TÜGİAD'ın çağrısına üniversitelerden destek

TÜGİAD'ın çağrısına üniversitelerden destek

18 Mart 2013 Pazartesi 10:02
TÜGİAD'ın çağrısına üniversitelerden destek
Türkiye Genç Ýþ Adamlarý Derneði (TÜGÝAD) Ankara Baþkaný Barýþ Aydýn’ýn,  ‘’beyin göçünü tersine çevirmek’’ için yaptýðý  iþbirliði çaðrýsýna  üniversitelerden destek geldi.  TÜGÝAD Ankara Baþkaný Barýþ Aydýn’ýn çaðrýsýna  ODTÜ, Ankara, Çankaya ve Türk Hava Kurumu (THK) üniversiteleri yazýlý olarak yanýt vererek, iþ dünyasý ile iþbirliðine hazýr olduklarýný ilettiler.  Aydýn’ýn giriþimini önemsediklerini kaydeden üniversiteler, hem kendilerinin dünya üniversiteleri, hem de Türk firmalarýnýn global þirketlerle rekabet edebilmelerinin güçlerin birleþtirilmesi ile mümkün olabileceðine vurgu yaptýlar.  Ýþbirliðinin kurumsallaþmasý haline beyin göçünün önüne geçilebileceðinin altýný çizen üniversiteler, TÜGÝAD’la ortaklaþa yürütülecek her projede yer almak istediklerini duyurdular. ODTܒden TÜGÝAD Ankara’ya gönderilen yazýda, üniversite, sanayi, kamu iþbirliðinin kurumsallaþtýrýlmasýnýn önemine deðinildi.  Ýþbirliði sayesinde  katma deðeri yüksek, teknoloji tabanlý ürün ve üretim yöntemlerinin geliþtirilebileceði ifade edilen yazýda, ‘’Bu sayede Türkiye’nin dünya pazarýnda rekabet gücü yükseltilebilecektir’’ denildi. ODTܒnün üniversite-sanayi iþbirliðinin önemini yýllar önce kavrayarak projeler geliþtirdiðinin belirtildiði yazýda, iþletmelerin kendi öz varlýklarýyla gerçekleþtiremeyecekleri teknoloji ve AR-GE kültürü edinmelerini saðlamanýn hedeflenmesi gerektiði kaydedildi.  Yazýda, ‘’akademik bilgilerin ticarileþmesi’’,’’ akademisyenler ve üniversite mezunu gençler arasýnda þirketleþme kültürünü yaygýnlaþtýrarak yenilikçi þirketler doðmasýný saðlamanýn’’, ‘’bu projelerde çalýþan tez öðrencilerinin firmalarda AR-GE personeli olarak istihdam edilmesinin de’’ hedefler arasýnda yer almasý gerektiðinin altý çizildi.  -Ankara Üniversitesi-  Ankara Üniversitesi ‘nden TÜGÝAD Ankara’ya gönderilen yazýda da, üniversitelerin, sanayinin teknoloji üreten ve ihraç eden, rekabet gücü yüksek bir yapýya dönüþtürülmesine katkýda bulunmasý gerektiðine vurgu yapýldý. Yazýda, “Yeni bir ürünün üretilmesi, mevcut  bir ürünün geliþtirilmesi, iyileþtirilmesi, ürün kalitesi ve standardýnýn yükseltilmesi veya maliyet düþürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliþtirilmesi konularýnda üniversite ile sanayi el ele çalýþmalýdýr” ifadeleri kullanýldý.  -Çankaya Üniversitesi- Üniversite-sanayi iþbirliðinde sivil toplum kuruluþlarýnýn önemine inandýklarýný dile getiren Çankaya Üniversitesi de, TÜGÝAD Ankara ile özellikle KOBݒlerin geliþtirilmesi ve daha genelde yerel ekonominin geliþtirilmesi ve kümelenme projeleri kapsamýnda iþbirliðinin önemli olduðu belirtildi. Çankaya Üniversitesi’nin yazýsýnda, ‘’Ankara ve çevresinin kalkýndýrýlmasýnda stratejik önem taþýyan bütün sektörlerde çalýþýlmasý gerekiyor. Çankaya Üniversitesi ve TÜGÝAD olarak iþbirliði içerisinde Ankara’nýn kalkýndýrýlmasýna katkýda bulunacak projeler, baþarýlý bir þekilde yürütülebilir. Üniversite-sanayi iþbirliði kapsamýnda ya da bölge ve ülke kalkýnmasýnda baþarý için son yirmi yýldýr gündemde olan, ‘üniversite, sanayi, kamu’ iþbirliði olarak tanýmlanan üçlü sarmal yapýsýnýn oluþturulmasýna özen gösterilmesi önem taþýyor” denildi. -THK Üniversitesi -  THK Üniversitesi yazýsýnda ise sanayi ile el ele vererek ortak projeler yürütmenin yüzyýlýn gereði olduðu bildirildi. Sanayinin ve üniversitelerin gücünü birleþtirmenin büyük önem taþýdýðýnýn anlatýldýðý yazýda,  ‘’Türkiye’de havacýlýk ve uzayla ilgili bir geliþme olduðunda mutlaka Türk Hava Kurumu Üniversitesi, bu iþin içinde yer alacaktýr. Son yýllarda yaþanan geliþim ve deðiþime ayak uydurmak zorundayýz. Üniversite-sanayi iþbirliði konusunda alanýmýzla ilgili projelerde mutlaka yer almak isteriz” ifadelerine yer verildi.   -Ýþadamlarýna pilotluk çaðrýsý- Öte yandan, THK Üniversitesi Havacýlýk ve Uzay Bilimleri Dekaný Doç. Dr. Kahraman Güçlü Köprülü,  TÜGÝAD Ankara Baþkaný Barýþ Aydýn’ý ziyaret ederek, pilotluk eðitimleri hakkýnda bilgi verdi.  Yüksek lisans bölümlerinin, tüm üniversite  mezunlarýna açýk olduðunu anýmsatan  Köprülü, ‘’Pilotluðu  hayal edip de gerçekleþtirememiþ kiþilere, yüksek lisans eðitimi vererek pilot olma fýrsatý sunuyoruz. Pilotaj Yüksek Lisans Programý’nda yaþ sýnýrlamasý yok. Programa katýlmak isteyen kiþilerin saðlýk kontrolünden geçmesi yeterli. Program 2,5 yýl sürüyor. Bu programda 260 saat uçuþ fýrsatý saðlanýyor’’ diye konuþtu. 
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort