İstanbul Modern'de ''Geçmiş ve Gelecek''

İstanbul Modern'de ''Geçmiş ve Gelecek''

20 Mart 2013 Çarşamba 10:43
İstanbul Modern'de ''Geçmiş ve Gelecek''
Ýstanbul Modern, 20 Mart Çarþamba günü açýlan "Geçmiþ ve Gelecek" adlý yeni koleksiyon sergisiyle sanat müzelerinin geçmiþle kurduklarý tarihsel baða ve geleceðin þekillenmesine yönelik üstlendikleri birikime ve sorumluluða vurgu yapýyor. Müzenin kalýcý koleksiyon katýnýn yeni bir sergileme modeli ile düzenlenmesinin ardýndan ziyarete açýlan sergide Türkiye’de üretilen modern ve çaðdaþ sanatýn ilk günden bugüne geçirdiði dönüþüm zamandizinsel bir akýþla sunuluyor.  Ýstanbul Modern, “Gözlem, Yorum, Çeþitlilik”, “Kesiþen Zamanlar”, “Modern Deneyimler” ve “Yeni Yapýtlar, Yeni Ufuklar” baþlýklý sergilerinden sonra bu kez “Geçmiþ ve Gelecek” adlý sergisiyle, þu ana dek en kapsamlý sergilemeye ev sahipliði yapýyor. 136 sanatçýnýn 180 çalýþmasýný bir araya getiren sergi, modern ve çaðdaþ sanatta zamanlararasý etkileþimlere yer verirken, müzenin geçmiþ ve gelecek arasýnda bir köprü ve bellek mekaný olmasý özelliðini sürdürmesini saðlýyor. Daha önce sergilenmemiþ 91 yeni yapýta ev sahipliði yapan “Geçmiþ ve Gelecek”,ayný zamanda koleksiyona yeni katýlan 22 sanatçýya da yer veriyor. Modern sanatýn baþlangýç evrelerinden güncel uygulamalara uzanan bir çeþitlilik içerisinde resim, heykel, fotoðraf, desen, enstalasyon, video gibi farklý ifade alanlarýnýn en dikkat çekici örneklerini bir araya getiren sergi, yeni kurgusuyla izleyicilere sanat tarihimizi yeni bir gözle izleme imkaný sunuyor. “Geçmiþ ve Gelecek” sergisi, Ýstanbul Modern koleksiyonunun yaný sýra Dr. F. Nejat Eczacýbaþý Vakfý ve özel koleksiyonlardan alýnan uzun süreli ödünçlerle gerçekleþtiriliyor. Sergi ayrýca Danýþma Kurulu’nun onayýyla kabul edilen baðýþlara da yer veriyor. Yeni sergilemede öne çýkan baþlýklar: ·        Açýldýðý günden bugüne galeri mekanlarýnýn koridor þeklindeki  düzenlemeleriyle  gerçekleþtirilen koleksiyon sergileri, bu yeni düzenlemeyle yerini dönemlerin birbirleriyle etkileþime girdiði açýk alanlara býrakýyor. Sanat tarihimizdeki birkaç on yýllýk süreyi birbirine baðlayan bu küçük meydanlar sayesinde ayný zamanlarda üretimde bulunan farklý üslup ve yaklaþýmdaki sanatçýlar arasýnda ortak noktalarý gözlemleme olanaðý yaratýlýyor.   ·        Ýstanbul Modern’in fotoðraf koleksiyonunda seçilen yapýtlar, ilk kez kalýcý koleksiyon katýnda sergilenmeye baþlýyor. Bu yaklaþýmla farklý ifade alanlarý arasýnda birbirini besleyen bir görsellik ve sanatçýlar arasýndaki etkileþim ön plana çýkarýlmýþ oluyor.   ·        Sanat tarihimizde yer alan ama bugün adý unutulmuþ sanatçýlarýn çalýþmalarý güncel bir dille yeni kuþaklara tanýtýlýyor.   ·        Galerilerde çalýþmalara eþlik eden duvar metinleri ziyaretçilerin dönemler hakkýnda bilgi edinmesini saðlýyor.   ·        Sanat tarihsel referanslarýn yaný sýra “Geçmiþ ve Gelecek”, 1970’li yýllarýn ikinci yarýsýndan itibaren varlýðýný hissettirmeye baþlayan çaðdaþ sanat hareketleri içinde önemli büyük sergi ve bienallerde yer almýþ çalýþmalara odaklanýyor.   ·        Çaðdaþ olanýn güncel ruhuna karþýlýk veren, görsel kültürün disiplinlerarasý yapýsýndan doðan, makro ve mikro güncel politikalarla hesaplaþan çalýþmalar farklý kuþak ve üsluptaki sanatçýlarý yeni bir kavramsal çerçeveye oturtuyor.   ·        Sergi kapsamýnda, müze deneyimini zenginleþtirmek amacýyla Ýletiþim ve Teknoloji Sponsoru Turkcell’in katkýlarýyla kýsa videolar hazýrlandý. Sanatçýlarýn ve sanat uzmanlarýnýn görüþ ve yorumlarýyla, yapýtlar ve dönemlerine iliþkin ek bilgilere ziyaretçiler akýllý telefonlarýný kullanarak ulaþabilecekler. ·        Koleksiyona yeni katýlan sanatçýlar: Rasim Aksan,Turan Aksoy, Tülay Tura Börtecene, Handan Börüteçene, Orhan Cem Çetin, Canan Daðdelen, Ahmet Ertuð, Ara Güler, Nilbar Güreþ, Gül Ilgaz, Ali Kazma, Sýtký Kösemen, Nuri Kuzucan, Burcu Perçin, Seçkin Pirim, Gülay Semercioðlu, Sabire Susuz, Aslý Torcu, Ebru Uygun.   ·        “Geçmiþ ve Gelecek”sergisinin en dikkat çekici yaný,  güncel ve uluslararasý bir yönelimle farklý coðrafyalardan sanatçýlarý bir araya getirmesi. Sergide, her yýl yenilenen ve geniþleyen koleksiyonda yer alan güncel sanatýn etkin uluslararasý sanatçýlarýndan Tony Cragg, Richard Deacon, Richard Wentworth, Michael Raedecker, Ghada Amer, Jennifer Steinkamp, Monica Bonvicini, Pae White, Mark Bradford, Julian Opie, Thomas Ruff, Olafur Eliasson, Thomas Saraceno ve Sterling Ruby’nin çaðdaþ Türk sanatýyla eþzamanlý üretilen çalýþmalarý da sergileniyor. Özellikle sergilemenin son yirmi yýlýnda farklý coðrafyalardan sanatçýlar, çalýþmalarýndaki ortak duyarlýlýklar paralelinde bir araya geliyor. Hayatýn bir parçasý olarak müze koleksiyonu  Ýstanbul Modern Þef Küratörü ve serginin küratörü Levent Çalýkoðlu, Ýstanbul Modern’in koleksiyon sergilerinin “Türkiye’de görsel sanatlarda yaþanan dönüþümde bir dinamo görevi” gördüðünü vurguluyor: “1800’lü yýllarýn sonundan bugüne Türkiye sanat tarihinin baþlangýç ve geliþim sürecini modern ve çaðdaþ sanat çalýþmalarý üzerinden kronolojik bir akýþla sunan sergileme anlayýþýmýz Türkiye’de ilk ve tek olma özelliðini hala koruyor. Geçmiþin þimdiye taþýndýðý, sanat tarihsel mirasýn nadir ve özel örneklerle tanýtýldýðý, sanatçýlar arasýndaki etkileþimin dönemsel arayýþlarla bir araya getirildiði güncel bir sergileme anlayýþý sunduk. Özellikle de yaþayan sanatý müze olgusuyla buluþturarak sanatýn hayatýn bir parçasý olduðunu ve onu kuþatan etkileþimlerle birlikte yürüdüðünü hatýrlattýk.” Levent Çalýkoðlu, þu ana dek gerçekleþtirilen sergilerle geçmiþin bugüne akan sorunlarýna yanýt bulmaya ve kamuoyunu bu sorunlar üzerine düþünmeye çaðýrdýklarýný belirterek, “Sanat müzeciliðinin çaðdaþ ve zengin doðasýnýn, Ýstanbul ve Türkiye’nin global dünyada edinebilmesi için önemli ve etkin bir gereklilik olduðunu göstermeye çalýþtýk. Bu noktada artýk hem bir sanat müzesi olarak sanatsal birikimimizin geleceðe taþýnmasýnda üstlendiðimiz rolü vurgulamak hem de geleceðin þekillenmesinde geçmiþin önemli bir bilgi kaynaðý olduðunu hatýrlatmak istiyoruz. Geleceðin potansiyel imkanlarýnýn geçmiþin olumlu-olumsuz verilerinden doðacaðýný iddia etmek bir kehanet olmasa gerek. Türkiye’deki görsel sanatlarýn dünya ölçeðinde etkili olabilecek bir birikime sahip olduðuna, öteki modernlik araþtýrmalarý için olduðu kadar geleceðin sanat dünyasý için de yol gösterici olabileceðine inanýyoruz. Sanatçýlarýmýzýn dünya güncel sanat haritasýndaki etkin ve yoðun katýlýmcýlýðý, vizyonumuzu geleceðe çevirmemizin de bir gereklilik olduðunu gösteriyor” diyor. Koleksiyona yeni katýlan çalýþmalardan örnekler  Haluk Akakçe, çok parçalý Ýsimsiz baþlýklý çalýþmasýnda kendine özgü görsel diliyle hareketli ve sürekli devam eden bir deðiþimi ve dönüþümü irdeler. Kutluð Ataman, Peruk Takan Kadýnlar adlý videosunda 90’larýn Türkiye’sinde bastýrýlmýþ kimliklerini gizlemek ve dönüþtürmek için ortak bir araç olarak peruðu kullanan dört farklý kadýný bir araya getirir. Bedri Baykam, 1987’de 1. Uluslararasý Ýstanbul Bienali kapsamýnda, Mimar Sinan’ýn tasarladýðý Haseki Sultan Hamamý’nda gerçekleþtirdiði mekân düzenlemesinin bir parçasý olanIngres, Gerome, Burasý Benim Hamamým adlý çalýþmasýnýn sol tarafýný Ingres’in Türk Banyosu, sað tarafýný ise Gérome’un Bursa’da Büyük Hamam resimlerinden uyarlar; kendi figürünü de resme gizlice katarak, yabancý ressamlarýn oryantalist bakýþ açýsýna gönderme yapar CANAN, Güneydoðu Anadolu’da, “hayallerinde bile kendi olmasýna izin verilmeyen” bir kýzý konu alan video masalý Ýbretnüma’da, kadýn bedeninin toplumsal olarak karþýlaþtýðý disiplin ve kontrol mekanizmalarý ele alýr. Taner Ceylan’ýn, Kanuni Sultan Süleyman’ýn eþi Hürrem Sultan’dan esinlenerek yaptýðý 1553 adlý resim, Kanuni’nin, oðlu Þehzade Mustafa’yý öldürttüðü 1553 tarihine gönderme yapar. Resmin yüzeyine yayýlan kan, iktidar, güç ve þiddet arasýndaki gerilimli iliþkiyi anýmsatýr. Ali Kazma, inþa etmek ve biçim vermek üzerine kurulu Engellemeler serisinden Tahnitçi adlý videoda Almanya’da av hayvanlarýný doldurarak üretim yapan bir ustayý görüntüler. Seramik Sanatçýsý’nda ise ünlü seramik sanatçýsý Alev Ebüzziya’nýn jestlerini kaydeder. Nur Koçak, Türkiye’nin ilk starý Cahide Sonku’nun kiþisel yaþam öyküsünden yola çýkarak 1996-2003 tarihleri arasýnda yaptýðý Cahide’nin Öyküsü’ndeki portrelerle, kadýn imgesinin görsel kültürde tüketilebilir olmasýna dikkat çeker. Azade Köker, Sessizliðin Manzarasý adlý yapýtýnda üst üste gelmiþ kurukafalardan oluþan, içine kapatýldýðýmýz bir orman manzarasýyla gerçekle illüzyonu ayný anda görmeyi irdeler.  Þükran Moral, 1997 yýlýnda Yüksekkaldýrým’daki bir genelevde gerçekleþtirdiði BORDELLOadlý performans çalýþmasýnda hem görsel sanatlarý hem de kadýn bedenini teatral bir gösterinin malzemeleri haline getirirken, görsel sanatlarýn tüketim kültüründen baðýmsýz kalamadýðýný irdeler. Þener Özmen,  Sanatçý Aslýnda Ne Ýster baþlýklý video çalýþmasýnda merkezdeki sanat “mabetlerine” ulaþýmýn imkansýzlýðýný ve sanatçýnýn trajikomik uðraþýsýný dramatik bir dille eleþtirir. “Geçmiþ ve Gelecek”sergisi için hazýrlanan koleksiyon kataloðunda ilk kez bir konuk yazara yer veriliyor. Hasan Bülent Kahraman, Bir Görselliðin Serüvenli Tarihine Notlar baþlýklý makalesinde Batýlýlaþmadan baþlayarak Türkiye’deki görsel sanatlarýn geliþim ve üretim dinamiðine odaklanýyor. Kahraman, kendi deyimiyle “kýsmen ithal kýsmen icat edilen bir görselliðin” iç yapýsýný anlamaya yönelik bir kýlavuz metin sunuyor. Makale ayný zamanda sergi adýnýn da vurguladýðý gibi geçmiþ fikrinin nasýl okunmasý ve yorumlanmasý gerektiðine dair önemli öneriler getiriyor. Sergiye paralel etkinlikler ·        Ýstanbul Modern Maðaza’da “Geçmiþ ve Gelecek” sergisinin kapsamlý katalogu, poster ve kartpostallarýn yaný sýra sergi sanatçýlarýnýn çalýþmalarýndan esinlenen çeþitli tasarým ürünleri yer alýyor. ·        Ýstanbul Modern Kütüphane’de sergi sanatçýlarýna yönelik yayýnlar ve kitaplar bulunuyor. ·        Ýstanbul Modern Eðitim Bölümü“Geçmiþ ve Gelecek” sürekli sergisine paralel olarak Müze Çantam baþlýklý bir eðitim programý hazýrladý. MÜZE ÇANTAM   Geçmiþ ve Gelecek sürekli sergisine paralel olarak düzenlenen Müze Çantam programý, çocuklarýn sergi gezisi sýrasýnda sanat yapýtlarýný eðlenerek öðrenmelerine, sanatta yeni ifade olanaklarý ile tanýþarak yaratýcýlýklarýný geliþtirmelerine  aracý olacak, onlarý keþfetmeye ve yaratýcý fikirler geliþtirmeye teþvik edecek eðitim araçlarýyla dolu bir çantanýn kullanýlmasýyla gerçekleþtiriliyor. Öðrenme deneyimlerinde, nesnelerle birebir çalýþma imkaný sunan müzelerin eþsiz olanaklarýný eriþilebilir kýlmayý amaçlayan bu programda çocuklar deniyor, karþýlaþtýrýyor, araþtýrýyor, keþfediyor, tartýþýyor ve örnekleri inceliyor. Müze Çantam baþlýklý program, sanatýn diðer disiplinlerle olan iliþkilerine, yaþamla kurduðu baða ve yaratým süreçlerine odaklanýyor. Program,  Ýstanbul Modern’in sürekli sergi salonunda, yapýtlarýn daha kolay anlaþýlmasýný saðlayan eðitim araçlarýyla dolu bir çantanýn kullanýlmasýyla gerçekleþtiriliyor. Sergide yer alan sanat yapýtlarýnda kullanýlan malzemelerin benzerleriyle, sanatçýlarýn yaþamlarý hakkýnda bilgiler veren ipuçlarýyla, hayal gücünü geliþtiren oyuncaklarýyla, sanat yapýtlarýnýn yorumlanmasýna aracý olan çalýþma kâðýtlarý ve boyalarýyla Müze Çantam, öðrenciler için keþfederek öðrenmeye dayalý, eðlenceli bir sergi etkinliði sunuyor.  Müze Çantam, farklý yaþ gruplarýndan çocuklara yönelik “Þekillerin Peþinde”, “Resim mi Heykel mi?”  ve “Müzede Desen Çalýþmalarý” baþlýklý etkinliklerden oluþuyor. Müze Çantam, pazartesi günleri hariç hafta içi her gün ilkokul düzeyindeki okul gruplarý, hafta sonlarý ise  4-5,  6-7, 8-10 ve 11-13 olmak üzere dört farklý yaþ grubundan çocuklar ve aileleri için düzenleniyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort