Etimesgut'ta halka hizmet için ne yapılıyor?

14 Aralık 2012 Cuma 15:15
Etimesgut'ta halka hizmet için ne yapılıyor?
Ýlçelerin eksiklikleri belediye baþkanlarýnýn göreve geldiðinden bu yana yaptýklarýný ve yapmadýklarýný çalýþmalar vatandaþlarýmýzýn talepleri. Bu haftakiSKYTURK.NET Ankara Temsilcisi  Beril Çuhadaroðlu’nun konuðu Milliyetçi Hareket Partisinden göreve gelen Etimesgut Belediye Baþkaný Enver Demirel. Etimesgut Belediye Baþkaný Enver Demirel’i haber partalýmýza konuk almadan önce Etimesgut esnafýný gezdik ve bir çok vatandaþýn belediye çalýþmalarýný deðerlendirmelerini istedik.  Etimesgut esnaflarýný ve muhtarlarýný dinledik. Bir çok partili sadece partili olduklarý için her þeyden memnun olduklarýný ifade ederken parti gözetmeksizin hizmeti hedef alan vatandaþlarýmýz taraf olmadan belediyenin hizmetlerini deðerlendirdi. Yolda yürüyen vatandaþ ve bir çok esnafa yöneltilen sorulara bazý vatandaþlarýmýz korkusuzca objektif cevaplarla sorunlarýný ve memnuniyetlerini gündeme getirirken bir çok esnaf olumlu olumsuz görüþü olmasýna karþýn aman yazmayýn baþýmýz aðrýr, sýkýntýya girerim gibi korktuklarýný ifade eden açýklamalarý dikkat çeken öðeler arasýnda idi … Etimesgut’ta en çok vatandaþýn gündeme getirdiði konular arasýnda yollardaki kazý çalýþmalarý ve çöplerin alýmýndaki sýkýntýlar olduðu ifade edildi. Etimesgut halkýna Etimesgut belediyesiyle ilgi düþüncelerini rahat söyleyememeleri dikkat çeken bir detayken Etimesgut belediyesinin bu konuda halkýmýza düþüncelerini rahat dile getirmesi konusunda vatandaþlarýn yanýnda olduðunu ifade etmeleri gerektiðinin altýný çiziyoruz. Öyle ki sorunlarý gündeme aldýðýmýzda Etimesgut belediyesi de eksiklerini görecek ve daha iyi hizmet vermek adýna vatandaþýn yanýnda olacaktýr. Baþkan Enver Demirel, Etimesgut bölgesinin çok hýzlý geliþim göstermekte olduðunu ifade ederken; zaman zaman hizmetlerde aksama oluþtuðunun da altýný öz eleþtiri yaparak belirtti. Belediyecilik adýna hýzla geliþen bir ilçeye tüm zorluklara raðmen en iyi en hýzlý hizmeti vermek üzere zaman mefhumu olmadan çalýþtýklarýný ifade eden Demirel “Bütünþehir yasasý ile eklenen ilçeler hakkýnda da “Etimesgut Belediyesi olarak belediyecilik adýna elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalýþýyoruz. Belediyecilik zordur o zor dönemleri þükür atlattýk ve bir çok projemizi hayata geçirdik. Hizmetlerimizde aksama yaþamadan devam edecektir ama bence o bölgelerimiz ilçe olmalýydý” dedi. Etimesgut Belediyesi 44 ayda 10 büyük yatýrýmla birlikte 75 yeni park, 15 yeni sosyal ve kültürel Proje’nin yaný sýra alt yapý çalýþmalarýna hýz vermiþ durumda…    Etimesgut Belediye Baþkaný Enver Demirel, göreve geldiði 29 Mart 2009 tarihinden bu yana çok baþarýlý bir performans çýkarmýþ durumda Çocuk, genç, yaþlý, kadýn, erkek toplumun tüm kesimlerine hitap eden projelerle Etimesgut her alanda geliþti. 44 aydýr belediye baþkanlýðýný yürüten Demirel’in bu baþarýsý istatistiklere de yansýdýðý ifade edildi. Hastane ve bir çok konuda açýklamalarda bulunan Enver Demirel ile Beril Çuhadaroðlu’nun o röportajý;    “Bizim kervanýmýz sürecek”  Geçmiþteki tecrübelerime dayanarak bugün þunu söylüyorum sonuç olarak kim ne yaparsa yapsýn  bizim kervanýmýz yürüyecek. Demirel; “  Saðlýk bakanlýðýna hastane yapýlmak üzere 25 yýllýðýna devredilen Eti park iþ merkezi geçmiþ zaman diliminde mahkeme kararýyla tekrar tescili belediyemiz tarafýndan yapýlmýþtýr. Yine belediyemiz tarafýndan bedeli de yüklenici firmaya ödenmiþtir. Bütün tasarruf hakký Etimesgut belediyesinin elindedir. Böyle bir tasarým hakkýna sahipken bu büyüklükteki binayý Etimesgutlularýn lehinde en iyi þekilde nasýl deðerlendirilir bunu düþünmüþtür ve þehrimizin yararýna olan projeye dönüþtürülmesi kararýyla resmi bir kurum olan saðlýk bakan devredilmiþtir” dedi. “Milletin kazanmasý için gerekirse kaybetmesini de biliriz” Demirel tek amacýnýn Etimesgut’a hizmet olduðunu ifade ederken;“ Biz buradan kazananýn Etimesgutlu olduðuna inanýyoruz. Siyasette kim kazanýr kim kaybeder bakmýyoruz biz siyasette kazanmanýn kaybetmenin hesabýnda olursak hizmet noktasýnda zafiyet göstermiþ oluruz. Biz milletin kazanmasý için gerekirse kaybetmesini de biliriz. Bunun için siyaset yapmýþýzdýr. Dolayýsýyla siyaseti millet için yapmak gerekiyor. Bunu yaparken hoþ görülü, iþ birliði içinde, bütün siyasi oluþumlarla dayanýþma içinde, sivil toplum kuruluþlarla birlikte ve halkla bütünleþerek bunu yapmaya çalýþmalýyýz .”dedi Demirel, Etimesgut’un ihtiyaçlarýnýn çok olduðunu ve bunlarý kýsýtlý imkânlar ile kaynaklarýnýn elverdiði ölçüde karþýlamaya en iyi hizmeti vermeye çalýþtýklarýný belirti. Etimesgut Belediyesi, 44 ayda 10 yapýsal projeye baþladý, 75 yeni park ve yeþil alan yaptý, 15 sosyal ve kültürel projeyi hayata geçirdi. Projeler arasýnda Türkiye’nin en prestijli meydaný, kongre ve kültür merkezi, kent konseyi binasý, olimpik havuz ve ETÝSEM gibi dev eðitim projesi de var. Baþkan Enver Demirel, ayný azim ve kararlýlýkla çalýþmalarýna devam edeceklerini söyledi. Etimesgut Belediye Baþkaný Enver Demirel, göreve geldiði 29 Mart 2009 tarihinden bu yana önemli hizmet ve projelere imza attý. Baþkan Demirel, 44 ayda 10 yapýsal projeyle birlikte 75 yeni park ve yeþil alan ve 15 sosyal, kültürel proje gerçekleþtirdi. Halkýn parasýyla oluþan belediye kaynaklarýný kuruþu kuruþuna yine halka hizmet için harcadýklarýný vurgulayan Demirel; “Her alanda Etimesgut’umuzu geliþtirmek ve daha modern hale getirmek için çalýþýyoruz. Yaptýklarýmýz ortada. Ayný azim ve kararlýlýkla, yýlmadan, yorulmadan çalýþmalarýmýza devam ediyoruz” dedi. Demirel’in verdiði bilgiye göre iþte Etimesgut Belediyesi’nin gerçekleþtirdiði projeler ve baþlýca özellikleri: ATAKENT SOSYAL TESÝSLERÝ: 26 Mayýs 2012 tarihinde açýldý. Tesiste el ve yöresel ürünler merkezi, kafeterya, kreþ ve gündüz bakýmevi ile kültürel hizmet alanlarý yer alýyor. etiSEM’in bir þubesi bu tesiste çalýþmalarýný yürütüyor. TUÐRA PARKI: 26 Mayýs tarihinde hizmete açýlan park 20 bin metrekare alan üzerine inþa edildi. Parkta11,5 metreyüksekliðinde Tuðra Anýtý, havuzlar, koþu yolu, fitness ve çocuk oyun alaný, kafeterya ve özel aydýnlatma sistemleri yer alýyor. TÜRK BEYLERÝ KENT MEYDANI: 14 Eylül’de 9. Uluslararasý Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’yle birlikte hizmete girdi. 