin  Euphoria  el duþlarýnýn yüzeyinde ise akýþ azaltýcý bulunuyor ve bu sayede tüketilen su akýþýný kademeli olarak azaltmak ve akýþ þeklini deðiþtirmek mümkün hale geliyor.  Su Tasarruflu Termostatik Bataryalar GROHE termostatik bataryalar, kullaným esnasýnda evin baþka yerinde su kullanýlýyor olsa bile, su sýcaklýðýnýn deðiþmesine olanak vermez ve suyu istenilen sýcaklýk seviyesinde tutar. Belirlenen sýcaklýða çok kýsa sürede ulaþýlmasýný saðlar. Sýcaklýðý sabit tuttuðundan haþlanma riskini ortadan kaldýrýr. Termostatik batarya valfi, sudaki basýnç deðiþikliðine anýnda tepki göstererek, sýcaklýðýn sabit tutulmasýný saðlar. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort