Ürün bazlı teşviki bırakın çevre politikalarına bakın

Ürün bazlı teşviki bırakın çevre politikalarına bakın

29 Nisan 2011 Cuma 12:38
Ürün bazlı teşviki bırakın çevre politikalarına bakın
OECD’nin “Türkiye’de Tarým Politikasý Reformlarýnýn Evrimi” baþlýklý raporu açýklandý. Raporda Türkiye’nin ürün bazlý tarým destekleme politikalarýndan rekabeti, çiftlik gelirlerini artýrýcý ve çevre sorunlarýyla baþ edecek politikalara yönelmesi istendi. Türkiye’nin tarýmda rekabeti iyileþtirmek için reformlarýný hýzlandýrmasý gerektiðini belirten OECD raporunu deðerlendiren Tarým Bakaný Mehdi Eker, “Yeni rapor tarýmsal nüfustaki azalýþa raðmen, Türkiye’nin deðer itibarýyla tarýmsal üretiminde saðlam bir artýþ olduðunu tespit etmiþtir. OECD ayný zamanda Türkiye’nin bazý bitkilerde yüksek çeþitlilikte üretim ve güçlü ihracatýyla, küçük çaplý ve tarýmsal arazilerde parçalanmaya raðmen- gýda güvenliðine küresel düzeyde katkýda bulunacak þekilde dünya lideri olduðunu da görmüþtür” dedi.   Ekonomik Ýþbirliði ve Kalkýnma Teþkilatý(OECD) Türkiye’nin dünyanýn en büyük 7’nci tarým üreticisi bazý ürünlerde ise dünya lideri olduðunu, tarýmda rekabeti iyileþtirmek için tarým reformlarýný hýzlandýrmasý gerektiðini bildirdi. Türkiye’nin tarým politikalarýnýn hala çok korumacý olduðunu, ithal gýda maddelerine karþý aðýr korumacýlýk ve çiftçilere yüksek düzeyde desteðin sürdüðünü belirten OECD, Türkiye’nin ürün bazlý destekten, rekabeti, çiftlik gelirlerini artýrýcý, çevre sorunlarýyla baþ edecek politikalara yönelmesini istedi.  OECD’nin “Türkiye’de Tarým Politikasý Reformlarýnýn Evrimi” baþlýklý raporu açýklandý. Raporda tarýmda çevre politikalarýyla entegrasyon saðlamak, yasal çerçeveyi güçlendirmek, kurum ve kýrsal politikalarý reforma tabi tutmak amacýyla çok þey yapýlmasýna karþýn Türkiye’nin tarým politikalarýnýn hala çok korumacý olduðu, ithal gýda maddelerine karþý aðýr korumacýlýk ve çiftçilere yüksek desteðin sürdüðü belirtildi.  Rapora göre Türkiye rekabetçiliðini, tarýmda kurumsal reformlarý sürdürürken, üretime destekle çiftliklere desteði ayrýþtýrmaya yönelik yeni çabalarla yükseltebilecek. Bu adýmlarýn Türkiye’nin gelecekteki olasý AB üyeliðine daha iyi hazýrlanmasýný saðlayacaðý da kaydedildi.  OECD Tarým Politikalarý ve Çevre Bölüm Baþkaný Wilfrid Legg, raporla ilgili açýklamasýnda “Son politika reformlarý önemli iyileþtirmeler getirdi, ancak Türk tarým sektörünün üretkenlik ve verimliliði, küçük, bölünmüþ çiftliklere, düþük eðitim düzeyine ve kötü tarýmsal-çevresel koþullara baðlý olarak hala düþük. Türkiye, çiftçilerin rekabetçiliklerini artýrmaya yardýmcý olmaya, çiftlik gelirlerini artýrmaya ve çevresel sorunlarla baþ etmeye yönelik üretim bazlý çiftlik destek politikalarýný deðiþtirmeli” dedi.  OECD’den yapýlan açýklamada raporu Legg ile birlikte sunan Tarým ve Köyiþleri Bakaný Mehmet Mehdi Eker’in analizleri olumlu karþýladýðý ve “Rapor, tarýmsal nüfustaki azalýþa raðmen, Türkiye’nin deðer itibarýyla tarýmsal üretiminde daimi bir artýþ olduðunu tespit etmiþtir. OECD ayný zamanda Türkiye’nin bazý bitkilerde yüksek çeþitlilikte üretim ve güçlü ihracatýyla, küçük çaplý ve tarýmsal arazilerde parçalanmaya raðmen- gýda güvenliðine küresel düzeyde katkýda bulunacak þekilde dünya lideri olduðunu da göstermiþtir” dedi.  -RAPOR-  OECD raporunda Türk tarýmýnýn, küresel konumunun yaný sýra ülke için de taþýdýðý belirtildi. Raporda, çiftliklerin ülkenin en büyük iþvereni olduðu, iþgücünün yüzde 25’inin çiftliklerde istihdam edildiði, ekonomik etkinliðin yüzde 8’ini temsil eden tarýmsal üretimin ayný zamanda GSYÝH’da en büyük paya sahip sektör olduðu bildirildi.  Rapora göre Türkiye dünyanýn 7’nci büyük tarým üreticisi ve fýndýktan kestane, kayýsý, kiraz, incir, zeytin, tütün ve çaya deðin geniþ bir ürün yelpazesinde en üst düzeyde üretici ve ihracatçý ülke konumunda bulunuyor.  OECD, Türkiye’nin tarýmsal üretiminde son dönemde elde edilen ilerlemelerin verimlilikteki iyileþmelerle paralel olmadýðýný belirtirken, “Çiftliklerin üçte ikisine yakýný 5 hektardan az büyüklükte ve rekabet, çiftçilere fiyat desteðine güçlü baðýmlýlýk tarafýndan engelleniyor. Yeni veriler Türkiye’nin çiftçilere desteðinin son yýllarda arttýðýný gösteriyor. 2007-2009 arasýnda toplam çiftlik gelirlerinin yüzde 34’lük düzeyiyle, ülkenin Üretici Destek Tahmini (PSE), þu anda yüzde 22 olan OECD ortalamasýný aþtý” denildi. Raporda þöyle denildi:  “-AB ‘çiftlik desteðini’ ile ‘üretimi’ ayrýþtýrýrken Türkiye’nin daha rekabetçi bir tarým sisteminin teþvik edilmesine yönelik çabalarý yavaþladý: OECD Tahminleri’ne göre, üreticilere desteðin yüzde 88’inin piyasa fiyatý desteði biçiminde yapýlmasýna devam ediliyor. Bu üretim ve ticarete zarar veriyor ve ayrýca gelirin çiftçilere transfer edilmesi için yetersiz bir yöntem.”  OECD, rekabetçilik artýrýrken çiftliklere desteðin iyileþmesi için Türkiye’nin ürün bazlý politikalardan uzaklaþarak; ar-ge desteðiyle üretkenlikte iyileþmeye yardýmcý olacak bilgi ve yetenek eðitimi önlemlerine aðýrlýk vermesi gerektiðini bildirdi. OECD Türkiye’nin ayný zamanda çiftliklerde çalýþan ailelere ek kaynak saðlayacak olan çiftlik dýþý faaliyetlere imkân saðlama arayýþýna girmesi gerektiðini bunun çevresel sorunlarýn üstesinden gelinmesine, özellikle de su yönetimi politikalarýnýn güçlendirilmesine de katký saðlayacaðýný bildirdi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.