Davutoğlu: Hiçbir devlet Suriye üzerinde hesap yapma hakkına sahip değil

15 Aralık 2012 Cumartesi 12:24
Davutoğlu: Hiçbir devlet Suriye üzerinde hesap yapma hakkına sahip değil
ÝSTANBUL (CÝHAN)- Suriye Türkmenleri Platformu´nun Birinci Toplantýsý Ýstanbul´da gerçekleþtirildi. Toplantýya Meclis Baþkaný Cemil Çiçek, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ve Cumhurbaþkaný Baþdanýþmaný Erþat Hürmüzlü katýldý. Toplantý,okunan Kur´an-ý Kerim ardýndan saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile baþladý. Toplantýda Erþat Hürmüzlü Cumhurbaþkaný Abdullah Gül´ün gönderdiði mesajý okudu. Gül mesajýnda, Diktatörler ve zorba yönetimler bir bir yýkýlýyor. Baský altýnda kalan mazlum halklar kendi geleceðini kuruyor. Tarihin geleceðine ters hareket eden rejimlerden biri Esed rejimidir. Bu rejim meþruiyetini çoktan kaybetmiþtir. ifadelerini kullandý. Toplantýda konuþan Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu ise Suriyeli mültecilere kapýlarýn açýldýðý için aðýr eleþtirilere maruz kaldýklarýný söyledi. Davutoðlu, Biz bu eleþtirilere hiçbir zaman tereddüt etmedik. Çünkü, Anadolu mazlumlarýn ana kucaðýdýr. Böyle olmaya devam edecektir. Niye mülteci kamplarý kurdunuz dediler. Aðýr ithamlara maruz kaldýk. Hiç tereddüt etmeden onlarý aðýrladýk. Þu an sayýlarý 150 bini bulan mülteci sayýsý var. Þehirdekiler ile birlikte 200 bin Suriyeli kardeþimiz Türkiye´de aðýrlanýyor. Ýnþallah yurtlarýnýza tekrar geri döneceksiniz. Ancak þunu bilin. Eðer ihtiyaç olsaydý tüm Suriyeli kardeþlerimizi aðýrlamaktan beyis görmezdik. Ýnsana insan olduðu için bakar ve aðýrlarýz. diye konuþtu. Devlet olmanýn gereði olarak hem kudret hem de þefkatin olmasý gerektiðine dikkat çeken Davutoðlu, Suriyeli kardeþlerimizi hem þefkat ve kudretle kucakladýk. Bunu gösterdik. ifadelerini kullandý.Suriye´nin geleceði konusunda tüm Suriyelileri kucakladýklarýný kaydeden Davutoðlu, hiçbir tarafý diðerine karþý kýþkýrtmadýklarýný ve desteklemediklerini söyledi. Kendi halkýna barýþýk ve ona zulmetmeyen yeni bir Suriye yönetimi arzuladýklarýný belirten Davutoðlu, Arzumuz tüm Suriyelilerin temsil edildiði yeni bir Suriye´nin doðmasýdýr. Türkmenler asýrlardýr Suriye´de yaþadý. Asýrlardýr oralarda yaþamaya devam edeceksiniz diye konuþtu.Suriye´deki mücadelede Türkmenlerin katkýsýna dikkat çeken Davutoðlu,Böylesi bir mücadelede onurluca yer alan Türkmenler, Suriye´nin geleceðinde hak ettikleri yeri alacaklardýr. Onun içi Suriye Ulusal Koalisyonu oluþtuðunda Türkiye olarak Suriye´nin tüm kesimlerinin bu yapýlar içinde yer almasýný istiyoruz,dedik ifadesini kullandý. SURÝYE HALKI BÝZE BORÇLU DEÐÝL Fas´ýn Makareþ þehrinde yapýlan Suriye Dostlarý toplantýsýnda, yaptýðý görüþmelerde Suriyelilerin Türkiye´ye borçlu olduklarýný ve asýrlarca çalýþsalar bile bu borcu ödeyemeyeceklerinin söylediðini anlatan Davutoðlu.Ben de dedim ki teþekkür edebilirsiniz. Ama hiçbir borcunuz yok. Bu borcu sizin dedeleriniz bizim dedelerimize, bizim delerimiz de sizin dedelerinize ödendi ve bitti. Biz o gün ödenen borcun Haçlý seferleri olduðunda Selçuklu bunu durduran bir bent oldu. Daha sonra iþgaller olduðunda da Þanlý Maraþ direniþinde de onlar oldu. Asýrlardýr bir biriyle yaþayan kardeþlerin bir birine borç olmaz. Ama birilerine teþekkür edecekseniz Türkiye´ye bir teþekkür edebilirsiniz. Ancak þunu bilin Türkiye dahil hiç kimseye borçlu deðilsiniz. Hiçbir millet ve devlet Suriye üzerinde hesap yapma hakkýna sahip deðildir. ifadelerini kullandý.Suriyelilere Suriye´yi ayaða kaldýrýn diyen Davutoðlu,Bizim sizden bir tek isteðimiz var Suriye´yi ayaða kaldýrýn. Hiç kimseye kendinizi borçlu hissetmeyin. Onurlu bir þekilde Suriye´yi ayaða kaldýrýn. Bu zulmün ardýndan Suriye´yi hep birlikte aydýnlýk bir geleceðe götürün dedim. Görüþtüðüm heyette Araplar da Türkmenler de Kürtler de Sünniler ve Nusayriler de Hýristiyanlar da vardý. Ýnþallah bir gün yeni bir Suriye´nin kuruluþuna hep birlikte þahit olacaðýz. diye konuþtu.SURÝYE HALKININ ÖNÜNDE SAYGIYLA EÐÝLÝYORUMSuriye halkýnýn kendi geleceðini kuracaðýnýn altýný çizen Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, Kim ne derse desin, kendi kaderini belirleme kudretine sahip olduðunu gerekirse on binlerce þehit verebileceðini bu halk gösterdi. Eðer bir halk 20 ayda önce keskin niþancýlarýn mermilerine, sonra tanklara, sonra toplara, sonra hava bombardýmanýna , uçaklardan helikopterlerden yaðan bombalara dayana biliyorsa, ben bu halký sadece selamlarým ve bu halkýn karþýsýnda saygýyla eðilirim. Bu onurlu mücadeleyi veren halk 45 bin þehit verdi. 80 bin kayýp, 250 bin insaný hapishanelerde iþkencelere maruz. 2 milyon insan Suriye içinde yerinden yurdundan edilmiþ ve 500 bini yurtdýþýný sýðýnmak durumunda kalmýþ. Bu halk, insanlýk onuru adýna ayaða kalkmýþ ve direnmiþse kendi devletini kuracak ve yönetecek gücü ve kudrete sahiptir. Kimse bundan tereddüt etmesin dedi.Yeni Suriye´nin Türkiye ile olan iliþkileri konusuna da deðinen Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu, hak ve zulmün karþý karþýya geldiðinde hiç tereddüt etmeden hakký desteklediklerini söyledi. Hiçbir stratejik hesap yapmadan hakkýn yanýnda olduklarýný, bunun için de Suriye halkýnýn bunu unutmayacaðýný kaydetti. Davutoðlu, son olarak yeni Suriye´nin inþasýnda her CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.