Yönetmelik tamam, koruyucu ailenin yanına verilen çocuklar sürekli denetlenecek

14 Aralık 2012 Cuma 10:30
Yönetmelik tamam, koruyucu ailenin yanına verilen çocuklar sürekli denetlenecek
ANKARA (CÝHAN)- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý´nýn hazýrladýðý `Koruyucu Aile Yönetmeliði´ tamamlandý. Koruyucu aile olmak isteyenler, ilk etapta çocuklarla vakit geçirecek ve aile-çocuk arasýnda uyum saðlayacak. Uyum sürecinin ardýndan, sözleþme yapýlarak koruyucu aile yanýna verilen çocuklar sürekli denetlenecek. Koruyucu ailelerin yanýnda istismar, çocuðun öz ailesi ile arasýndaki iliþkileri zedeleyecek davranýþlarýn tespit edilmesi halinde, çocuk, koruyucu ailenin yanýndan hemen alýnacak. Çocuklarýn bakým, eðitim ve yetiþtirilmeleri ile iglili koruyucu ailenin talep etmesi halinde, Bakanlýkça belirli oranlarda para ödemesi yapýlacak. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan hazýrlanan `Koruyucu Aile Yönetmeliði´ yürürülüðe girdi. Korunmaya muhtaç çocuklarýn korunmalarýný gerektiren süre içerisinde aile ortamýnda yetiþtirilmesine yönelik koruyucu aile hizmetlerinin uygulama esaslarýný, Bakanlýk ile koruyucu ailenin yetki ve sorumluluklarýný belirlemek, hizmetin etkin bir þekilde yürütülmesini saðlamak amacýyla hazýrlanan yönetmelik, çocuðun durumuna en uygun koruyucu aile seçimini, koruyucu ailenin eðitimini, sorumluluklarýný, idare ile olan iliþkilerini, hizmetin iþleyiþini, koruyucu aileye talep halinde, bu hizmetin karþýlýðý olarak yapýlacak ödemeler ve izlemeye iliþkin esaslarý kapsýyor. Koruyucu aile hizmeti, bakanlýkça belirlenen esaslar çerçevesinde, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüðü koordinasyonunda, il veya ilçe müdürlüklerinde oluþturulan komisyonlar ile bu hizmet kapsamýnda görevlendirilen sosyal çalýþma görevlisi tarafýndan yürütülecek. Öncelikle haklarýnda acil korunma veya bakým tedbiri alýnmasý zorunlu görülen çocuklar koruyucu aile yanýna yerleþtirilecek. Çocuklardan, her ay koruyucu aileye yerleþtirilebilecek olanlarýn fotoðraflarý, ad ve soyadý, doðum yeri, doðum tarihi ve korunma veya bakým tedbiri veya acil korunma kararý nedenlerini kapsayan liste ile birlikte saðlýk durumu, psiko-sosyal ve fiziksel geliþimlerini gösteren, çocuðun alýþkanlýklarý, davranýþ kalýplarý ve özel gereksinimlerini içeren durum deðerlendirme raporu, kuruluþlar tarafýndan il veya ilçe müdürlüðüne gönderilecek. Sosyal çalýþma görevlisi tarafýndan koruyucu aile adayýnýn sosyal incelemesi tamamlandýktan sonra, hakkýnda durum deðerlendirme raporlarý düzenlenmiþ çocuklar arasýndan eþleþtirme yapmak üzere ilgili kuruluþa veya birime ziyaret yapýlacak. Dosya bilgileri incelenip, çocuðun tanýnmasý amacýyla ilgili personel ve çocukla gerekli görüþmeler yapýlacak. Aile ve çocuðun özellikleri görülerek yapýlan eþleþtirme önerisi, yazýlý olarak komisyona sunulacak.ÇOCUKLAR KORUYUCU AÝLENÝN YANINA SÖZLEÞME ÝMZALANARAK YERLEÞTÝRÝLECEKÇocuklarýn uygun koruyucu aileler ile eþleþtirilmesi, koruyucu aile hizmetinin amaçlarý ve esaslarý kapsamýnda il veya ilçe müdürlüðünde oluþturulan komisyonca deðerlendirilecek. Çocuk, komisyonca uygun görülen koruyucu aile yanýna, koruyucu aile sözleþmesi imzalanarak, mahalli mülki amirin onayý ile yerleþtirilecek. Koruyucu ailenin, Türk vatandaþý olmasý ve Türkiye´de sürekli ikamet etmesi, 25-65 yaþ aralýðýnda bulunmasý, en az ilkokul düzeyinde eðitim almýþ olmasý, düzenli gelire sahip olmasý gerekiyor. Baþvuru sahipleri evli iseler eþleriyle birlikte, koruyucu aile olmak üzere yerleþim yerlerindeki il veya ilçe müdürlüklerine baþvurabilecek. Çocuk ile koruyucu aile olacak eþlerden yaþý küçük olan arasýndaki yaþ farký on sekiz yaþtan az olamayacak. Öncelikle akrabalara ya da belli bir süredir devam eden ana-baba-çocuk iliþkisinin kurulduðu yakýn çevre ailelerden uygun olanlara koruyucu aile olmalarý yönünde teklifte bulunulacak. Bu kiþilerin koruyucu aile olmak istemesi durumunda, yapýlacak sosyal inceleme sonucuna göre komisyon tarafýndan uygun görülmesi halinde yaþ ve eðitim þartý aranmayacak. Çocuðun anne veya babasý ya da vasisi, koruyucu ailesi olamayacak. Koruyucu aile olmak isteyen ve belirtilen þartlarý taþýyan adaylara ve mevcut koruyucu ailelere eðitimler verilecek. Eðitim programýna sürekli devam eden ve tamamlayan adaylara `Koruyucu Aile Eðitimi Katýlým Belgesi´ verilecek. Komisyon tarafýndan eþleþtirilmesi uygun bulunan koruyucu aile sözleþmesi imzalanýncaya kadar, çocuk ve ailenin birlikte zaman geçirmeleri, birbirlerini tanýmalarý ve alýþmalarýna uygun ortam saðlanmasý planlanacak. Bu süreçte çocuk önce saatlik, daha sonra günlük, haftalýk ve iki haftalýk gibi sürelerle, çocuk ile koruyucu ailenin uyumuna göre toplamda iki ayý geçmeyecek þekilde koruyucu aileye izinli verilebilecek. Süreçte olumlu kanaat oluþmasý, çocuðun ve ailenin de istemeleri halinde yerleþtirme iþlemi baþlatýlacak.Uyum süreci sonunda il veya ilçe müdürlükleri ile yanýna çocuk yerleþtirilen koruyucu aile arasýnda sözleþme imzalanacak ve mahalli mülki amir tarafýndan onaylanacak.Koruyucu aile ve yanýna yerleþtirilen çocuk, görevli sosyal çalýþma görevlisi tarafýndan, ilk yýl en az her ay bir defa olmak üzere düzenli olarak izlenecek. Çocuðun koruyucu aile yanýnda kalmasýnýn uygun görülmesi durumunda ikinci yýldan itibaren izlemeler yýlda en az dört defadan az olmamak üzere düzenli olacak. Koruyucu ailenin tatil, gezi gibi nedenlerle il dýþý seyahatlerinde çocuðu beraberinde götürmek istemesi halinde; çocuk ve aileyi izlemekle görevli sosyal çalýþma görevlisinin uygun görüþü ve il veya ilçe müdürünün onayý ile izin verilecek. ÇOCUK ÝSTÝSMAR EDÝLÝRSE KORUYUCU AÝLENÝN YANINDAN ALINACAKKoruyucu aile yanýna yerleþtirilen çocukla koruyucu aile arasýndaki saðlýklý iletiþimin, yapýlan mesleki çalýþmalara raðmen kurulamamasý veya devam ettirilememesi halinde, çocuk ailenin yanýndan alýnacak. Koruyucu aile tarafýndan çocuðun istismar edildiðinin tespit edilmesi, koruyucu ailenin, çocuðun öz ailesi ile iliþkilerini zedeleyecek tutum ve davranýþlarda bulunduðunun ve bu doðrultuda ifadeler kullandýðýnýn belirlenmesi, çocuk için hizmetten beklenen yararýn gerçekleþmediðinin yapýlan izlemelerde tespit edilmesi, çocuðun koruyucu aileye yerleþtirilme nedeninin ortadan kalkmasý, çocuðun yararlanacaðý hizmet modelinin deðiþmesi veya koruma kararýnýn kaldýrýlmasý ve koruyucu ailenin herhangi bir nedenle hizmet vermekten vazgeçmesi halinde çocuk koruyucu ailenin yanýndan alýnacak. Koruyucu aile yanýna yerleþtirilen çocuklarýn bakým, eðitim ve yetiþtirilmelerine iliþkin harcamalara karþýlýk olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere çocuklarýn yaþlarýna göre belirli ödemeler yapýlacak. 0-3 yaþ grubu çocuklara devlet memuru aylýðýnýn yüzde elli, 4-5 yaþ grubuna devlet memuru aylýðýnýn yüzde yetmiþ beþ, 6-14 yaþ devlet memuru aylýðýnýn yüzde seksen,15-18 yaþ devlet memuru aylýðý, yüzde seksen beþ, 19 yaþ devlet memuru aylýðýnýn yüzde doksaný ödenecek. Özel zorluklarý veya ihtiyaçlarý bulunan ya da engelli çocuklar için aylýk bakým ücreti özür ve yaþ durumu dikkate alýnarak belirtilen miktar yüzde elli artýrýlacak. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.