SBS yerine 36 sınav geliyor, eğitimciler endişeli

SBS yerine 36 sınav geliyor, eğitimciler endişeli

28 Ağustos 2013 Çarşamba 10:08
SBS yerine 36 sınav geliyor, eğitimciler endişeli
Yap boz tahtasýna dönen eðitim sistemi içinde öðrencilere her yýl yeni yeni sýnav modelleri yükleniyor. Dershaneler eðitim hayatýnýn içinden çekilirken MEB sýnav sayýlarýný artýrýyor.  Seviye Belirleme Sýnavý’nýn (SBS) bu yýl son kez yapýlmasýnýn ardýndan Milli Eðitim Bakanlýðý’nýn (MEB), merakla beklenen yeni sýnav modelini belirlediði ifade ediliyor. Buna göre sistem hayata geçtiðinde 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencileri, Türkçe, fen, matematik, inkýlap tarihi ve Atatürkçülük, yabancý dil ile din kültürü derslerinden toplam 36 merkezî sýnava girecek. Geçiþ dönemi olarak kabul edildiði için 5. sýnýfta sýnav yapýlmayacak. Test usulü sýnavlar, aralýk ve nisan aylarýnda düzenlenecek. Deðerlendirme ve sýralamanýn her il için ayrý yapýlmasý planlanýyor. Baþarý notunun ‘ortak sýnav notlarýnýn yüzde 60’ý, öðretmen kanaat notunun yüzde 40’ý’ þeklinde oluþturulacaðý da kamuoyuna yansýyan bilgiler arasýnda. Ancak eðitimciler, bu formüldeki ‘kanaat’ oranýný yüksek buluyor ve bu yeni yaklaþýmýn öðrenci-öðretmen-veli arasýnda gerginlik oluþturabileceðine dikkat çekiyor. Bakanlýk, sistemin stressiz olacaðýný ifade ederken eðitimciler müfredat uyumsuzluðu, þiþirilmiþ notlar, güvenlik, sahte rapor alýmý, öðretmen yetersizliði gibi birçok problemi beraberinde getireceði endiþesi taþýyor. Yeni sistemde þu anki 7. ve 8. sýnýflarýn kaç sýnava girip hangilerinden sorumlu olacaklarý konusu da muamma.Milli Eðitim Bakanlýðý, son kez yapýlan SBS’nin ardýndan yeni sýnav sistem þeklini belirledi. 4 milyon öðrenciyi ilgilendiren sýnavla ilgili belirsizlikler eðitimcileri de endiþelendiriyor. Yeni sistemin müfredat uyumsuzluðu, þiþirilmiþ notlar, güvenlik sýkýntýsý, sahte rapor alýmý, öðretmen yetersizliði gibi birçok sýkýntýyý da beraberinde getireceðine dikkat çekiliyor.Eðitim Reformu Giriþim Koordinatörü Batuhan Aydagül:Sýnav sayýsýný artýrmanýn doðru olduðunu düþünmüyorum. Türkiye’de böyle bir sistem, her sýnýfta öðrenimin ayný standartlarda, eþzamanlý olarak ilerlediði kabulüne dayanýr. Ancak böyle bir durumun olmadýðýný herkes biliyor. Bu tür sýnavlar öðretmen üzerinde baský oluþturacak, merkeze göre yerelin sahip olduðu esnekliði de tamamen ortadan kaldýracak. Ayný zamanda müfredata göre geride kalan öðrenci de göz ardý edilmiþ olacak. Bu tür bir seçme sisteminde din kültürü ve inkýlap tarihi gibi dersler yerine Türkçe, matematik gibi derslerin ölçme için yeterli olacaðý fikrindeyim. Sýralamanýn az olduðu ve öðrenme odaklý bir eðitim sistemi olmalý.  Özel Okullar Birliði Derneði Baþkaný Cem Gülan:Bu sýnav örneðin 81 ilde aralýk ayýnda yapýlacak. O zaman müfredatta her okulun ayný noktaya gelmiþ olmasý gerekir. Her okulda da ayný sürede ayný konularýn iþlenmediðini biliyoruz. Bu durum dershaneye olan ihtiyacý artýracak. Tek sýnav olan SBS’de dahi güvenliði saðlamak adýna canýmýz çýkýyordu. Güvenlik riski bu sistemle 6’ya çýkýyor. Her açýdan problemli bir sistem olacaða benziyor. Öðrencinin sýnavý kaçýrmasý durumunda telafi sýnavý olacaðý söyleniyor. Ancak böyle de sahte raporlar yaygýnlaþacak. Sahte raporla öðrenciler telafiye kalmaya çalýþacak. Öðretmenler de ister istemez bir not verecek ve yine okul notlarý uçmuþ durumda olacak. Özel okullar olarak biz kendi sýnavýmýzý yapmak istiyoruz. Sistemin bir an önce netleþmesi lazým ki biz de yapacaklarýmýzý belirleyelim. Biz kendi sýnavýmýzla öðrencinin 8. sýnýf sonunda geldiði noktayý sorgulamak isteriz. Özel okullara baþvuru 30-40 bin civarýnda olduðu için açýk uçlu sorular soruyoruz. 5 yýl sonrasýnda ise açýk uçlu soru oranýný yüzde 75’e çýkarmayý hedefliyoruz.Anafen Dershaneleri Rehberlik Uzmaný Recep Uysal:Her öðrencinin eþit þartlarda olmasý adýna merkezî olmasýný faydalý buluyorum. Bu merkezî sistem ayný zamanda eðitim sistemimize dair fikir elde etmek açýsýndan da veriler saðlayacak. Sýnavlarýn merkezî olmasý bu açýdan avantaj olur. Öðrenciler zaten yýl içinde 36 sýnava giriyordu. Bu durumda bir deðiþiklik yok. Bakanýn dediði gibi hormonlu notlar artacaktýr. Öðretmeni zor durumda býrakabilir.Bahçeþehir Üniversitesi Rektör Danýþmaný Turgay Polat:Bu sistemin uygulanabilir olduðuna inanmýyorum. Olmasý planlanan yeni sistemle okullara ciddi bir hazýrlýk süreci olacak. Özel ders, dershane her türlü süreci artýracaktýr. Tek sýnav üzerinden yerleþtirmek en doðrusuydu. Kanaat notu devrede olunca öðretmen üzerindeki baský da artacak. Þu anda yapýlan, düzeltmeden ziyade sýkýntýya sokacak bir durum.Türkiye Eðitim Derneði Baþkaný (TED) Selçuk Pehlivanoðlu: Yeni sistem sýralama sýnavý mantýðýnda olacaksa sýkýntý devam edecektir. Okullar arasýndaki eþitsizliði kaldýrmadan sýkýntý hallolmaz. Ölçme sýnavý þeklinde olacaksa bu okullar arasýndaki durum farkýný ortaya koymasý bakýmýndan faydalý olabilir. Yeni sistem öðrencileri doðru yönlendirmeyi saðlayacaksa önemli bir adým olur.Son 10 yýlda 5 ayrý sýnav sistemi uygulandý1997 yýlýnda uygulanmaya baþlanan Liselere Geçiþ Sýnavý’ndan (LGS), Seviye Belirleme Sýnavý’na (SBS) kadar yaþanan süreçte Türkiye’de yýllarca uygulanabilecek ideal bir sýnav sistemi arandý. Son 10-12 yýl içinde neredeyse 5 ayrý yöntem ve onlarca deðerlendirme kriteri üzerinde duruldu. LGS ile baþlayan sýnav sistemi 2005’de deðiþtirilerek Ortaöðretim Kurumlarý Sýnavý’na (OKS) dönüþtürüldü. Sonra Milli Eðitim Bakaný Hüseyin Çelik, OKS’de bazý deðiþikliklere gitti ve Ýlköðretim Baþarý Puaný (ÝBP) ilk kez uygulanmaya baþlandý. 2008’de ise OKS son kez uygulanýp o dönem 6. ve 7. sýnýfta olanlar sene sonunda Seviye Belirleme Sýnavý’na (SBS) girdi. 2009’dan itibaren öðrenciler, içerisinde üç ayrý sýnav yöntemini barýndýran Orta Öðretime Geçiþ Sistemi (OGES) ile tanýþtý. 2010 yýlýnda ise yeni bir kararla düz liseler Anadolu liselerine dönüþtürülmeye baþlandý. Sonra her sene yapýlan SBS’den vazgeçildi. Tekli SBS sistemine geçildi. Bu sistem iki yýl uygulandý. Son olarak SBS’nin de bu yýl son kez yapýlacaðý açýklandý. Eðitimciler artýk ‘yap-boz’ tahtasýna dönen sistemin kalýcý, motivasyona dönük ve adil bir sýnav sistemine dönüþtürülmesi uyarýsýnda bulunmuþtu. Ancak açýklanan yeni sistemde birçok eksiklik gündeme geliyor. Eðitimciler, yeni sistemin katýlýmcý bir þekilde belirlenmesini istiyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort