"Üniversite kurmak isteyen müteşebbislere güvenilmeli"

"Üniversite kurmak isteyen müteşebbislere güvenilmeli"

11 Aralık 2012 Salı 15:21
ÝSTANBUL (CÝHAN)- Özel üniversite sabihi iþ adamlarý, yeni Yükseköðretim Kurulu (YÖK) yasa tasarýsýnýn, özel üniversite kurmayý zorlaþtýrdýðýndan dert yandý. Özel üniversitelerin kurulmasýnýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý gerektiðini belirten iþadamlarý, taslaktaki aðýr þartlarýn hafifletilmesini talep etti. Zaman Gazetesi´nin düzenlediði Ortak Akýl Toplantýsý´nýn gündeminde özel üniversiteler vardý. Yeni YÖK yasa tasarýsýný deðerlendiren katýlýmcýlardan Özyeðin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Hüsnü Özyeðin, Yasada vakýf üniversitelerinin alaný geniþletilmeli. Türkiye´de özel liseler var. Üniversitelere de özel liseler kadar özerklik verilmeli. Çünkü bizim hammaddemiz oradan geliyor. diye konuþtu. Uluslararasý Antalya Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Fettah Tamince, Bizim gibi vakýf üniversiteleri kuran ve yükün tamamýný neredeyse sýrtýna alan müteþebbislere daha fazla güvenilmeli. dedi. Süleyman Þah Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Ali Dumankaya, Vakýf üniversitesi kurmak isteyenler teþvik edilmeli. ifadesini kullandý. Bahçeþehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Baþkaný Enver Yücel, üniversitelerin finansman problemi üzerinde durdu ve En öncelikli konu budur. Üniversiteler hesap verebilir hale gelmeli. Bir sözleþme yapalým. Baþaramayanlar batabilir ama bu sayede çok iyi üniversitelerimiz de olur. önerisinde bulundu. Toplantýya katýlan iþadamlarýnýn konuyla ilgili görüþleri þöyle: HÜSNÜ ÖZYEÐÝN: BAÞARIYI ÖLÇMEK ÝÇÝN REYTÝNG SÝSTEMÝ KURULSUNKamudan hiçbir þey almadan kendim 400 milyon liralýk yatýrým yaptýðým için üniversitemin geleceði için fevkalade hassas ve ilgiliyim. Yasayla mütevelli heyetlere dýþarýdan isim atanmasý söz konusu. Þimdi bizim mütevelli heyetine dýþarýdan biri atanacaksa, mevcut üyelerimizden daha çok katkýda bulunan profilde olmasý gerekir. Son on yýlda AK Parti´nin Türkiye´de yaptýklarýný bu yasa tamamen göz ardý ediyor. Yasada 2006 öncesi kurulan eski üniversitelere belli ayrýcalýklar tanýnmýþ. Ama Özyeðin Üniversitesi, 2006 sonrasý kurulan üniversite olarak Sanayi Bakaný Nihat Ergün´ün açýkladýðý `yenilikçi ve giriþimci üniversiteler´ indeksinde 168 üniversite arasýnda 4. sýrayý aldýysa demek ki kýsa sürede de belli baþarýlara ulaþabilmek gayretle mümkün oluyor. Dolayýsýyla bu 2006 ve sonrasý gibi bir ayrýmý ben ilk defa yükseköðretim sektöründe görüyorum. Bütün mesele Türkiye´deki üniversitelerin ayný bankalar, ayný ülkeler gibi bir reyting sisteminin kurulmasý. Reyting ölçümlerinin de fakülte bazýnda yapýlmasý lazým. Öðrencilerin her þeyin merkezinde olmasý lazým. Biz üç ayda bir mütevelli heyeti toplantýsý yapýyoruz. Bu toplantýdan önce heyet üyelerinin her biri, 5 farklý fakülteden öðrenciyle öðle yemeði yemek zorunda. Ayrýca yasada vakýf üniversitelerinin alaný geniþletilmeli. Türkiye´de özel liseler var. Üniversitelere de özel liseler kadar özerklik verilmeli. Çünkü bizim hammaddemiz oradan geliyor. Ayrýca Türkiye içinde öðrenci daðýlýmýnýn homojen olmasý için doðu ve batýdaki üniversiteler arasýnda bir öðrenci deðiþim ve dönüþüm projesi baþlatýlmalý. Benim üniversiteme Hakkâri Üniversitesi´nden de öðrenci gelebilmeli. Ben burada rektör beye davetimi yapýyorum. FETTAH TAMÝNCE: YABANCI ÖÐRENCÝ SINIRLAMASI KALDIRILMALIÝþadamlarý iki sebeple üniversite kurar. Biri ülkenin toplam eðitim kalitesine katký saðlamak. Ýkincisi ise sanayiciyseniz gerekli iþgücünü bulamýyorsanýz, bunu üretmek için siz de katký saðlarsýnýz. Þimdi böyle bir ihtiyaç görüp zamanlarýný ve paralarýný böyle bir teþebbüse ayýran ve varlýðýný rekabet ortamýna borçlu olan müteþebbislere güvensizliði ben anlayamýyorum. Siz iþadamlarýný teþvik edici, onlarý cesaretlendirici onlarý ödüllendirici bir tutum ortaya koymazsanýz yükün altýna girmezseniz, bu müteþebbisleri bir sonraki süreçte bulamayabilirsiniz. Dolayýsýyla YÖK´ün yeni yasasýnda teþvik edici denetleyen ve ayný zamanda ödüllendiren bir sistem olmalý. Antalya´da olmamýzdan dolayý dünyadan Antalya´ya hoca öðrenci getirelim diye yola çýktýk. Yeni yola çýktýk ve öðrencilerimizin yüzde 33´ü yabancý. 50 ülkeden öðrencimiz var. Bu rakam eðer yasadaki kontenjan sýnýrý olmasaydý daha yukarýlara çýkabilirdi. Ayrýca biz fakültemiz sadece Türkiye´de deðil bölgede referans bir fakülte olmasýný istiyoruz. Bu nedenle yabancý öðretim üyelerini de dekan olarak atayabilmeliyiz. Bölgede de buna çok ihtiyaç var. Bir de mesela iktisadi ve idari bilimler fakültesi var biz buna `Bussines School´ demek istiyoruz. Bu tarz basit engeller kalkmalý.ALÝ DUMANKAYA: YÖNETÝMDE REKABETÇÝ YAKLAÞIMIN TEMEL ALINMALIVakýf üniversitelerinden neden bu kadar korkuluyor? Bunu anlamak gerçekten güç. Vakýf üniversitesini kuranlarýn amacý kendilerinin kazandýklarýný topluma tekrar aktarmak. Bu noktada yasada gerçekten büyük sorunlar var. Vakýf üniversitelerini kuranlarýn üzerinde çok büyük bir sorumluluk var. Ama ayný ölçüde bu sorumluluðun bir karþýlýðý yok. Liberal bir mantýkla, üniversitelerin serbest býrakýlmasý gerekir. Zamanla kapananlar çýkacaktýr. Ama ülke geliþir. Biz sosyal bilimler amaçlý bir üniversite olarak kurulduk. Ama hukuk fakültesi baþvurumuz hâlâ kabul edilmedi. Belki ülke þartlarý açýsýndan uygun bulunmadý. Ama temasý sosyal bilim olan bir üniversitenin bu talebinin de ona göre dikkate alýnmasý gerekir.ENVER YÜCEL: ABD MARKETLERÝNDE SATILIK ÇOK ÜNÝVERSÝTE VAR Eðer biz finansman konusunu çözemesek bütün tartýþmalar kâðýt üzerinde kalýr. Üniversitelerimizi memuriyetten çýkaralým. Çýkalým akademisyenlerin bütününü sözleþmeli yapalým. Bu model anlayýþýný egemen kýlarsak özel, vakýf, devlet üniversitelerinin bir ayrýmý olmaz. Birisinin parasýný devlet, ötekini veli, diðerini vakýflar verir. Üniversiteler batar, batsýn býrak. Amerikan marketlerinde çok satýlýk üniversite var. Ama bazý üniversiteler de çýkýp çok iyi noktalara gider diye düþünüyorum. Üniversitelere rekabeti nasýl getireceðiz? Bir, üniversite kendi öðrencisini seçemiyor. Kendi finansmanýný oluþturamýyor. Finansman yaratacak kaynaklara gidemiyor. Ayrýca mütevelli heyeti devlet üniversitelerine de konulsa kötü mü olur? CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort