`Madımak'tan sonra devlet, Sivas´a girişi yasakladı, çıkışları serbest bıraktı´

`Madımak'tan sonra devlet, Sivas´a girişi yasakladı, çıkışları serbest bıraktı´

05 Aralık 2012 Çarşamba 12:05
`Madımak'tan sonra devlet, Sivas´a girişi yasakladı, çıkışları serbest bıraktı´
ÝSTANBUL (CÝHAN)- 37 kiþinin ölümüyle sonuçlanan 2 Temmuz 1993 tarihinde Madýmak Oteli´nin yakýlmasýnýn üzerinden 19 yýl geçtikten sonra olayýn incelenmesi için Cumhurbaþkaný Abdullah Gül Devlet Denetleme Kurulu (DDK)´nu görevlendirdi. Dönemin Nizam-ý Alem Ocaklarý Sivas Ýl Baþkanlýðý´ný yapan Hüseyin Berçin DDK´nýn görevlendirilmesi kararýný ve o gün yaþadýklarýný ilk kez Cihan Haber Ajansý (Cihan)´na anlattý. Berçin, Madýmak Oteli yandýktan sonra devletin Sivas´a giriþleri yasakladýðýný ama çýkýþlara bir engel koymadýðýný belirtti.BBP´ye yakýnlýðý ile bilinen Nizam-ý Alem Ocaklarý´nýn 1993 yýlýnda Sivas Ýl Baþkanlýðý´ný yapan Hüseyin Berçin, Sivas olaylarýnýn olduðu günü ve tanýk olduðu olaylarý ilk kez anlatan Hüseyin Berçin, þehrin bu olaya günler öncesinden hazýrlandýðýný dile getirdi. Berçin; Çok acý günlerdi. Sivas böylesi bir olaya sanki günler öncesinden hazýrlandý. Toplum hassasiyetleri suistimal edildi. Dedikodu furyasýnýn önüne bir türlü geçilemedi. Þehit cenazelerinin üst üste geldiði, gerginliðin olduðu bir ortamda, bunun da üzerine Ýslami hassasiyetler kýþkýrtýlýnca elim hadise oldu. Devlet güçlerinin gelen fýrtýnayý görememiþ olmasý hala beni þaþýrtýr ve üzer. dedi.`CUMA NAMAZI SONRASI AMERÝKAN BAYRAÐI YAKILDI´Ocak Baþkaný Hüseyin Berçin olayýn baþlangýcýnýn Cuma namazý sonrasý olduðunu ve olaylarý baþlatan kiþilerin önce Amerikan bayraðý yakarak baþlattýklarýna vurgu yaptý. Berçin olayýn baþlama anýný þöyle anlattý: Olay günü Cuma namazýný paþa camisinde avluda kýlmýþtým. Hiç unutmam, hemen üç saf arkamýzda kirli hafif uzun sakallý, siyah takkeli, siyah elbiseli bir þahýs, hoca hutbeyi okurken yüksek sesle `Müslümanlar, peygamberimizin ailesine, eþlerine hakaret edilirken susuyorsunuz´ diye yüksek sesle konuþuyordu. Namaz kýlýndý, bir Amerikan bayraðý ortaya çýktý. Onu yaktýlar. Sivas´ta birkaç gündür organize yapanlar, Aziz Nesin ve taraftarlarý Marksist-Leninist kesime yakýnlýðýyla bilinen insanlardý. Ama cuma sonrasý olaylarý baþlatanlar önce Amerikan bayraðý yaktý. Bu hakikaten ilginçtir. Tanýmadýðýmýz bir grup; konuþan þahsýn söylediklerine benzer bir bildiri okudu ve cemaati kýþkýrtarak yürüyüþe geçtiler. O güne kadar Sivas´ta görmediðimiz bu tipleri olaylardan sonra da Sivas´ta görmedik. Her ne þekilde oldu bilemiyorum ama bu þahýslarýn emniyet kayýtlarýna da girmedikleri anlaþýldý.Hüseyin Berçin olaylar bittikten sonra yaþananlar ile ilgili de çarpýcý bir iddiada bulundu. Berçin, Olaylarýn bitiminde devlet, Sivas´a giriþleri yasakladý ama çýkýþlara engel olmadý. Bu þahýslar her kimse geldikleri gibi gitmiþlerdi. Gücümüzün yettiðince mensuplarýmýzý ikaz ederek olaylarýn dýþýnda tutmayý baþardýk. dedi.MUHSÝN YAZICIOÐLU: `TEÞKÝLATA SIÐINANLARI KALABALIKTAN KORUYUN´Dönemin Büyük Birlik Partisi Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu tarafýndan teþkilata gelen talimatlarý