60 bin seyirci kapasiteli Meydan, ulaþýmý, otoparklarý, sahnesi, ýþýklandýrmasý, güvenliði, engelli asansörü ve daha birçok farklý özelliði bünyesinde barýndýrýyor. Festivaller, konserler, mitingler, fuarlar, tanýtým günleri burada yapýlýyor. KENT KONSEYÝ BÝNASI: Cumhuriyetimizin 89. kuruluþ yýldönümü olan 29 Ekim 2012 tarihinde hizmete girdi. Türkiye’nin en kapsamlý, modern ve fonksiyonel Kent Konseyi Binasý’nda 220 kiþilik toplantý salonu, çok amaçlý salon, kadýn, gençlik, çocuk ve engelli meclisleri, konservatuvar bölümü ve derslikler, mahalle çalýþma gruplarý, sivil toplum kuruluþlarý için ofisler, kütüphane, el ve yöresel ürünler merkezi ile sergi alanlarý hizmet veriyor. KORKUT ATA KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZÝ: Merkezde 800 kiþilik konferans salonu, 1000 kiþilik yemekli toplantý salonu, 2.800 kiþilik açýk amfi salon, fuaye ve sergi alanlarý yer alýyor. Ayný anda 4 bin 600 kiþinin hizmet alabildiði kongre merkezi, Türkiye’nin en modern ve kapsamlý tesisleri arasýnda yer alýyor. ERYAMAN KAPALI YÜZME HAVUZU, SPOR VE SOSYAL TESÝSLERÝ Bu projeyle Etimesgut yeni bir yaþam alaný kazanýyor. Tesiste, yarý olimpik kapalý yüzme havuzu, Fin hamamý, Türk hamamý, squash, bowling ve fitness salonlarý, güzellik merkezi, teraslý düðün ve toplantý salonu, spor alanlarý ile sosyal ve kültürel donatýlar bulunuyor. ERYAMAN SOSYAL TESÝSLERÝ VE YEÞÝLALAN YAPIMI 18 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleþtirilen projede, çay bahçesi, kýr düðün alaný, el sanatlarýnýn sergileneceði arasta, kale kafeterya, özel fýskiyeli süs havuzlarý, su oyunlarý, basketbol sahasý, fitness alaný, koþu yolu, çocuk oyun alanlarý, amfi tiyatro ve belediye ek hizmet binasý yer alýyor. EMEKLÝ EVÝ: Tesiste, emeklilerin zamanlarýný en iyi þekilde deðerlendirecekleri, bir araya gelip sohbet edebilecekleri nezih ortamlar yer alýyor. Eski tarihi konaklardan esinlenerek projelendirilen tesiste kafeterya, þark köþeli dinlenme alanlarý, sohbet, hobi, okuma, TV odalarý yer alýyor. KREÞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVÝ: Ankara evi þeklinde tasarlanan tesiste 36-65 aylýk çocuklar için kreþ ve gündüz bakýmevi, 7-14 yaþ arasý öðrenciler için etüt merkezi hizmet verecek. Kreþ bünyesinde özel sýnýflar, oyun, TV, uyku odalarý, sosyal etkinlik alanlarý, yemekhane, idari birimler bulunacak. Etüt merkezinde ise 11 derslik, meslek ve beceri kurs alanlarý kütüphane, idari birim ve kantin olacak. HAYVAN BARINAÐI Toplanan sokak hayvanlarý, barýnaða getirilerek detaylý bir saðlýk kontrolünden geçiriliyor. Veteriner hekimlerce yapýlan acýsýz operasyonla kýsýrlaþtýrýlan sokak hayvanlarý, baþta kuduz olmak üzere salgýn hastalýklara karþý aþýlanýyor. ETÝSEM (Etimesgut Belediyesi Sürekli Eðitim ve Uygulama Merkezi) Etimesgut Belediyesi, Gazi Üniversitesi Ankara Meslek Yüksek Okulu ile Ankara Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle yürütülen projeyle toplumun tüm kesimleri meslek sahibi oluyor. etiSEM Merkez Binasý, etiSEM Atakent Sosyal Tesisleri, etiSEM Yunus Emre Kültür ve Spor Merkezi, etiSEM Satuk Buðra Han Eðitim Merkezi, etiSEM Eryaman 3. Etap Çarþý Eðitim Merkezi’nden oluþan 5 merkezde kurslar ve kayýtlar devam ediyor. ULUSLAR ARASI ANADOLU GÜNLERÝ KÜLTÜR VE SANAT FESTÝVALÝ Türk kültür ve sanatý, Anadolu yemekleri, seyirlik oyunlar, folklor, müzik ve eðlenceler festivalde boy gösteriyor, Türk kültürüne, Anadolu kültürüne ait ne varsa festivalde sergileniyor. Festivalde Anadolu illeri ile birlikte Türkiye dýþýndaki Türk Devletleri elçilik düzeyinde temsil ediliyorlar. Türk boylarý festivalde kültürleri ve sanatlarý ile sahneye çýkarak binlerce yýllýk kardeþliðe yeni ilmekler atýyorlar. Festivalin bu yýl 9.’su düzenlendi. Festivali 1 milyon kiþi ziyaret etti. AÞEVÝ Etimesgut’taki engelli, yaþlý ve ihtiyaç sahibi 1000 kiþiye her gün 3 kap sýcak yemek servisi yapýlýyor. Yemekler özel olarak hazýrlatýlan çelik sefer taslarýyla ailelere ulaþtýrýlýyor. Daðýtým noktalarýna gelemeyecek durumdaki engelli ve yaþlýlarýn evlerine servis yapýlýyor. ENGELLÝ HÝZMETLERÝ Her yýl bütün engellilerin çeþitli ihtiyaçlarý karþýlanýyor, sosyal hayata katýlýmlarý, eðitimleri ve motivasyonlarý için çok yönlü faaliyetler gerçekleþtiriyor. Engelli ve ailelerin yararlandýðý tatil organizasyonlarýyla engelliler denizle buluþuyor. Tatilden yararlanan engelli sayýsý 600’e ulaþtý. MODERN YOLLAR, GÜZEL KALDIRIMLAR Ýlçenin yollarý asfaltlanýyor, kaldýrýmlarýna bordür ve tretuvar döþeniyor. Yýllardýr kaldýrým görmeyen sokaklarýn beton kaldýrýmlarý yerine yeni renkli kaldýrým yapýlýyor. Yeni yerleþim alanlarýnda ise kanalizasyon, su, doðalgaz, elektrik, telefon altyapýsý tamamlanýr tamamlanmaz modern asfalt, bordür, tretuvar ve çevre düzenlemesi çalýþmasý yapýlýyor. 75 PARK-400 BÝN M² YEÞÝLALAN 2009’dan itibaren 75 park tamamlanarak hizmete açýldý. Bu parklarýn 73’ü belediye iþçisinin üstün gayretleriyle tamamlandý; böylece yapým maliyetleri düþürüldü. Parklarda koþu yollarý, fitness setleri, oturma gruplarý, çocuk oyun alanlarý, spor alanlarý yer alýyor. TARÝHÝ GEZÝLER Her yýl genç-yaþlý, kadýn-erkek binlerce Etimesgutlu Çanakkale Zeferi’mizin yazýldýðý coðrafyayý görmeye ve þehitlerimizi ziyarete götürüldü. 3 yýlda 15 bini aþkýn Etimesgutlu, Çanakkale’yi ziyaret etti, þehitleriyle buluþtu. 2012 yýlýnda Etimesgutlu 1000 kadýn Mevlana diyarý Konya’yý ziyaret etti. 55 OKULA EÐÝTÝM DESTEÐÝ Baþkan Demirel, ilçedeki bütün okullarý tek tek ziyaret etti, eksiklerini yerinde tespit ederek kýsa sürede giderdi. 12 anaokulu ile 31 ilköðretim okulu ve 12 lisenin ihtiyaçlarý karþýlandý. Bazý okullara spor alanlarý kazandýrýldý, çevre düzenlemeleri yapýldý, fiziki eksikleri giderilerek kýrtasiye, eðitim araç-gereç desteði saðlandý. GERÝ DÖNÜÞÜM PROJESÝ Katý atýk ve ambalajlarý kaynaðýndan ayrýþtýrýlarak yeniden ekonomiye kazandýrýldý. 2010 yýlýnda baþlatýlan proje kapsamýnda ekonomiye kazandýrýlan atýk miktarý 10 bin tona ulaþtý. ‘Ýleri düþünüyoruz, geri dönüþtürüyoruz’ sloganýyla baþlatýlan proje Etimesgut halkýnýn desteðiyle her geçen gün daha da büyüyor. YAZ SPOR OKULLARI Her yýl açýlan yaz spor okullarýyla gençlerin kötü alýþkanlýklardan uzak durarak saðlýklý ortamda yetiþmeleri saðlanýyor. Futbol, judo, yüzme ve masa tenisi branþlarýnda gerçekleþtirilen kurslardan binlerce kiþi yararlanýyor. ÝHTÝYAÇ SAHÝPLERÝNE DESTEK Engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak gýda ve giyim yardýmlarý yapýlýyor. Yardýmlar aileleri rencide etmeden onurlu bir þekilde ulaþtýrýlýyor. Kurulan Þefkateli Çarþýsý’nda ihtiyaç sahibi ailelere düzenli olarak giyim yardýmlarý gerçekleþtiriliyor. TOPLU SÜNNET VE NÝKAH TÖRENLERÝ Her yýl ihtiyaç sahibi gençlerin bütün düðün ve nikah masraflarý karþýlanarak yuvalarý yapýlýyor. 600 çocuðun da hijyenik ortamda sünnet iþlemleri gerçekleþtiriliyor. BÝLGÝLENDÝRME TOPLANTILARI Baþkan Demirel, düzenlediði bilgilendirme toplantýlarýyla halký bilgilendiriyor. 80-100 kiþilik esnaf ve vatandaþ gruplarýyla yapýlan toplantýlarda ilçeyle ilgili genel bilgilerin yaný sýra belediyenin yaptýðý ve yapacaðý hizmet ve projelere iliþkin detaylý bilgi veriliyor. Halkýn istek ve þikayetleri alýnarak kýsa sürede çözüme kavuþturuluyor.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.