"Türkiye´nin KOBİ tecrübesini Rusya´ya taşımak istiyoruz"

12 Aralık 2012 Çarşamba 09:29
MOSKOVA (CÝHAN)- Rusya Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler Birliði (OPORA) Baþkaný Aleksandr Breçalov, Türkiye ekonomisinin bel kemiðini oluþturan küçük ve orta ölçekli iþletmeler tecrübesini, Rusya´ya taþýmak istediklerini söyledi. Türkiye´nin özellikle istihdamda yüzde 70´leri bulan KOBÝ payý, Çin´de yüzde 60 ve ABD´de de yüzde 50 civarýnda ekonomide paya sahip. Petrol ve doðalgaz ihracatçýsý Rusya ise daha çok dev iþletmeleri ile öne çýkýyor. Rusya ekonomisindeki KOBÝ´lerin payý ise yüzde 21-22 seviyesinde. Rusya Türkiye Ýþadamlarý Derneði´nin (RUTÝD) Moskova Golden Ring Otelinde düzenlediði ve Türkiye Ýþadamlarý ve Sanayicileri Konfederasyonu (TUSKON) Baþkaný Rýza Nur Meral´in konuk olduðu 2012 Yýlýnýn Deðerlendirilmesi ve 2013 Yýlýnda Ýþ Dünyasýnýn Beklentileri adlý panelde yaptýðý konuþmada Breçalov, iki ülke ekonomik iliþkilerinin geliþtirilmesi gerektiðini, iþ dünyasýnýn tüm sorunlarý ile her zaman yakýndan ilgilendiklerini söyledi. Breçalov, OPORA siz Türk iþadamlarýnýn Rusya´daki yardýmcýsý. Bazen Rusya´da sizleri incittiklerini biliyoruz. Bu durumda yardýmcý olmaya hazýrýz. Bizim kapýmýz her zaman açýk. Geleceðimizi de çok iyi görüyorum. Seneye yine Türkiye´ye tatile gideceðimden eminim. dedi. BAÞBAKANLIK YERÝNE RUTÝD TOPLANTISINI TERCÝH ETTÝKatýlýmcýlarýn Rusça anlýyor olmasýndan memnun olan OPORA Baþkaný, Ben de bir dahaki sefere Türkçe konuþmaya çalýþacaðým. Türkiye´de kendimi evimde gibi hissediyorum. Orada çok dostlarým var. Tatil ya da iþ ziyareti vesilesi ile Türkiye´de bulunduðumda dostlarým beni yalnýz býrakmýyor. Dolayýsý ile bugünkü görüþmeyi iptal edemezdim. Ýnanýn baþbakanlýktaki görüþmeye gitmedim. Çünkü Baþbakanlýðýmýz Allah´a þükür her zaman burada. Ama sizin gibi deðerli katýlýmcýlarla buluþmak ve konuþmak için her zaman bulmak bir az zor. ifadelerini kullandý.FENERBAHÇE VE BEÞÝKTAÞ ESPRÝSÝOPORA´nýn TUSKON´la partnerlik anlaþmasýnýn formalite olmadýðýný, somut çalýþmalar yaptýklarýný belirten Breçalov, TUSKON Baþkaný Rýza Nur Meral´e hediye edilen Kremlin tablosu ile ilgili ilginç espriler yaptý. Resimde eksik bir þeyler olduðunu söyleyen OPORA Baþkaný, Gerçekten tabloda Rusya ve Türkiye´nin ayný karede yer almasýný istiyorsak, bu durumda resimdeki araçlarýn bazýsý Fenerbahçe, Beþiktaþ veya baþka takýmlarýn renkleriyle süslenmeli idi. dedi. Katýlýmcýlarýn dakikalarca alkýþladýðý baþkan, kendisine hediye edilen porselen vazo için de çanta esprisi yaptý. Breçalov Türkiye´den dönerken her zaman çok hediye aldýðýný, çantasýnda yer kalmadýðýný söyledi.TÜRKÝYE TECRÜBESÝ KOBÝ´LER AÇISINDAN ÖNEMLÝKOBÝ´lerin Türkiye ekonomisinin bel kemiði sayýlabileceðini, Türkiye´nin Rusya gibi zengin doðal kaynaklara baðýmlý bir ekonomik yapýsý olmadýðýný belirten OPORA Baþkaný, Türkiye´de KOBÝ´lerin geliþimi çok zengin. OPORA olarak Rusya için bu tecrübeyi benimsememiz lazým. Artý, Rusya´da faaliyet gösteren Türk firmalarýna kendi devletleri tarafýndan vergi ve baþka konularda kolaylýklar saðlanmasýný takdir ediyorum. Rusya´nýn önemli bir piyasa olduðunu göz önünde bulundurursak, bu durumda Türkiye´nin kendi iþadamlarýna saðladýðý bu kolaylýklar çok önem arz ediyor. Ýþte bu gibi verimli çalýþmalar açýsýndan Türkiye´nin söz konusu tecrübesinden yararlanmak lazým. Dolayýsýyla Türk meslektaþlarýmýzla hem böyle bir iþbirliðinden hem de Rusya´da iþ yapmalarýndan çok memnunuz. dedi.2013 RUSYA ÝÇÝN DAHA ÝYÝ OLACAKGelecek yýl petrol ve doðalgaz fiyatlarýnda herhangi bir düþüþ beklemediklerini ve Rusya ekonomisi açýsýndan da herhangi bir geriye gidiþ öngörmediklerini ifade eden Breçalov, Sosyal alanlarda destek oranlarý her geçen gün artýyor. Önümüzdeki yýllarda KOBÝ´lere desteðin artmasýný ümit ediyoruz. Türkiye tecrübesinin dikkate alarak, Rusya´da iþ dünyasý açýsýndan zihniyet deðiþikliðine gitmeliyiz. þeklinde konuþtu.TÜRK ÝÞ ADAMLARINA TAVSÝYELEROPORA Baþkaný Türk iþ adamlarýna þu tavsiyelerde bulundu: Öncelikle buradaki TUSKON, RUTÝD gibi Türk sivil toplum örgütlerine sýrtlarýný dayamalarýný ve OPORA ile sýký iþbirliði yapmalarýný tavsiye ediyorum. Ýþadamlarý kopuk þekilde faaliyet gösterirse karþýlarýna çok zorluklar çýkar. Ne yazýk ki Rusya´da bugün bunlar yaþanýyor. Böyle toplantýlarýn da görüþ alýþveriþinde bulunulmasý açýsýndan çok faydasý var. Ýtiraf edeyim ki, henüz böyle ortak çalýþmalarýmýz nadir oluyor. 2013´den itibaren ortak çalýþmalarýmýzýn sayýsýný artýracaðýmýzý umuyorum. Ortak baþarýlarýmýzý tecrübe baðlamýnda paylaþalým. Bir de Moskova´ya kilitlenip kalmamak lazým. Bölgelere açýlmak mutlaka þart. ÝÞ DÜNYASI OLARAK PUTÝN´ÝN YANINDAYIZRusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin´in OPORA´nýn 10´ununcu yýl ve yönetim deðiþikliði vesilesi ile kabulüne deðinen Breçalov, Ben her zaman Putin´in bir Baþkan olarak Rusya ekonomisinin geliþtirilmesinden yana politikalarýný takdir ediyorum. Putin´in amacý güçlü ekonomiyle ülkeyi güçlü hale dönüþtürmek. Kendisini eleþtiren muhalif güçlere katýlmýyorum. Bana göre bizim muhalefet de doðal deðil, onlarýn ülkenin yararýna götürecek bir tezleri de yok. Biz iþ dünyasý olarak ülke ekonomisinin geliþmesi adýna Putin´in yanýndayýz. deðerlendirmesinde bulundu. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.