da anlatan Hüseyin Berçin, Yazýcýoðlu´nun teþkilata sýðýnanlarý dýþarýdaki kalabalýklardan koruyun talimatý verdiðinin altýný çizdi. Berçin þu ifadeleri kullandý: BBP Ýl Teþkilatýmýz, Madýmak Oteli ile sýrt sýrtaydý. Bizim mescit olarak kullandýðýmýz oda, otelin arka kýsmýna bakýyordu. Bir arkadaþýmýz otelden partiye geçiþlerin olduðunu söyleyince, hemen partiye geçtim. Arkadaþlarýmýz gelenleri içeri almýþtý. Toplam 33 kiþi. Þehit Liderimiz Muhsin Yazýcýoðlu´nun kesin emirleri oldu. Merhum Yazýcýoðlu, `Ne pahasýna olursa olsun, teþkilata sýðýnanlar dýþarýdaki kalabalýklardan korunacak, emniyet birimlerine güvenli þekilde teslim edilecek´ talimatýný verdi. Çünkü dýþarýda kýþkýrtýlmýþ bir kitle vardý. Teþkilat mensuplarý da zarar görebilirdi.`MADIMAK YANDIKTAN SONRA DEVLET GÜCÜNÜ GÖSTERDÝ´Dönemin Nizam-ý Alem Ocak Sivas Ýl Baþkaný Hüseyin Berçin, facianýn göz göre göre geldiðini söylerken, Madýmak yandýktan sonra devletin gücünü gösterdiðini ifade etti. Berçin; Teþkilatýmýzda, salonda bulunan pencere camýnýn kenarýnda kurtulanlardan 3 kiþi duruyordu. Birisi bayandý ve hafif yaralanmýþlardý. Dýþarýdan görülmesinler diye duvar kenarýna aldým. Arkadaþlarýmýz yardýmcý oldu. Fark ettim ki gelenlerden birisi hareketsiz yatýyor. Dumandan etkilendiðini söylediler. Gür sakallý ve býyýklý 30 yaþlarýnda esmer birisiydi. Emniyet yetkilileriyle irtibat kurduk. Onlarý ikna ettik ve bir polis aracý geldi. Otelden gelen gençlerden birini yanýma aldým ve yaralý þahsý partiden çýkardýk. Arka sokaklardan geçerek, polis aracýyla Numune Hastanesi´ne götürdük. Orada saðlýk görevlilerine teslim ettim. Þahsýn yaþayýp yaþamadýðýný bugün dahi bilmiyorum. Ýnþallah hayattadýr. Fakat hastanedeki görüntü içler acýsýydý. Hastaneye otelden dumandan ölenler, sokaktan ise askerin veya polisin vurduðu, yaraladýðý vatandaþlar geliyordu. Resmen facia göz göre göre geldi. Ýþin acý tarafý saatlerce müdahale edilmeyen kalabalýklar, sonradan öðrendik ki 10 dakikada otel önünden ve meydandan uzaklaþtýrýlmýþ, daðýtýlmýþlar. Aslýnda Madýmak yandýktan sonra devlet gücünü gösterdi. dedi.`OLAYIN ÝKÝ MAÐDUR TARAFI VAR´Son olarak DDK´nýn 37 kiþinin ölümüyle sonuçlanan Sivas olaylarýný incelemesini de deðerlendiren Hüseyin Berçin, Baþbaðlar olaylarýnýn da incelenmesi gerektiðinin altýný çizdi. Berçin; DDK sadece 2 Temmuz Sivas olaylarýný deðil, 5 Temmuz Baþbaðlar olaylarýný da en detaylý þekilde incelemelidir. Kimler bir iç çatýþma çýkarabilmek için bu olaylarý tezgahladý? Hangi yapýlar taþeron olarak kullanýldý? Bu sorularýn cevaplarý ortaya çýkarýlmalýdýr. 2 Temmuz sonrasý olaylarýn faali olarak yakalanan kiþilerin birçoðu kamu görevlilerinin þahitlikleriyle hüküm giydi ve birçoklarý idam cezasý alýp, cezalarý müebbete çevrildi. Ölenlerin yakýnlarý ve birtakým haksýz ceza alarak, hüküm giyenlerin yakýnlarý da maðduriyetin iki farklý kesimini teþkil etti. Bu açýdan acýlarýmýzý kanatarak deðil, acýlarýmýzdan yeni acýlar yaþanmasýn diye empati kurarak barýþý saðlamamýz lazým. Ülkenin buna ihtiyacý var. Cumhurbaþkanlýðý DDK bu açýdan çok önemli bir görev üstleniyor. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.