Kutlu olsun

Kutlu olsun

23 Nisan 2011 Cumartesi 21:07
Kutlu olsun
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý bütün yurtta coþkuyla kutlandý. 23 Nisan kutlamalarý çerçevesinde Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý’yý makamýnda ziyaret eden Cahit Arf Ýlköðretim Okulu öðrencilerinden Ecren Nur Özgül, Baþkan’a çiçek takdim ederek baþkanlýk koltuðunu devraldý.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarý kapsamýnda her yýl olduðu gibi ilköðretim okulu öðrencileri mülki amirlerin koltuklarýný devraldý. Belediye Baþkaný ve Kaymakam olan çocuklar, ilk olarak sokak hayvanlarý konusunda yapýlan çalýþmalarý sordular.23 Nisan kutlamalarý çerçevesinde Tuzla Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý’yý makamýnda ziyaret eden Cahit Arf Ýlköðretim Okulu öðrencilerinden Ecren Nur Özgül, Baþkan’a çiçek takdim ederek baþkanlýk koltuðunu devraldý. Küçük Baþkan Ecren Nur Özgül, ilk olarak teþekkür konuþmasý yaparak, “Tuzlalýlar’a layýk bir baþkan olacaðým.” dedi.Konuþmasý sýrasýnda çalan telefona cevap veren Küçük Baþkan Ecren Nur Özgül, Kaymakamlýk koltuðunu devralan Orhanlý Ýlköðretim Okulu Öðrencisi Gamze Kýlýçaslan ile görüþtü. Küçük Kaymakam ve Baþkan, sokak köpekleri konusunda yapýlan çalýþmalarý deðerlendirdiler.Baþkan Özgül, birim müdürlerinden aldýðý bilgiler doðrultusunda, Akfýrat bölgesinde sokak hayvanlarý için doðal yaþam parký inþa edildiðini ifade etti. Kaymakam Kýlýçaslan, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Belediye Baþkaný Özgül’e teþekkür etti.Küçük Baþkan Özgül, temsili görevini tamamladýktan sonra makamýný tekrar Dr. Þadi Yazýcý’ya teslim etti. Makamý devralan Belediye Baþkaný Dr. Þadi Yazýcý, öðrencilerle sohbet ederek sorularýný yanýtladý. Baþkan Yazýcý sohbetin ardýndan öðrencilere hediyeler takdim etti.12:11 – Erzurum’da coþku vardý23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý’nýn 91. yýl dönümü Erzurum’da düzenlenen renkli ve coþkulu törenlerle kutlandý. Erzurum’daki kutlama törenleri, Cemal Gürsel Meydaný’ndaki Atatürk Anýtý’na çelenklerin býrakýlmasý ve saygý duruþuyla baþladý. Törenler daha sonra Hastaneler Caddesi’ndeki geçit töreni ile devam etti. Vali Sebahattin Öztürk, Garnizon Komutaný 9. Kolordu Komutaný Korgeneral Hüseyin Kenan Hüsnüoðlu ile Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Küçükler, tören aracýyla öðrencilerin ve vatandaþlarýn bayramýný tebrik etti. 10:57 – Hakkari’de kar altýnda 23 nisan kutlamasýHakkari’de sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yaðýþý yüzünden Þehir Stadyumundaki 23 Nisan kutlamalarý iptal edildi.Hakkari’de dünden beri devam eden saðanak, yerini kar yaðýþýna býraktý. Erken saatlerde etkisini gösteren kar yaðýþý, yaþamý olumsuz etkiliyor. Kent merkezini beyaza bürüyen kar, kentteki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarýnýn da iptal edilmesine neden oldu.Valilik önündeki Atatürk anýtýna sabah saatlerinde çelenk sunulmasý, saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan, daha sonra Þehir Stadyumunda yapýlmasý düþünülen kutlamalar, kar yaðýþýnýn yoðunlaþmasý üzerine iptal edildi.10:39 – 23 Nisan Kazakistan’da coþku ile kutlandý23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Kazakistan’ýn kültür baþkenti Almatý’da coþku ile kutlandý. Almatý’daki Özel Þahlan Ýlköðretim Okulu’nda yapýlan kutlamalara Almatý Baþkonsolosu Yardýmcýsý Mustafa Kara, Kazakistan Türk Ýþ Adamlarý Derneði (KATÝAD) Genel Sekreteri Özer Oral, öðrenci ve veliler katýldý.10:33 – Kayseri’de 23 Nisan coþkusu23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý bütün yurtta olduðu gibi Kayseri’de de coþkuyla kutlandý. Cumhuriyet Meydaný’nda düzenlenen ilk tören, Atatürk anýtýna çelenklerin býrakýlmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþladý. Daha sonra kürsüye gelen Kayseri Valisi Mevlüt Bilici, dünyada çocuklara armaðan edilmiþ tek bayramýn 23 Nisan olduðunu söyledi.10:30 – Fenerbahçe’den bayram kutlamasýFenerbahçe Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Sarý-lacivertli kulübün internet sitesinin açýlýþ sayfasýnda, ”Tüm çocuklarýmýzýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý’ný yürekten kutluyoruz” ifadesi yer aldý.10:00 – Tören, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Mehmet Ali Þahin’in mozoleye çelenk koymasý ve saygý duruþuyla baþladý, ardýndan Ýstiklal Marþý okundu.Ýstiklal Marþýnýn ardýndan Þahin Anýtkabir özel defterini imzaladý. 10:32 – Baþbakan Erdoðan’ýn 23 Nisan mesajýBaþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milli egemenlik anlayýþý içinde, milletin taleplerini hayata geçirdiðini belirterek, “Þunu net bir þekilde ifade etmek isterim ki, Türkiye Büyük Milet Meclisi, aziz milletimizin siyasi varlýðýnýn hem kalbi, hem de beyni mahiyetindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkemizin vicdanýný ve aklýný temsil etmektedir” dedi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluþ yýldönümünün idrak edildiði 23 Nisan gününün, ilelebet milli tarihin en parlak sayfalarýndan biri olarak anýlacaðýný belirten Baþbakan Erdoðan, “Türkiye Büyük Millet Meclisi, istiklal mücadelemizin sürdürüldüðü en zorlu, en buhranlý günlerde doðmuþ; milli birliðimizin, milli mutabakatýmýzýn, milli egemenliðimizin en somut tecellisi olmuþtur. Bu birlik ve beraberlik sayesinde milli mücadelede zafere ulaþýlmýþ; iþgal altýndaki topraklarýmýz, yeniden özgürlüðüne, baðýmsýzlýðýna kavuþmuþtur” dedi.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla Mecliste, Atatürk Anýtý önünde tören düzenlendi.TBMM Baþkaný Þahin’in anýta çelenk býrakmasý ve saygý duruþunda bulunulmasýnýn ardýndan Ýstiklal Marþý okundu.Törene, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Cemil Çiçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, TBMM Baþkanvekilleri Sadýk Yakut ve Nevzat Pakdil, AK Parti Grup Baþkanvekili Mustafa Elitaþ, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi, milletvekilleri ve TBMM idari personeli katýldý. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kuruluþunun 91.yýl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarý kapsamýnda Ýstanbul’daki ilk program Taksim Cumhuriyet Anýtý önünde gerçekleþtirildi. Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, anýtýn önüne çelenk býraktýktan sonra anýt özel defterini imzaladý.Taksim Cumhuriyet Anýtý önünde yapýlan törene; Vali Mutlu’nun yaný sýra Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, 3. Kolordu Komutaný Korgeneral Hulusi Akar, Ýstanbul Cumhuriyet Baþsavcýsý Turan Çolakkadý, parti temsilcileri ve üst düzey yöneticiler katýldý.Tören çelenk koyma iþlemi ile baþladý. Vali Mutlu, Topbaþ ve Korgeneral Akar anýt önüne çelenk koydu. Daha sonra Ýstiklal Marþý okundu. Ýstiklal Marþý’nýn ardýndan Vali Mutlu anýt özel defterini imzalayarak yazdýklarýný okudu. Tören Vali Mutlu’nun anýt özel defterini imzalamasýnýn ardýndan sona erdi.Erdoðan: Meclisimiz yarýnlarýmýzý güçlendirmeye devam edecekBaþbakan Recep Tayyip Erdoðan, ”Yüce Meclisimiz, geçmiþte nasýl ki bu ülkenin istiklalini saðlamýþ ve istikbalini yeþertmiþse bugünden sonra da milletimizin en büyük umut kaynaðý olarak yarýnlarýmýzý parlak kýlmaya ve güçlendirmeye devam edecektir” dedi.Baþbakanlýk Basýn Merkezi’nden yapýlan açýklamaya göre, Baþbakan Erdoðan, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla mesaj yayýmladý.Mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) kurulduðu 23 Nisan gününün, ilelebet milli tarihin en parlak sayfalarýndan biri olarak anýlacaðýný vurgulayan Erdoðan, TBMM’nin, istiklal mücadelesinin sürdürüldüðü en zorlu, en buhranlý günlerde doðduðunu ve milli birliðin, milli mutabakatýn, milli egemenliðin en somut tecellisi olduðunu ifade etti.Erdoðan, bu birlik ve beraberlik sayesinde milli mücadelede zafere ulaþýldýðýný, iþgal altýndaki topraklarýn yeniden özgürlüðüne, baðýmsýzlýðýna kavuþtuðunu belirtti. Bununla birlikte, Türk milletinin önünde yepyeni bir ufuk açýldýðýný ve bu sayede yeni bir rota, yeni idealler ve yeni hedefler doðduðunu kaydeden Erdoðan, bu ideal ve hedeflerin ilk adýmý olarak, ”Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletindir” ilkesine dayalý, demokratik zemin üzerinde yükselen Cumhuriyetin temellerinin atýldýðýný ifade etti.-”ÇOCUKLARIMIZ HEPÝMÝZÝN GELECEÐÝDÝR”-TBMM’nin, bugün de milli egemenlik anlayýþý içinde, Türk milletinin taleplerini hayata geçirdiðini belirten Erdoðan, þunlarý kaydetti:”Türkiye Büyük Millet Meclisi, aziz milletimizin siyasi varlýðýnýn hem kalbi hem de beyni mahiyetindedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, ülkemizin vicdanýný ve aklýný temsil etmektedir. Yüce Meclisimiz, geçmiþte nasýl ki bu ülkenin istiklalini saðlamýþ ve istikbalini yeþertmiþse bugünden sonra da milletimizin en büyük umut kaynaðý olarak yarýnlarýmýzý parlak kýlmaya ve güçlendirmeye devam edecektir.Meclisimiz, bilhassa çocuklarýmýz adýna barýþ dolu, aydýnlýk bir geleceðin mimarlýðýný yürütmeyi sürdürecektir. Ýþte bu nedenle 23 Nisan’ýn ayný zamanda Çocuk Bayramý olarak kutlanmasý da son derece manidardýr. Çocuklarýmýz hepimizin geleceðidir. Ben bu vesileyle ülkemizin ve dünyamýzýn geleceðinin, çocuklarýmýzýn gözleri gibi parlak ve ýþýltýlý olmasýný diliyorum. Ýnanýyorum ki, bugünün çocuklarý, ileride çok daha müreffeh bir Türkiye’yi inþa edecek, dünya barýþýna önemli katkýlar saðlayacaklardýr.Bu umutla 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramý’ný kutluyor, dünyanýn bütün çocuklarýna barýþ ve mutluluk getirmesini diliyor, bu vesileyle dünyanýn dört bir yanýndan ülkemize gelen çocuklarý sevgiyle kucaklýyorum.”Vali Mutlu, koltuðunu þarký söyleyerek devrettiÝstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý etkinlikleri kapsamýnda makamýný minik bir öðrenciye devretti. Öðrencileri makamýnda aðýrlayan Vali Mutlu, sohbet sýrasýnda öðrencilere þarký söyledi. Makamýný devrettiði öðrenciye “Ýstanbul’u yönetmek nasýl? Keyifli mi, zor mu?” diye sordu. Öðrencinin, “O kadar da zor deðilmiþ.” demesi Mutlu’yu güldürdü.Hasan Ali Yücel Ýlköðretim Okulu’ndan gelen 10 öðrenci ve öðretmenlerini kabul eden Vali Mutlu, öðrencileri öperek karþýladý. Osmanlý Ýmparatorluðu döneminde sadrazamlarýn kullandýðý binada öðrencilerle sohbet eden Mutlu, misafirlerine Osmanlý þerbeti ikram etti. Öðrencilerin aldýklarý eðitim ve ilgili olduklarý alanlarla ilgili sohbet sýrasýnda çocuk bayramý ve Ankara ile ilgili sorular yönelten Mutlu, çocuklarýn, “Ankara” þarkýsýný bilip bilmediklerini sordu. “Bilmiyoruz” cevabýný alan Mutlu, bu sefer þarkýyý kendisi seslendirdi. “Ankara Ankara güzel Ankara, görmek ister seni her bahtý kara” dizelerini okuyan Mutlu, valilik koltuðuna oturacak Mevlüt Kaan Týrtýr isimli öðrenci ile de yakýndan ilgilenerek meraklarýný ve projelerini sordu.Osmanlý döneminde 3 yýl 9 ay Sadrazam olarak binada görev yapan Sadrazam Cevad Paþa’nýn kullandýðý çalýþma masasýndaki makam koltuðunu devralan küçük vali Týrtýr, Ýl Milli Eðitim Müdürü’nü telefonla arayarak ilk talimatýný verdi. Ýstanbul’daki deprem eðitim çalýþmalarý ve tarihi mekanlarýn öðrenci ve öðretmenlere gezdirilmesi için talimat verdi. Vali Mutlu’nun yanýna oturarak destek verdiði minik öðrencinin heyecanlý hali dikkatlerden kaçmadý. Bir süre halef selef sohbet eden valiler, basýn mensuplarýna bol bol poz verdi. Vali Mutlu, yeni görevinin minik valiyi heyecanlandýrýp heyecanlandýrmadýðýný, yönetmenin zor olup olmadýðýný sordu. Minik vali Týrtýr’ýn, “O kadar da zor deðilmiþ.” demesi salonda gülüþmelere neden oldu. Vali Mutlu da öðrencinin cevabýna gülerek, “Evet, emir vermek kolay ama gereklerinin yerine getirilip getirilmediðini kontrol etmek, takip etmek gerekiyor.” þeklinde cevap verdi.Makamdaki törenin tamamlanmasýnýn ardýndan Hüseyin Avni Mutlu, öðrenci ve öðretmenlere toplu olarak hatýra fotoðrafý çektirdi. Vali Mutlu, misafirlerini hediyelerle valilik çýkýþýna kadar eþlik ederek uðurladý.Ýnönü Stadý’nda 23 Nisan coþkusu23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarý kapsamýnda Fiyapý Ýnönü Stadyumu’nda düzenlenen programda bayramýn coþkusu yaþanýyor. Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun halkýn bayramýný kutlamasýyla baþlayan etkinlik devam ediyor.Geçtiðimiz yýllarda Ali Sami Yen Stadý’nda gerçekleþen 23 Nisan kutlamalarý stadýn yýkýlmasýyla bu yýl Ýnönü Stadyumu’nda gerçekleþtiriliyor. Buradaki törene Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediye Baþkaný Kadir Topbaþ, 3. Kolordu Komutaný Hulusi Akar ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Töre,n Vali Mutlu, Topbaþ ve Korgeneral Akar’ýn halkýn bayramýný kutlamasýyla baþladý. Ýstiklal Marþý okunduktan sonra Ýstanbul Milli Eðitim Müdürü Muammer Yýldýz bir konuþma yaptý. Konuþmanýn ardýndan okullarda þiir kompozisyon dalýnda dereceye giren öðrencilere ödülleri verildi. Birinciliði kazanan öðrencilere ödülleri Vali Mutlu, Topbaþ ve Korgeneral Akar tarafýndan verildi.Öte yandan, törene katýlan binlerce insan bayramýn coþkusunu yaþýyor. Türk bayraklarý eþliðinde tören alanýndaki bando takýmýnýn gösterisine alkýþ tutuldu. Askeri bando eþliðinde yapýlan geçit töreni ise izleyicilerin beðenisini topladý.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.