Çıtır Usta 75. noktaya koşuyor

26 Ağustos 2013 Pazartesi 22:28
Çıtır Usta 75. noktaya koşuyor
Geleneksel Türk mutfaðýnýn en özgün lezzetlerini sunan Çýtýr Usta, istikrarlý büyümesine devam ediyor. Baþta Antep ve Kilis yöresi olmak üzere 60’dan fazla ürün karmasýyla ülkemizin farklý lezzetlerini menüsünde bulunduran Çýtýr Usta, 2014 yýlýnda tam 75 noktada tüketiciyle buluþmaya hazýrlanýyor.  Halihazýrda Türkiye genelinde 10 farklý ilde hizmet veren Çýtýr Usta; Mardin, Samsun, Zonguldak, Çerkezköy, Ýzmit, Muðla, Ýzmir ve Edirne’de 3, Bursa’da 5, Ýstanbul’da ise 36 þube ile toplamda 51 noktada hizmet veriyor. 2014 yýlýnda yapacaðý yeni “yap-iþlet-devret” modeli atýlýmý ile þube sayýsýný 75’e çýkartmayý hedefleyen Çýtýr Usta, sistemine dahil etmek için insana deðer veren, iþini sýký sýkýya takip edecek yatýrýmcýlar arýyor.  Çýtýr Usta’nýn giriþimciler için oldukça karlý bir yatýrým aracý olduðunu anlatan Çýtýr Usta Yönetim Kurulu Baþkaný Atilla Külekçioðlu, “Çýtýr Usta sektöründeki en karlý yatýrým araçlarýndan biri. Oluþturduðumuz “yap-iþlet-devret” modeline yapýlan yatýrýmýn geri dönüþü ortalama 26-28 ayý buluyor. Yeni açýlacak restoranlarýmýz minimum 100-120 metrekare, ekspres þubelerimizin büyüklüðünü ise 60-80 metrekare olarak belirledik. “Yap-iþlet-devret” modeline giriþ bedelimiz full konseptlerde 50 bin Dolar + KDV, ekspres konseptlerde ise 25 bin Dolar + KDV. Bizim için önemli olan þubeyi açacaðýmýz lokasyonun yoðun olmasý. Bu nedenle insan trafiðinin yoðun olduðu yerleri tercih ediyoruz” diyor.  Yeni açýlacak þubeleri için öncelik verdikleri illerin; Antalya, Ýzmir, Gaziantep ve Þanlýurfa olduðunu anlatan Külekçioðlu, “Þu an þube sayýmýz 51. 2013 yýlsonuna kadar sözleþmeleri imzalanmýþ, inþaat aþamasýnda olan þubelerimizle birlikte 60 þubeyi geçeceðiz. Hali-hazýrdaki iþ modeline baktýðýmýzda, franchise ve kendi dükkânlarýmýz üzerinden þube aðýmýzý geniþleteceðiz. Hedefler daha çok yurtiçinde büyüme üzerine odaklý. Ancak yurtdýþýna da sýcak bakýyoruz. Önümüzdeki 5 yýlda sadece Türkiye’de 100, yurtdýþýnda ise 10 farklý noktada hizmet vermeyi hedefliyoruz” diyor.  Anahtar teslim garantisi… Þubelerini açmadan önce detaylý çevre analizleri yapan Çýtýr Usta, kullandýðý özel demografik programlarla o bölgede ikamet eden nüfusa iliþkin, ekonomik göstergeleri, yaþ aralýðýný hatta alýþveriþ alýþkanlýklarýný dahi inceliyor. Boþ bir maðazayý sýfýrdan alarak dekorasyonundan mutfak ekipmanlarýna çalýþanlarýndan aydýnlatma sistemine kadar her ayrýntýyý yatýrýmcýlar için hazýrlayan Çýtýr Usta, þubeyi anahtar teslim personeli dahil, hazýr olarak devrediyor.  Tüm Çýtýr Usta þubelerinde uluslararasý hijyen standartlarýnýn uyguladýðýnýn da altýný çizen Külekçioðlu, “Hijyen sistemi konusunda deneyimli þirketler tarafýndan hazýrlanmýþ ‘Hijyen Koridoru’ adýný verdiðimiz bir programa sahibiz. Servis elemanlarýndan, kullanýlan en ufak mutfak gerecine kadar tüm detaylar bu hijyen koridorunun parçasý” dedi.  “Kuzey Kore’den bile iþ teklifleri alýyoruz” Gýda sektörüne yönelik yatýrým teþvik programlarý ile yurtdýþýnda restoran açmanýn artýk daha kolay olduðunu anlatan Külekçioðlu, “Çýtýr Usta þube yatýrýmý için adayýn sadece mali olarak kuvvetli olmasý yetmiyor. Önemli olan açýlan restoraný kusursuz þekilde iþletebilmesi. Þu anda yurt dýþý için sistemsel olarak hazýrýz. Barbados Adalarý ve Kuzey Kore dahil tüm dünyadan baþvurular alýyoruz. Gelen tüm baþvurularý büyük titizlikle deðerlendiriyoruz. Türk yemeklerinin farklýlýðý ve lezzeti dünyanýn neresinde olursa olsun dikkat çekiyor. Yurt dýþýnda açtýðýmýz þubeler için herhangi bir ülke belirlemiþ olmamamýza raðmen daha çok Avrupa ülkeleri ve ABD bizim için ilk sýrada. Seçtiðimiz lokasyon için en önemli faktör yatýrýmcý profilinin bize ve sistemimize uygun olmasý” dedi. Çýtýr Usta Akademi yoluna devam ediyor… Sektördeki personel kalitesini ve çalýþan yetkinliðini artýrmak adýna ÝÞKUR geçtiðimiz yýl ÝÞKUR destekli Çýtýr Usta Eðitim Akademisi’ni kuran marka, sektör çalýþanlarýna okul kapýlarýný tekrar açtý. Akademi’den mezun olan pek çok kiþiyi þimdiye kadar þirket bünyesinde ve istihdam eden Çýtýr Usta, kendine güvenen yeteneðine inanan herkesi Çýtýr Usta Eðitim Akademisi’ne bekliyor. “Kendini iþine adamaya hazýr usta yardýmcýlarý veya hiç deneyimi olmayan usta adaylarýný kendi bünyemizde yetiþtiriyoruz” diyen Külekçioðlu, “Çýtýr Usta Eðitim Akademisi ile sektöre nitelikli eleman saðlamak öncelikli hedeflerimiz arasýnda yer alýyor. Bilginin hem teorik hem pratik olarak sunulduðu Çýtýr Usta Eðitim Akademisi’nde usta adaylarýmýz iþ garantili eðitimlerini alýp Çýtýr Usta bünyesinde çalýþma hayatlarýna merhaba diyebiliyor” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.