YGS'yi iptal etmek mi? Asla

YGS'yi iptal etmek mi? Asla

07 Nisan 2011 Perşembe 00:37
YGS'yi iptal etmek mi? Asla
ÖSYM Baþkaný Demir: Sýnavýn iptalini gerektirecek durum söz konusu deðilÖlçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, 27 Mart�ta YGS�ye giren 1 milyon 700 bin adaydan 1 milyon 400 binini cevap kaðýtlarýnýn okunduðunu ve geçen yýl düzenlenen YGS sonuçlarý ile karþýlaþtýrýldýðýný belirterek, hiçbir olumsuzluðun söz konusu olmadýðýný bildirdi. Demir, YGS�nin iptal edilmesini gerektirecek bir durum olmadýðýný kaydetti.Demir, basýn kuruluþlarýnýn Ankara Temsilciler ile Rixos Otel�de bir araya geldi. Toplantýda ÖSYM�nin yapýsýna ve çalýþmalarýna iliþkin bilgi veren Demir, sýnavlarýn nasýl gerçekleþtirildiðini anlattý. Güvenlik önlemleri açýsýndan getirilen yeni uygulamalarý aktaran Demir, bu uygulamalar kopya çekmelerin sona erdiðini belirtti.YGS�nin 27 Marta yapýldýðýný anýmsatan Demir, bu tarihten 20 gün önce matbaada ��kapalý döneme�� girildiðini ve bu dönemde teknolojik yönden tüm güvenlik önlemlerinin alýndýðýný söyledi. Görev geldiklerinde güvenlik yönünden alýnan önlemleri tek tek anlatan Demir, soru hazýrlama birimini ��kýrmýzý bölge�� ilan ettiklerini ve buraya kendisinin dahi cep telefonuyla giremediðini söyledi. Matbaada sorularýn basýldýðý sýrada içeriden dýþarýya ve dýþardan içeriye sýzma olmamasý için 100�e yakýn sinyal karýþtýrýcýnýn çalýþtýrýldýðýný ifade eden Demir, kablosuz iletiþimin yok edildiðini, tüm giriþ çýkýþlarýn kameralarla kayýt altýna alýndýðýný, içeriden dýþarýya çöplerin bile çýkartýlmadýðýný, içeriye yiyecek ve içeceklerin güvenlik kontrollerinden geçirildikten sonra alýndýðýný, bu ortama girme çýkma yetkisinin sadece ÖSYM baþkanýna ait olduðunu anlattý.Demir, sýnava giren adaylardan 1 milyon 400 bininin cevap kaðýtlarýnýn okunduðunu belirterek, þunlarý kaydetti:��Adaylarýn cevap kaðýtlarýný deðerlendirdik. Okuduðumuz kaðýtlarý bu adaylarýn sonuçlarýný 2010 YGS ile mukayese ettik. Olaðan dýþý hiçbir oluþum söz konusu deðil. Matematik sorularý geçen seneden daha zor. Test genelde geçen seneden daha zor. Bundan mutluyuz. Çünkü ÖSYM çok nitelikli sýnavlar gerçekleþtiriyor. Þunu çok rahat bir þekilde söylüyorum; olaðandýþý hiçbir durum söz konusu deðil. Bir grubu, bir kiþiyi öne çýkarýcý hiçbir sonuç görülmüyor. Sýnavýn iptalini gerektirecek hiçbir durum söz konusu deðil. Hem soru kitapçýklarýný tüm kamuoyuna açarak gösterdiðimiz hem de hem de gerçekten gösterdiðimiz tam þeffaflýk dolayýsýyla tüm baþarý sýrasýný birinciden 1 milyon 700 bininciye kadar kullandýklarý soru kitapçýklarýnýn numaralarýný liste halinde sonuçlarý açýkladýktan sonra vereceðiz. Aday, kendi soru kitapçýk numarasýný artýk öðrendi, öðrenebilir. Bu listeye baktýðýnda kaçýncý olduðunu kendisi öðrenebilir.Kamuoyu, herhangi bir arkadaþýmýn, birincinin, ikincinin, beþincinin, onuncunun kitapçýðýnýn hangisi olduðunu görebilir. Böylece o kitapta basýna verilen nüshada olduðu gibi bir oluþumun olmadýðý tespit edilebilir.��Demir, YGS�den sonra matbaadaki kapalý dönem sona ereceði için matbaadan basýna verilecek bir kopya istendiðini ifade ederek, þu deðerlendirmelerde bulundu:��Matbaada çalýþan arkadaþlarý basýna verilecek bir soru kitapçýðý hazýrlamalarýný söyledik. bu talimat üzerine matbaada çalýþan arkadaþlar bazsýna verdiðimiz soru kitapçýðýný düzenlemiþler. bu soru kitapçýðý master soru kitapçýðý deðil, adaylara verilen soru kitapçýðý deðil. Gereksiz bir þekilde, bir miktar acemilikle doðru cevap seçeneðini yerinde tutarak yanlýþlarý karýþtýrarak masterdan türetilmiþ yeni bir soru kitapçýðýný biz basýna verdik, internet sayfamýza koyduk ve tüm kamuoyunun bunu incelemesine izin verdik. böyle bir soru kitapçýðý bizim öngöremediðimiz sonuçlar oluþturdu. Bu gerçekten bizim öngöremediðimiz bir sonuçtu. kontrolümüzün dýþýnda gerçekleþen bir sonuçtu. Ama þundan emindik; bu soru kitapçýðý hiçbir adaya verilmemiþtir o nedenle kamuoyunu tatmin etmek adýna tüm soru kitapçýklarýný, soru kitapçýk numaralarýyla iliþkilendirilecek biçimde internet sayfamýza koyduk. Bugün itibariyle 530 bin kitapçýðý bitirmiþ durumdayýz.��ÖSYM Baþkaný Ali Demir, YGS�de ��þifre�� iddialarýna iliþkin, ��Danýþtayýn YGS�yi iptal etmesi halinde buna saygý duyacaðýz ve sýnavý en kýsa sürede yapacaðýz�� dedi.ÖSYM Baþkaný Demir, Rixos Otel�de Ankara temsilcileri için düzenlediði basýn toplantýsýnýn ardýndan sorularý yanýtladý.Bir gazetecinin ��sýnavýn iptal edilip edilmeyeceði�� yönündeki sorusu üzerine Demir, ��Sýnavýn iptalini gerektirecek hiçbir olgu söz konusu deðildir�� yanýtýný verdi.��Yaþanan olaylardan ötürü öðrencilerin psikolojilerini nasýl düzelteceksiniz�� sorusuna Demir, bu toplantýdan sonra tüm adaylara bu süreci özetleyen çok net bir mektup yazacaðýný söyledi. Demir, ��Bu süreci anlatan ve onlardan 18 Hazirana odaklanmalarýný isteyen bir mektup yazacaðým. Þunu tekrar söylüyorum, 1 milyon 400 bin aday 2010�daki aday sayýsýyla ayný. Mukayese ettiðinde hiçbir adayý öne çýkaran olgu söz konusu deðil. Þunu net bir þekilde söyleyebilirim, tam yapan adaylarýn kitapçýklarýna baktýðýmýzda da herhangi bir þüpheye mahal verecek hiçbir þey yok. Dolayýsýyla adaylarýn 18 Hazirana odaklanmasý gerekir�� diye konuþtu.Kuþkunun sonu olmadýðýný belirten Demir, her þeyden kuþku duyulabileceðini söyledi. Demir, kamuoyunun güvene ihtiyacý olduðunu, ÖSYM�nin de bu güveni hak ettiðini, bu güveni tesis ettiðini, kimsenin endiþeye kapýlmasýna gerek olmadýðýný vurguladý.Demir, ��Danýþtayýn YGS�yi iptal etmesi halinde buna saygý duyacaðýz ve sýnavý en kýsa sürede yapacaðýz�� dedi.Demir, bir soru üzerine, ��Biz de 20 yýllýk alýþkanlýðý devam ettirip 4 soru kitapçýðý ya da 10 soru kitapçýðý yapabilirdik, çok kolaydý. Ama çaðýn bir imkaný var, bir gerekliliði var ve beni derinden rahatsýz eden toplu kopya raporlarý var. Buna nasýl müsaade ederdim. Siz de okudunuz mahkeme iddianamelerini, çocuk tuvalete gidiyor, hangi soru kitapçýðýný aldýðýný söylüyor. Yarým saat sonra bir daha gidiyor tuvalete, cevap anahtarý geliyor. Buna nasýl vicdanýnýz müsaade eder. Bunu engellemenin tek yolu dijital baskýdýr, adaya özgü soru kitapçýðýdýr. Bunu yapmak zorundaydýk, yaptýk�� dedi.Demir, 2010 yýlýnda 14 sýnav yaptýklarýný belirterek, 36 yýldýr baþarýlamayan bir þeyi baþararak ÖSYM yasasýný çýkardýklarýný söyledi. Bunun kurum adýna inanýlmaz bir kazanç olduðunu belirten Demir, yasada, kopya çekilmesine sebep olan kurum içerisindeki bir kiþinin 8 yýl hapsinin öngörüldüðünü anýmsattý.Demir, ��Bu yasayý biz oluþturduk, bu ceza hükümlerini biz oluþturduk. Bütün bunlarý oluþturduktan sonra kalkýp þifre denilen o basit þeyi nasýl oluþturabilirdik, nasýl verebilirdik, nasýl bir mantýk bu?�� dedi.Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, konuþmasýnda kullandýðý ��acemilik�� ifadesine iliþkin olarak, ��Þu konuda acemilik diyorum, dijital baský programý ilk defa yaptýðýmýz bir iþ. Hepimiz biliyoruz yeni bir model araba üretildiðinde bir miktar arýzaya rastlayabiliyoruz. Bu onun gibi bir þey�� dedi.Basýn kuruluþlarýnýn Ankara Temsilciler ile Rixos Otel�de bir araya gelen Demir, konuþmasýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtladý.Bir gazetecinin, ��Ýstanbul�da bir okulda özellikle kýz çocuklarýnýn sýnava girmesini nasýl açýklayacaksýnýz�� sorusu üzerine Demir, Ýstanbul�da 17 okulda sadece kýzlarýn olmasýný yaptýklarý basýn açýklamasýyla da daha önce açýkladýklarýný anýmsattý.Demir, bu bölgede 70 bin adayýn sýnava girmek istediðini ifade ederek, o bölgede 40 bin masa bulunduðunu, 30 bin adayýn da diðer bir tarafa taþýnmasýnýn zorunlu olduðunu söyledi. ��Bilgisayar programý, maalesef diyebilirim, Ýstanbul�u Mardin�den ayýrmýyor. Mardin�de ilden ilçeye aktarýrken kime öncelik verirsiniz? Tabii ki erkek çocuklarýný gönderirsiniz. Sýnava bir gün önceden gidecek, bir yerde yatacak, sýnava girecek geri dönecek. Kýz çocuðunu göndermek istemezsiniz. Sadece bu düþünülerek bu bölgedeki 30 bin öðrenci Avcýlar bölgesine taþýnýrken erkeklere öncelik verilmiþ�� diye konuþtu.Bu uygulamanýn ÖSYM tarafýndan yýllardýr yapýldýðýný belirten Demir, geçen sene ayný örneðin Mardin�de yaþandýðýný kaydetti. Avcýlar�daki durumu sýnavdan bir gün önce cumartesi günü fark ettiklerini söyleyen Demir, burada herhangi bir müdahale ve yönlendirmenin asla söz konusu olamayacaðýný söyledi. Demir, ��Bundan sonra mutlaka dengeleriz. Hiç tereddütünüz olmasýn�� dedi.-��ÞU KONUDA ACEMÝLÝK DÝYORUM...��-Demir, 22 Eylül�den bugüne kadar baþkan, yürütme kurulu üyelerinin dýþýnda kadroda deðiþimin olmadýðýný, tüm ÖSYM kadrosuyla çalýþtýðýný söyledi. Konuþmasýnda kullandýðý ��acemi�� ifadesini de açýklayana Demir, ��Çalýþmak zorundayým. Çünkü bu arkadaþlarýn deneyimleri, bilgileri var. Dolayýsýyla acemi kadro tanýmlamasýný doðru bulmuyorum. Þu konuda acemilik diyorum, dijital baský programý ilk defa yaptýðýmýz bir iþ. Hepimiz biliyoruz yeni bir model araba üretildiðinde bir miktar arýzaya rastlayabiliyoruz. Bu onun gibi bir þey. Acemilik demek gerekiyorsa acemilik�� diye konuþtu. Basýna verilen kitapçýðýn hiçbir adaya verilmediðini tekrar eden Demir, öðrencilerin sonuçlarýna baktýðýnda geçen seneye göre daha baþarýsýz olduklarýný söyledi.��Ayný yöntemi ikinci aþama sýnavýnda da uygulayacak mýsýnýz�� sorusuna Demir, ��Geliþmiþ bir þekildi, evet�� karþýlýðýný verdi. Demir, programý her gün iyileþtirdiklerini, her gün geliþme kaydetmek zorunda olduklarýný vurguladý.Bir gazetecinin ��Baþka þifre yok diye açýklama yapýldý ama bir þifre daha olduðu haberlerde yer aldý. Bu konuda ne diyeceksiniz�� sorusu üzerine Demir, þifre kelimesini kullanmak istemediðinin altýný çizdi. Demir, ��Doðru seçeneðin yeri her adayda rastgele biçimde yer deðiþtirmiþtir. Yanlýþ seçeneklerin yerlerinin de rastgele deðiþtirilmesi gerekirken, bu rastgelelikte bir eksiklik oluþmuþtur. Karþýmýza çýkan tablo budur, bu bir þifre deðildir. Þimdi �En büyüðün saðýndaki doðrudur. O zaman en küçüðün solundaki de doðrudur� diye bir desen bulabilirsiniz. Ararsanýz 1 milyon 700 bin kitapçýkta bunlarý bulabilirsiniz, neticede 5 tane seçeneðimiz var, onlarý yer deðiþtirmek durumundayýz�� diye konuþtu.-��OYUNLARI BOZDUK��-��Bu iddialarýn siyasi hedefleri olabilir mi? Eski ÖSYM Baþkaný�nýn açýklamalarýný nasýl deðerlendiriyorsunuz�� sorusu üzerine Demir, þunlarý kaydetti:��Þunu net bir biçimde söyleyebilirim. 5 Ekim�den itibaren uyguladýðýmýz sýnavlarýn her birinde oyunlarý bozduk. TUS�da ciddi oyunlar bozduk. Tuvalete gitme yasaðý getirdik, soru kitapçýklarýný paketledik ve inanýlmaz oyunlar bozduk. Ýnanýlmaz saldýrý oldu bize. Diðer sýnavlarda planlarý bozuyoruz. YGS�den bir ay önce ülkenin istihbaratý var, ülkenin güvenlik kuvvetleri var, bunlara baþvurduk. �YGS konusunda bir geliþme var mý� dedik, bana herhangi bir olumsuz rapor gelmedi. Neden? Çünkü aldýðýmýz tedbirler yeterli ve caydýrýcý oldu. Bu nedenle oluþan bu tabloyla karþý karþýyayýz.��Politik ve siyasi konulara girmek istemediðini belirten Demir, ��Çünkü biz baðýmsýz bir kuruluþuz. Ama ÖSYM olarak pek çok oyunu bozduðumuzu iddia ediyorum. Bize son günlerde olan bu tablonun arkasýnda yatanýn bu olduðunu düþünüyorum�� dedi.Eski ÖSYM Baþkaný Prof. Dr. Ünal Yarýmaðan�a saygý duyduðunu ifade eden Demir, Yarýmaðan�ýn uzun yýllar ÖSYM�ye hizmet ettiðini hatýrlatarak, kendisine teþekkür etti. Demir, Yarýmaðan�ý her fýrsatta arayarak, bilgilerinden istifade etmek istediðini söyledi.-��KIYAFET ÜZERÝNDE BÝR KISITLAMA YAPMAK ÝSTEMÝYORUZ��-Bir gazetecinin ��Sýnava türbanýyla giren öðrencilerin güvenlik açýsýndan aramalarý yeterli miydi�� sorusuna Demir, ��ÖSYM sýnav yapan bir kurumdur. Sýnav da sadece bilgiyi ölçen bir olgu. O yüzden biz adayýn kýyafeti üzerinde bir kýsýtlama, sýnýrlama, yönlendirme yapmak istemiyoruz. Güvenlik açýsýndan, hepimiz biliyoruz ki güvenlik kuvvetlerimiz titiz bir þekilde aramalarýný yapmaktalar�� dedi.Geçtiðimiz yýl tüm uyarýlara raðmen bir kýz çocuðunun kandýrýldýðýný anlatan Demir, ��O kýz çocuðu iç çamaþýrýnýn içerisinde cep telefonuyla sýnava girdi. Baþý örtülü deðildi. Dolayýsýyla sadece kulak kontrol edilebilir bir mekan. Bayan polisler kontrol ediyor. Sýnav görevlilerine net bir þekilde þunu söyledim, þüphe ettiðinizde kontrol edin. Benim için öncelik sýnav güvenliðidir. Endiþe edildiði takdirde kontrol edilmelidir. Ama takdir edersiniz ki kontrol edilemeyecek yerler de vardýr�� diye konuþtu.El dedektörü satýn alma sürecinin baþladýðýný belirten Demir, tüm kapýlarda el dedektörüyle arama gerçekleþtireceklerini kaydetti.Ölçme, Seçme ve Yerleþtirme Merkezi (ÖSYM) Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, ��Hedefimiz matbaa kurmak yerine, sýnavlarý elektronik ortama dönüþtürmek. Bu konuda ciddi anlamda çalýþýyoruz. Çok büyük projeler üzerinde düþünüyoruz. Kýsmen baþladýk�� dedi.ÖSYM Baþkaný Demir, Rixos Otel�de Ankara temsilcileri için düzenlediði basýn toplantýsýnýn ardýndan sorularý yanýtladý.Bir gazetecinin ��METEKSAN ile çalýþmanýzýn sebebi ne? Kendi mutfaðýnýzý kuracak mýsýnýz�� sorusu üzerine Demir, ÖSYM�nin 36 yýldýr METEKSAN ile çalýþtýðýný söyledi.METEKSAN�ýn çok ciddi bir bilgi birikiminin, deneyiminin olduðunu vurgulayan Demir, ��Göreve geldiðimiz gün dedik ki biz dijital baskýya geçeceðiz. Bize güvendiler ve çok boyutlu bu yatýrýmý yaptýlar. Türkiye�de ilktir. 20 günde 1 milyon 700 bin adayýn kitabýnýn baskýsýný düþünün. Bu çok büyük bir yatýrým�� dedi.Yasayla gerçekleþtirmeye çalýþsalar da satýn almalarýn, devlet süreci içinde son derece yavaþ olduðunu söyleyen Demir, ��O nedenle kendi matbaamýzý kursak bile iþletme konusunda endiþeliyiz. Bu nedenle bizim hedefimiz matbaa kurmak yerine, sýnavlarý elektronik ortama dönüþtürmek. Bu konuda ciddi anlamda çalýþýyoruz. Çok büyük projeler üzerinde düþünüyoruz. Kýsmen baþladýk. Hedefimiz elektronik ortamda Türkiye�de sýnavlarý gerçekleþtirmek�� diye konuþtu.Demir, 1 milyon 700 bin adayýn kitabýnýn basýlmasý, Ankara�dan bunlarýn Van�a, Aðrý�ya, Edirne�ye sevk edilmesi, geri toplanmasýnýn gerçekten kendisinin hoþuna giden bir þey olmadýðýný ifade ederek, ��Ya biz bunlarý yerel basacaðýz, gazetelerde olduðu gibi ya da doðrudan elektronik ortama geçeceðiz. Þu anda ÖSYM�nin önündeki iki büyük proje bu. Ya adým adým bunlarý gerçekleþtireceðiz ya da belki tek adýmda elektronik sýnava geçeceðiz�� dedi.-��KIZIMIN ÝKÝNCÝ SINAVA HAZIRLANMASI KONUSUNDA HÝÇBÝR ENDÝÞE DUYMAZDIM��-Bir gazetecinin ��Ýkinci sýnavda daha geliþmiþ yöntem kullanacaðýnýzý söylediniz. Bir tane bile basýna daðýtýlan kopyadan adaylara gittiði ortaya çýkarsa bunun altýndan bu sistem nasýl kalkacak�� sözü üzerine Demir, ��Yapmayacaðýmýz hatalardan bir tanesi basýna böyle bir garip kitapçýðý daðýtmak olacak. Yanlýþ seçeneklerin daðýtýlmasý konusunda daha titiz, daha rastgele davranacaðýz�� diye konuþtu.Geçtiðimiz yýllarda bakýldýðýnda cevap kaðýtlarýnda belirli desenlerin görüldüðünü anlatan Demir, ��Bu istediðimiz bir þey deðil. Ama aday açýsýnda deðiþen bir þey yok. Master kitapçýk sadece kapalý dönemde hazýrlanmýþtýr�� dedi.Demir, bir gazetecinin ��Sizin �acemilik olabilir, yanlýþlar vardýr� sözleriniz beni daha çok kuþkuya götürdü. Bu kadar büyük sorun varken, sizin seçtiðiniz kelimelerde birazcýk daha duyarlý olmanýz gerekmez mi�� deðerlendirmesi üzerine, ��Teþekkürler, bu uyarýnýz için�� dedi.Adaya özgü soru kitapçýðý konusunda önceden alan çalýþmasý yaptýklarýný anlatan Demir, ��Farklý illerde, 2 bin aday üzerinde buna benzer sýnavlarý gerçekleþtirdik. Düzgün dizilmiþ rastgele dizilmiþ, bölümler deðiþtirilmemiþ, ayný sýnýfa 4 farklý soru kitapçýðý verdik. Sonuçlarý eðitim bilimciler analiz etti. Herhangi bir avantaj, dezavantaj oluþturmadýðýný raporladýlar. STS�yi gerçekleþtirdik 800 aday üzerinde hiçbir sorun tespit edilmedi, ÜDS�yi gerçekleþtirdik bu çalýþma üzerinde hiçbir sorun yaþamadýk. Böyle bir sistemi ilk defa kullanýyoruz. Yaptýðýmýz deneme sýnavýnda sýralamanýn olmasý veya olmamasý, küçükten büyüðe, büyükten küçüðe olmasý, rastgele daðýlmasý konusunda herhangi bir aday, bir soru kitapçýðý öne çýkmadý�� diye konuþtu.��Kendi çocuðunuz bu sýnava girmiþ olsa, bu sýnavdan sonra bu açýklamayý yapan baþka birisi olsa, siz bu açýklamalardan tatmin olur muydunuz�� sorusu üzerine Demir, ��Benim küçük kýzým geçen sene sýnava girdi. Dolayýsýyla ben, bir veli olarak bir sene süreyle ne çektiðimi biliyorum. Ama þunu çok iyi biliyorum. Kýzým gayret edip, uðraþýp, didinip bir okula oturduðunda yanýndaki arkadaþýnýn babasýnýn parasýyla mý oraya geldiði konusunda endiþe ederse Türkiye�deki sosyal barýþ, ciddi anlamda zedelenir diye düþünürüm. Hiç bir kuþkum yok. Tüm adaylara net bir þekilde söylüyorum uygulanan sýnavda adaylarýn herhangi birini öne geçirecek hiçbir olgu söz konusu deðildir. O nedenle çok rahat bir þekilde kýzýmýn ikinci sýnava hazýrlanmasý konusunda hiçbir endiþe duymazdým. Bütün cesareti verirdim ve onu sakinleþtirirdim�� dedi.-��SÝZLERDEN DESTEK BEKLÝYORUZ��-��Ýstenilen adaya istenilen soru kitapçýðýnýn gönderilmesi�� kaygýlarýný, anlamanýn mümkün olmadýðýný ifade eden Demir, tüm bunlar bir düzen içerisinde gerçekleþtirildiði için ve her zamanki gibi þeffaflýk ilkesine uyulduðu için ��kiþiye özel muamele��nin söz konusu olmadýðýný vurguladý.Bugünden sonra yeni bir kapalý dönem baþlayacaðý için Cumartesi günü yapýlacak Adli Yargý Sýnavý�na kadar internet sitesinde kitapçýklarýn yayýmlanmasýna ara vereceklerini ifade eden Demir, o sýnavdan sonra verileri internete yerleþtireceklerini söyledi.Demir, ��Rastgele biçimde doðru cevabýn yerini deðiþtirirken, yanlýþ seçeneklerin yerinin tespiti konusunda da yine rastgeleliði saðlayacak bir yazýlým geliþtirdik. Bu yazýlýmý da sadece kapalý dönemde çalýþan bilgisayar mühendisi arkadaþlar gerçekleþtirir. Oradaki hedefimiz tamamen diðer seçeneklerin de rastgele bir þekilde yerleþmesi noktasýndaydý. Ancak bu konuda bir, özellikle yanlýþ cevaplarýn rastgele yerleþmesi konusunda bir eksiklik oluþmuþ ama bunun hiçbir adaya avantaj veya dezavantaj saðladýðýný düþünmüyoruz�� diye konuþtu.Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn baþlattýðý soruþturmaya deðinen Demir, ��Bizim gizlediðimiz, sakladýðýmýz hiçbir olay söz konusu deðildir. YGS, Türkiye�nin geometrisin, fiziðini, kimyasýný belirleyen bir sýnavdýr. 1 milyon 700 bin aday büyük bir heyecan içerisinde, bu arkadaþlar 18 Haziran�da ikinci aþama sýnavýna girecekler. Bu genç arkadaþlarýn huzurunu bozacak, onlarý rahatsýz edecek oluþumlardan hep birlikte kaçýnmalýyýz. Dolayýsýyla bu konuda sizlerden destek bekliyoruz�� dedi.Demir, bundan sonra yapýlacak sýnavlara iliþkin bilgi vererek, iþe odaklanmak zorunda olduklarýný ifade etti. Demir, YGS sonuçlarýnýn en kýsa zamanda açýklayacaklarýný söyledi.Ölçme Seçme ve Yerleþtirme Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Ali Demir, 27 Martta yapýlan Yükseköðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) sonuçlarýnýn beklenenden daha kýsa sürede açýklayacaklarýný bildirdi. Þifre iddialarý konusunda ��arkadaþlarýna talimat verdiðini�� söyleyen Demir, ��(Hangi kitapçýkta buna benzer bir oluþum var bulun) dedim. Bulamadýlar henüz, bulamazlar da�� dedi. Demir, YGS �deki þifre iddialarýyla ilgili, basýn kuruluþlarýnýn Ankara temsilcileriyle Rixos Otel�de biraraya gelerek, gazetecilerin sorularýný yanýtladý.��Kapalý dönem��de sorularýn hazýrlandýðýný belirten Demir, ��Ben ilk defa sorularý kapalý dönemde okudum. Karþýma bir soru çýktý. �Bu ne biçim soru. Bu kadar basit soru mu olur?� dedim. Dediler ki, �Hocam, bu nefes alma sorusu, biz bunu her zaman uygularýz.� Bu �nefes alma� sorusunu istedikleri yere yerleþtirebilme imkaný veriyor program. Yeri deðiþmeyen, sýralamasý deðiþmeyen sorular var. Bu, test tekniðinde herhangi bir olumsuzluk oluþturmuyor�� dedi.Soru üzerine Demir, ÖSYM�nin yaptýðý iki ihalenin iptal edildiðini, bunlardan birinin tarayýcý, diðerinin de hafýza diski iptali olduðunu belirtti.Eski ÖSYM Baþkaný Ünal Yarýmaðan ile görüþüp görüþmediði sorusu üzerine Demir, þunlarý söyledi:��Ünal Hoca�yý takdir ediyorum. Sanýyorum 18-20 yýldýr ÖSYM�deydi. Danýþman olarak baþlamýþ, baþkan olarak devam etmiþ. Göreve geldiðimin ikinci haftasýnda davet ettim, tavsiyelerini aldým, istifade etmek istedim. Daha sonra tekrar bir vesileyle ziyaret ettim fakat þunu görüyorum; Ünal Hoca bir miktar kuruma kýzgýn, kýrgýn. Çok fazla bilgi verme taraftarý deðil. Bu yüzden üçüncü bir cesaretim olmadý, açýk söyleyeyim.��KPSS ile ilgili soruþturmaya iliþkin soru üzerine Demir, bu konuda hazýrlanan iddianame hakkýnda kendisine gelen kesinleþmiþ bir karar bulunmadýðýný kaydetti. Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðýnýn KPSS ile ilgili soruþturmasýnýn hala devam ettiðini anýmsatan Demir, ��Ýnanýn ben de çok istiyorum bir an önce bitmesini. Kurumda incelemeye devam ediyorlar. Kapýmýz sonuna kadar açýk, her türlü desteði veriyoruz. Bir an önce sonuçlanmasý bizi de rahatlatacaktýr�� dedi.Bir gazetecinin, þifre iddialarýyla ilgili açýklamalarýnýn ��kamuoyunu ikna etmediðini�� söylemesi üzerine Demir, ��Kamuoyunun tatmin olup olmamasý konusunu biraz da konjonktüre baðlýyorum. Biraz da ciddi anlamda birtakým oyunlarý bozduðumuzu düþünüyorum�� diye konuþtu.Kendisini en çok ��toplu ve ikili kopya giriþimlerinin�� rahatsýz ettiðini belirten Demir, ��adaya özgü soru kitapçýðý�� uygulamasýnda bunun mümkün olmadýðýný kaydetti. Demir, kopya olaylarýnýn engellenmesi amacýyla ayrýca, rastgele seçilmiþ salonlara kameralar konulduðunu ifade etti.-TUNCELÝ�DEKÝ UNUTULAN SORU KÝTAPÇIÐI-��Tunceli�de bir okulda bir sýnavýn soru kitapçýðý ile cevap kaðýdýnýn unutulduðu�� yönündeki haberlerin anýmsatýlmasý üzerine Demir, þunlarý kaydetti:��Bu, her sýnav sonrasýnda yaþadýðýmýz bir gerçek. 27 Martta 210 bin görevliyle çalýþtýk. Bunlarý eðitmek için elimden gelen gayreti sarfettim. �Cevap kaðýtlarýný sayarak toplayacaksýnýz, soru kitapçýklarýný toplayacaksýnýz, en son aþamada üç öðrenciyi mutlaka sýnavda tutacaksýnýz� diye defalarca söylüyoruz ama tüm bunlara raðmen bir gözetmen arkadaþ, bir salon baþkaný arkadaþ iþini ihmal ediyor, soru kitapçýðý salonda kalýyor; soru kitapçýðý, cevap kaðýdý çöp sepetine atýlýyor. Bir gün, iki gün, bir hafta sonra bize gelen soru kitapçýklarý, cevap kaðýtlarý bir gerçektir. Bir ekstrem örnek daha vereyim; bir sonraki sýnavýn kutularýyla gelen kitapçýklar da oluyor. Nasýl bir zihniyettir anlamýyorum. �Benim elimde kaldý ÖSYM�ye gönderiyorum.� Ben bunu kabul etmiyorum ve elektronik yapmak istiyorum. Baþarabilirsem, baþka bir organizasyonla sýnav yapmak istiyorum. Çünkü gerçekten takým oyununda tüm ekibin senkronize çalýþmasý gerekir. 210 bin insaný da bir futbol takýmý gibi eðitmeniz biraz zor olur.��Tunceli�deki unutulan soru kitapçýðýna nasýl bir uygulama yapýlacaðý, kabul edilip edilmeyeceði sorusunu Demir, ��Onun gibi birkaç tane daha geldi. Hayýr, iþleme koymak mümkün müdür? O sýnav iptaldir. Cevap kaðýdý orada 3 gün yatacak sonra bana gelecek ve ben onu deðerlendirmeye alacaðým, olur mu öyle þey? Orada kimin hatasý olduðunu bilemem ben. Aday neden teslim etmedi? Adayýn görevidir cevap kaðýdýný teslim etmek. Paketlendiðini kontrol etmek adayýn kendisinin görevidir. Yazýlý olarak bu kendisine söyleniyor�� þeklinde yanýtladý.��Bu yýla kadar optik okuma iþlemleri hep ÖSYM personeli tarafýndan yapýldý, bu sene METEKSAN personeli tarafýndan da yapýldý. Dün METEKSAN Genel Müdürü, bunun kendi kararlarý olmadýðýný, idari karar olduðunu ve buna kendilerinin karýþamayacaðýný söyledi. Neden böyle yapýldý�� sorusuna Demir, þu karþýlýðý verdi:��Yok öyle birþey kesinlikle. Cevap kaðýtlarý dört defa okunur, iki defa boþ, iki defa dolu okunur. Boþ okumayý ben neden yapayým? Kaðýdý basan o, paketleyen o, boþ kaðýt... Ben neden okuyayým. O yüzden �Siz okuyun� dedik. Üzerine iþaret yapýlmýþ kaðýdý sadece ve sadece ÖSYM personeli okur. ÖSYM personeli tek baþýna okumaz. O salonda, 24 saat orada duran hakem þahitler var, yani üniversiteden akademisyen arkadaþlar var, bunlarýn raporlarý var, kapýda güvenlik güçleri var, 24 saat kamerayla kayýt var. Bir tek adayýn, bir tek sorusunda bir ilave veya eksilme beni rahatsýz eder. Bunun için her okuma sonrasýnda verileri bir USB�ye kaydederek kasama kilitliyorum, ola ki bir arkadaþým bir basit hareket yapmasýn diye.����Türbanlý adaylar sýnava alýnýrken yapýlan aramada bir standart yok mu?�� sorusu üzerine Demir, ��Güvenlik güçleri deðil de salondaki arkadaþlar baþörtülü bir arkadaþýn hareketinde bir düzensizlik görürse, kulaðýnda birþey hissederse kontrol etsin. Bayan polisler kapýda kontrol ediyorlar zaten�� dedi.��METEKSAN Genel Müdürü, sýnava giren aday sayýsý 1 milyon 700 bin ise teorik olarak ayný sayýda cevap anahtarý olmasý gerektiðini söyledi. Siz öyle olmadýðýný söylediniz. Bu çeliþki neden kaynaklanýyor�� sorusunu Demir, þöyle yanýtladý:��Her adayýn cevap anahtarý farklýdýr. Adayýn cevap kaðýdýnýn altýnda onun cevap anahtarýný da adaya vereceðiz ki, kendisini kontrol etsin. Hep (a), hep (b) gibi oluþumlarýn önüne geçmek üzere (n) adet farklý cevap kaðýdý örüntüsü, deseni oluþturuldu. Ancak, bu desen içerisinde seçenekleri deðiþmeyen sorular yerleþtirildiðinde 1 milyon 700 bin tane farklý cevap kaðýdý oluþuyor. Benim anlatmakta belki zorlandýðým nokta buydu. Bir çeliþki söz konusu deðil. Her adayýn cevap anahtarý kendisine özgüdür. Cevap kaðýdýnýn altýnda bu da kendisine verilecektir.��-��TAMAMEN ÝÞGÜZARLIK��-��Basýna verilen kitapçýkta bir algoritma olduðunu siz de kabul ediyor musunuz�� sorusuna, ��Bu bir gerçek�� yanýtýný veren Demir�e, ��Peki bu tamamen tesadüf mü yoksa birtakým kiþiler tarafýndan þaibe çýksýn diye özel olarak mý hazýrlandý ya da bir bilimadamýnýn �ben bir þifre koyayým, olacak mý� demesiyle mi çýktý�� sorusu yöneltildi. Demir, ��Tamamen iþgüzarlýk. Arkadaþlar bize master soru kitapçýðýný vermeliydi, basýna vermek üzere. Ama elinde bir karýþtýrma imkaný var ya, onu kullanmak istiyor. Ama cevap anahtarýný da ayný tutmak istiyor. Bunu yapýnca...�� diye konuþtu. ��Bunu yapan kim?�� sorusunu Demir, ��METEKSAN�daki Bilgi Ýþlem�deki arkadaþýmýz�� diye yanýtladý.Soru üzerine Demir, sýnava giren adaylardan 1 milyon 400 bininin cevap kaðýdýnýn deðerlendirildiðini belirterek, sýnav sonuçlarýný en kýsa sürede açýklayacaklarýný bildirdi. Demir, 89 bin salondaki tutanaklarýn tek tek okunmasý gerektiðini belirterek, kural dýþý uygulama yapýldýysa bunu göz önünde bulunduracaklarýný kaydetti.Sýnavda görme engelliler için yapýlan uygulamayý da anlatan Demir, görme engellilerin ��okuyucu-iþaretleyici�� ve sadece ��iþaretleyici�� olmak üzere iki þekilde sýnava girdiklerini belirtti. Önceki yýllardaki uygulamalara göre bazý görme engelli adaylarýn ��okuyucu��yu beðenmediði için kendisinin okumak istediðini söyleyen Demir, bu yýl þekilli ve þekilsiz sorularýn hepsinin bastýrýldýðýný, ��okuyucu��lara da hangi sorularý okuyup okumayacaklarýnýn anlatýldýðýný kaydetti.Demir, görme engelliler için bundan sonra hem normal soru kitapçýðý hem de 14 punto soru kitapçýðý verileceðini, cevap kaðýtlarýnýn da ayný þekilde olacaðýný belirtti.Þifre iddialarý incelemesi için baðýmsýz bir komisyon oluþturulup oluþturulmayacaðý sorusuna Demir, ��Savcýlýk inceliyor. Bütün verileri verdik. Baþka ne isterlerse de veririz. Ben tekrar söylüyorum, cumartesi günü, gelecek hafta, öbür hafta sýnavým var. Buradan çýkýp arkadaþýmý kapalý dönemi baþlatmak üzere matbaaya götüreceðim. Dolayýsýyla ben sýnavýma odaklanmak durumundayým, iþime odaklanmak durumundayým�� yanýtýný verdi.-��MOD-MEDYAN��-Sýnavdan önce öðrenciler arasýnda ��Sýnavda Matematik testinde sorularýn yanýtlarý �medyan� çýkacakmýþ�� yönünde söylentiler çýktýðýnýn ve internette arama motorunda bu kelimelerin, sýnava iki gün kala en fazla aranan kelimeler olduðunun anýmsatýlmasý üzerine Demir, ��Bu söylentiyi ben de duydum ve sýnavdan sonra, soru hazýrlayan arkadaþlara �mod� ile �medyan� ile alakalý bir soru var mýydý? diye sordum. �Yok� dediler. �Mod� ile �medyan� ile ilgili bir soru yok�� dedi.Gazetecilerin ��Medyan bir soru olarak deðil bir yöntem olarak söyleniyor�� sözleri üzerine, ��Pek çok söylenti, pek çok dedikodu her zaman duyulabilir. Burada sizlerin biraz kamuoyuna destek vermeniz gerekir, söylentiyle yola çýkmamanýz gerekir�� diye konuþtu.Lisans Yerleþtirme Sýnavlarý�nda sorularýn cevap þýklarýnýn rastgele mi yoksa küçükten büyüðe mi sýralanacaðý sorusu üzerine Demir, ��Rastlantýsallýðý artýracaðýz, daha dikkatli olacaðýz�� dedi.��Þifreleme�� iddialarýndan sonra, kitapçýklarda basýna verilen kitapçýktakine benzer oluþumun bulunup bulunmadýðýný araþtýrmalarýný istediðini kaydeden Demir, ��Biz yapýyoruz o araþtýrmalarý. Arkadaþlarýma talimat verdim, hangi kitapçýkta buna benzer oluþum var bulun dedim. Bulamadýlar henüz, bulamazlar da.Demir, sorularý hazýrlayan ekibin deðiþmediðini, ayný olduðunu belirti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.