Varis nasıl oluşur, varis oluşumu nasıl engellenir?

Ge­nel­lik­le, vü­cu­dun en faz­la ba­sınç al­tın­da ka­lan böl­ge­si olan ba­cak­la­rın alt kı­sım­la­rın­da gö­rü­len va­ris, önlem

Varis nasıl oluşur, varis oluşumu nasıl engellenir?

Ge­nel­lik­le, vü­cu­dun en faz­la ba­sınç al­tın­da ka­lan böl­ge­si olan ba­cak­la­rın alt kı­sım­la­rın­da gö­rü­len va­ris, önlem

29 Nisan 2014 Salı 23:43
Varis nasıl oluşur, varis oluşumu nasıl engellenir?

Varis nasıl oluşur, varis oluşumu nasıl engellenir, en etkili varis tedavi yöntemleri nelerdi?

Varisler oluşmadan önlem almak mümkün

Va­ris top­lar­da­mar­la­rın ge­niş­le­me­si­ne ve şiş­me­si­ne de­nir. Ge­nel­lik­le, vü­cu­dun en faz­la ba­sınç al­tın­da ka­lan böl­ge­si olan ba­cak­la­rın alt kı­sım­la­rın­da gö­rü­len va­ris, yal­nız­ca es­te­tik açı­dan de­ğil, sağ­lık açı­sın­dan da ön­lem al­ma­yı ge­rek­ti­rir. Va­ri­si olan­lar­da, ge­ce kramp­lar ya­şa­nır, ba­cak­lar­da ka­şın­tı, şiş­kin­lik olur, ayak­ta ka­lın­ca ağ­rı baş­lar.

Ka­dın­la­rın, ha­mi­le­lik ve pe­ri­od dö­nem­le­rin­de va­ris­ler­le il­gi­li şi­ka­yet­le­ri ar­tar.

Ya­zın en sı­cak gün­le­rin­de bi­le ha­la kı­sa etek­le­ri­ni­zi giy­mek­ten çe­ki­ni­yor­sa­nız bu­nun en bü­yük ne­den­le­rin­den bi­ri mu­hak­kak va­ris­ler­dir.

Çün­kü va­ris­ler, oluş­tur­duk­la­rı pek de hoş ol­ma­yan gö­rün­tü iti­ba­riy­le ba­cak­la­rı çir­kin­leş­ti­rir­ler.

Va­ris, ha­re­ket­siz ya­şam tar­zı­na sa­hip, bu şe­kil­de uzun müd­det ayak­ta du­ran ya da otu­ran ki­şi­ler­de sık gö­rül­dü­ğü için müm­kün ol­du­ğu ka­dar bu du­rum­dan ka­çın­mak ge­re­kir.

Ba­cak­la­rın ra­hat­la­ma­sı için ayak­lar ha­va­ya kal­dı­rıl­ma­lı ya da bal­dır kas­la­rı için ba­cak­la­rın otu­ra­rak da ol­sa ha­re­ket et­ti­ril­me­le­ri ge­re­kir. Ayak­la­rın ve ba­cak­la­rın din­le­nir­ken bi­raz yu­ka­rı­da ol­ma­sı hem ra­hat­lık sağ­lar hem de ko­ru­yu­cu­dur.

Bu­nun için ya­ta­ğın ayak ta­ra­fı yük­sel­ti­le­bi­lir.

Dü­zen­li eg­zer­siz, spor yap­mak bir­çok has­ta­lı­ğı ön­le­me­de et­ki­li ol­du­ğu gi­bi, va­ris olu­şu­mu­nun da en­gel­len­me­si için ol­duk­ça et­ki­li­dir. Her gün bir sa­at yü­rü­mek çok fay­da­lı­dır. Bu şe­kil­de ki­lo al­ma­nın da önü­ne ge­çi­le­bi­lir. Unut­ma­mak ge­re­kir Va­ris ne­den olu­şur? - Uzun sü­re ayak­ta ve­ya otu­ra­rak ça­lış­mak. Özel­lik­le ba­cak­la­rı çap­raz­laş­tı­ra­rak otur­mak va­ris olu­şu­mu­nu ko­lay­laş­tı­rır.

-Spor yap­ma­mak,

- Uzun se­ya­hat­ler,

- Sı­cak ar­tı­şı,

- Si­ga­ra ve al­kol,

- Ka­ra­ci­ğer has­ta­lık­la­rı, de­rin top­lar­da­mar tı­ka­nık­lık­la­rı,

- Sı­cak ban­yo, faz­la gü­neş­len­me, kum ban­yo­su gi­bi sı­ca­ğa aşı­rı ma­ruz kal­mak,

- An­ne, ba­ba ve ya­kın ak­ra­ba­lar­da va­ris ol­ma­sı,

- Ge­be­lik ve aşı­rı ki­lo al­mak.

TE­DA­Vİ YÖN­TEM­LE­Rİ

Kla­sik Te­da­vi (Cer­ra­hi):Bü­yük va­ris­le­re ne­den olan da­mar­lar yak­la­şık 100 yıl­dır cer­ra­hi ope­ras­yon ile te­da­vi edi­li­yor­lar.

Cer­ra­hi te­da­vi­de ve­ne yö­ne­lik cer­ra­hi bağ­la­ma (li­gas­yon) ve soy­ma (strip­ping) ya­pıl­mak­ta­dır. Cer­ra­hi ope­ras­yon, ge­nel anes­te­zi ge­rek­tir­me­si, yak­la­şık %5 e va­ran oran­lar­da top­lar­da­mar­lar­da pıh­tı ve si­nir ze­de­len­me­si­ne se­bep ol­ma­sı, nor­mal ha­ya­ta dö­nü­şün geç ol­ma­sı ve va­ris­le­rin ame­li­yat­tan son­ra has­ta­la­rın yak­la­şık ya­rı­sın­da tek­rar­la­ma­sı ne­de­niy­le hem has­ta­lar hem de dok­tor­lar ta­ra­fın­dan zo­run­lu hal­ler dı­şın­da ter­cih edil­me­mek­tey­di. Has­ta­lar ame­li­yat olan­lar­dan duy­duk­la­rı olum­suz iz­le­nim­ler ne­de­ni ile ame­li­yat­tan kor­ka­rak, ömür bo­yu va­ris ço­ra­bı giy­me­yi ya­da te­da­vi edi­ci özel­li­ği ol­ma­yan an­cak ba­zı has­ta­lar­da bir mik­tar ra­hat­la­ma sağ­la­yan ilaç­la­rı kul­lan­ma­yı ter­cih edi­yor­lar­dı. Tüm bu ne­den­ler bu­gün Cer­rah­la­rı da ame­li­yat­sız te­da­vi tek­nik­le­ri­ne yön­len­dir­mek­te­dir.

An­cak va­ris ko­nu­sun­da de­tay­lı Dopp­ler mu­aye­ne­si­ni ve ha­sar­lı da­mar­la­rın teş­hi­si­ni biz­zat ya­pa­bi­le­cek, te­da­vi­si­ni ken­di­si plan­la­ya­cak Cer­rah sa­yı­sı ül­ke­miz­de çok az­dır.

Mo­dern te­da­vi (En­do­ve­nöz La­zer Ab­las­yon): 2000 li yıl­la­rın ba­şın­da bü­yük va­ris­le­re ne­den olan da­mar­la­rın te­da­vi­sin­de ade­ta bir dev­rim ya­şan­mış­tır. Ro­bert Min ad­lı bir gi­ri­şim­sel rad­yo­lo­ji uz­ma­nı ve eki­bi ta­ra­fın­dan Bü­yük Sa­fen Top­lar­da­ma­rın­da­ki ha­sar­lı ka­pa­ğın te­da­vi­si ilk kez 2002 yı­lın­da “En­do­ve­nöz La­zer Ab­las­yon ” (EV­LA) yön­te­miy­le te­da­vi edil­miş­tir. Bu yön­tem, ka­çak ya­pan da­ma­rın ame­li­yat­la yo­lu­na­rak dı­şa­rı alın­ma­sı ye­ri­ne, da­mar için­den an­ji­o gi­bi gi­ri­erek la­zer ener­ji­si ile ha­sar­lı ka­pa­ğın da­mar için­den ka­pa­tıl­ma­sı esa­sı­na da­yan­mak­ta­dır.

La­zer­le ka­pa­tı­lan da­mar­dan ar­tık va­ris­le­rin içi­ne ka­çak oluş­maz; ka­pa­tı­lan bu da­mar da vü­cut ta­ra­fın­dan za­man­la yok edi­lir. Sa­fen ve­ni ya­kı­la­rak ka­pa­tıl­dı­ğın­da göz­le gö­rü­len va­ris­ler de kü­çü­le­rek kay­bo­lur.

Has­ta­lık­lı ven or­ta­dan kalk­tı­ğın­da di­ğer sağ­lık­lı ven­ler ka­nı ta­şı­ma gö­re­vi­ni üs­te­le­ne­rek ba­ca­ğın ve­nöz do­la­şı­mı­nı sağ­lar. Vü­cut­ta ha­sar oluş­tur­ma­dan be­de­nin ken­di­ni onar­ma­sı­na yar­dım­cı olun­du­ğun­dan yan et­ki­le­ri çok az­dır. Çok iler­le­miş va­ri­si olan has­ta­lar­da En­do­ve­nöz La­zer Ab­las­yon a ta­mam­la­yı­cı ola­rak ul­tra­son eş­li­ğin­de kö­pük skle­ro­te­ra­pi te­da­vi­si de ya­pıl­mak­ta­dır.


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort