Teşvikler umutları artırdı, kimya sektörü 55 milyar dolara koşuyor

Teşvikler umutları artırdı, kimya sektörü 55 milyar dolara koşuyor

30 Kasım 2012 Cuma 10:42
Teşvikler umutları artırdı, kimya sektörü 55 milyar dolara koşuyor
BURSA (CÝHAN)- Hükümetin 2023 hedefi kapsamýnda kimya sektörü için belirlenen ihracat hedefi 55 milyar dolar. Hali hazýrda 10 milyar dolar ihracat yapan sektör, açýklanan teþvikler sayesinde 100. yýl hedefini artýk daha ulaþýlabilir görüyor. Alt yapý yetersizliðinden yakýnan sektör temsilcilerinin acil beklentisi ise kimya organize sanayi bölgeleri. Kýsa sürede uluslararasý kimliðe bürünmesi planlanan kimya organize sanayi bölgeleri ile daha nitelikli ürün üretiminin yaný sýra dünya devlerinin de Türkiye´ye çekileceði düþünülüyor. Bursa´dan dünyanýn dört bir tarafýna kozmetik ürünü ihraç eden Ýlkom Yönetim Kurulu Baþkaný Ýlker Duran, sektörün durumu hakkýnda bilgi verdi. Ayný zamanda Bursa Ticaret ve Sanayi Odasý (BTSO) Meclis üyesi olan Ýlker Duran, kimya sektörünün 30 milyar dolar ithalata karþýn 10 milyar dolar ihracat yaptýðýný dile getirdi. Bu rakamýn içinde petrol ve türevlerinin olmadýðýný ifade eden Duran, üretilen ürünün niteliðinin de düþük olduðunu kaydetti. AR-GE´YE CÝDDÝ DESTEKLER VAR Ýthal edilen ürünün kilogram fiyatýnýn ortalama 2 dolar olduðunu, ihraç ürününün kilogram fiyatýný ise 90 cent seviyesinde kaldýðýný belirten Duran, bunun nedeni olarak teknoloji yoðun ürün üretememeyi gösterdi. Sektörde teknolojinin pahalý olduðuna dikkat çeken Duran, þunlarý söyledi: Firmalarýn teknoloji yatýrýmlarý ve Ar-Ge yatýrýmlarý çok ciddi rakamlar tutuyor. Biz ülkemizde de yeni yeni Ar-Ge oluþmaya baþladý. Burada ciddi destekler de var. TÜBÝTAK, Sanayi Bakanlýðý ve KOSGEB´in ciddi anlamda destekleri var. Çeþitli sýkýntýlar da var. Geri dönüþümlerde ciddi sýkýntý var, Ar-Ge konusunda teknik olarak danýþýlacak imkanlar kýsýtlý, üniversitelerle iþbirliðinde gözden geçirilmesi gereken meseleler var. Bu konuda belli hocalar var, onlarýn etrafýnda dönüyor her þey. Onlarda da bir tekelleþme söz konusu. Burada da çeþitlilik artarsa, bizlerin de gideceði yerler çoðalýrsa, daha farklý ve fazla bilgiye ulaþýlmýþ olacak. Üniversite sanayi iþbirliði de çok önemli. Öðrenciler yetiþirken, sanayiden uzak yetiþiyorlar. Staj genelde günü kurtarmak, not almak için formalite olarak görülüyor. Akademik kariyer alýrken bu hocalarýn mutlaka sanayici ile iþbirliði içinde sanayi ile iþbirliði içinde bir bitirme projelerinin olmasý lazým. HÜKÜMET ÝÞÝN FARKINA VARMIÞ En son çýkan teþvik yasasýnýn önemine deðinen Duran, sözlerini þöyle sürdürdü: Hükümet bu iþin farkýna varmýþ. Eskiden teþviklerin çoðu, Türkiye´de hiç üretilmeyen yada çok az üretilen ürünlere veriliyordu. Þimdi teþvikler hep kimyayý tarif ediyor aslýnda. Bizim bir kere Türkiye´de nitelikli ürün üretmemiz gerekiyor. Hiç üretilmeyen, ithalatý tersine çevirip ihraç edilecek ürünlerin önce tespit edilmesi, envanterinin çýkartýlmasý gerekiyor. Bunun sonucunda sanayici ve iþletmeler, üniversitelerden itibaren yoðunluðun onlara verilmesi lazým. Bizim ihracat anlamýnda özellikle kaliteli üründe çok fazla sýkýntýmýz yok ama nitelik ve çeþitlilik anlamýnda sýkýntýmýz var. Kimya´da öyle stratejik ürün var ki, bunu da dünyada tekelleþmiþ 2-3 firma götürüyor. Buralarda biz de varýz dememiz lazým. Öncelikle devlet Ar-Ge ve teþvik anlamýnda iyi adýmlar attý ama bunun altýnýn da doldurulmasý lazým. 2023 HEDEFÝNE ULAÞILABÝLÝR Kimya sektörünün 55 milyar dolarlýk hedefine `birazcýk motivasyonla´ oluþmasýnýn mümkün olmadýðýný dile getiren Duran, ciddi adýmlar atmak gerektiðini ifade etti. Teþviklerin hiç üretilmeyen, ilk olan, ithalatý tersine çevirecek ürünlere verildiðini hatýrlatan Duran, bunlarýn kimya sektörünün sýkýntýsý olduðunu kaydetti. Hedefin yakalanmasý için önceliðin alt yapýya verilmesi gerektiðine iþaret eden Duran, tesislerin son teknoloji ile yoðun kapasitelere ulaþmasý halinde hedefe ulaþýlabileceðini ifade etti. KÝMYA ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGELERÝ OLMAZSA OLMAZ Ýlker Duran, `sektör için olmazsa olmaz´ þeklinde nitelendirdiði kimya organize sanayi bölgeleri hakkýndaki düþüncelerini ise þöyle açýkladý: Hem ihracat hem çevre hem de ülkeye katký anlamýnda mutlaka düzenli organize sanayi bölgelerinin oluþmasý lazým. Þuan mevcut kapasiteleri ile üretim yapan kimyacýlarýn iþini daha kolaylaþtýracaðýz. Daha da önemlisi, bizim gönlümüzde yapan uluslar arasý niteliðe kavuþmasý. Uluslar arasý kimya organize sanayi bölgeleri oluþtuðu zaman, dünya devlerine cazip gelirse, zaten cazip bir ülkeyiz, muhakkak iþin kaynaðýna gelip yatýrým yapmalarý söz konusu. Hem teknoloji transfer etmiþ olacaðýz, hem uluslar arasý devler yaný baþýmýzda olacak. Onlardan bilgi ve teknoloji transferleri de yapabileceðiz. Öyle bir alt yapý oluþturmak lazým ki mesela Almanya´daki bir sanayi devi rahatlýkla ben buraya yatýrým yapacaðým demesi lazým. Bursa´da kimya sektörü içinde 600´e þirket bulunduðunu ve bunlarýn sýkýþ tepiþ ortamlarda çalýþtýðýný vurgulayan Duran, þehir merkezinde kalan sanayi bölgelerinin ise çok pahalý olduðunu belirtti. Þirketler için arsa düþünmekten, iþlerini düþünmeye vakit bulamadýðýný savunan Duran, kimya sanayi bölgelerinin kurulmasýyla insanlarýn sadece üretimlerini düþüneceðini, ihracat imkanlarýný araþtýracaðýný dile getirdi. TOKÝ, SANAYÝCÝYE KÝRA ÖDER GÝBÝ ÝÞYERÝ SATSINHükümetin bu anlamda sanayiciye verdiði destekleri hatýrlatan Duran, asýl yapýlmasý gerekeni þöyle ifade etti: Mesela kira öder gibi daire sahibi oluyor herkes. Ama bence ondan daha önce gelen iþyeridir. Ben mesela önce iþ yerimin olmasýný isterim. Ondan sonra evim olsun isterim. Ama böyle bir çalýþma yok. Mesela KOBÝ´lerin kira öder gibi iþyeri sahibi olmasý lazým. Hükümet böyle bir þey baþlatsýn. TOKÝ´yi devreye soksun. Çünkü bu çok stratejik bir öneme sahip. B artýk þahýslarýn meselesi deðil, bu devletin meselesi. Ticarette yatýrým yapacaksanýz ön araþtýrma yapýyorsunuz, karlýlýk gördüðünüz zaman yatýrým yapýyorsunuz sonra karlýlýk geliyor. Kimya OSB´lerde de, devlet yatýrým yapsýn karþýlýðýný fazlasýyla geri alacaktýr. Biz size yer gönderelim, gidin yapýn demekle o kadar olur. Bu olursa birçok arkadaþ hem iþini büyütmeye, kapasitesini artýrmaya gidecek, yeni ürünler için arayýþa girecek. Þuan birçok arkadaþýmýz yer sýkýntýsýndan sýkýþ tepiþ çalýþýyor. Yurtdýþýnda çok geniþ alanlara sahip firmalar. Sonucunu da görüyorlar. Dolayýsýyla KOBÝ´lere kira öder gibi iþyeri ve fabrika sahibi olmalarýnýn yolunun açýlmasý lazým. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort