Gençlik Dairesi'nin el koyduğu Türk çocukları için "vasilik" projesi

11 Aralık 2012 Salı 12:21
Gençlik Dairesi'nin el koyduğu Türk çocukları için
KÖLN (CÝHAN)- Almanya´da Jugendamt´ýn (Gençlik Dairesi) çeþitli nedenlerle ailelerinden aldýðý binlerce Türk çocuðu, yeterince Türk bakýcý aile ve vasiler olmamasý nedeniyle Alman ailelerinin yanýna veriliyor. Alýnan Türk çocuklarýnýn kimliklerini ve deðerlerini unutmamalarý için yine Türk ailelerinin yanýna verilmeleri için çalýþmalar yürüten Umut Yýldýzý Derneði yeni yýldan itibaren vasilik için yeni bir proje baþlatacak.Korunmaya muhtaç çocuklar için çalýþmalar yapan Umut Yýldýzý Derneði, Jugendamt (Gençlik Dairesi) korumasý altýndaki Türk kökenli çocuklarýn anadili, kültürü ve dinlerini kaybetmemeleri için baþlattýðý Vasilik Projesi ile maðdur çocuklara el uzatacak.Almanya´da Jugendamt´ýn (Gençlik Dairesi) çeþitli gerekçelerle el koyduðu Türk çocuklar için çalýþmalar yürüten Umut Yýldýzý Derneði, 2013 yýlýndan itibaren Vasilik projesini yürürlüðe koyacak. Almanya´nýn Neuss kenti merkezli olarak çalýþan ve korunmaya muhtaç çocuklar için çalýþmalar yapan Umut Yýldýzý Derneði, 2013 yýlý projesini açýkladý.2011 yýlý için gençlik daireleri tarafýndan koruma altýna alýnan çocuklarý ailelerine kavuþturma çalýþmasý baþlatan, 2012 yýlýnda da Jugendamt (Gençlik Dairesi) korumasý altýndaki Türk kökenli çocuklarýn anadili, kültürü ve dinlerini kaybetmemeleri için çalýþma baþlatan dernek þimdi de Vasilik Projesi ile maðdur çocuklara el uzatacak.Dernek, ailelerinden alýnan Türk çocuklarýnýn yine Türk bakýcý ailelerin yanýna verilmesi için Türkiye´nin Berlin Büyükelçiliði ile beraber Ailenizde bana da yer varmý? isimli koruyucu aile projesini yürütmüþ, bu amaçla çeþitli etkinlikler düzenlemiþti. Umut Yýldýzý Derneði, bu baðlamda 2013 yýlý için ise Vasilik (Vormundschaft) projesini Türklere tanýtmak için kollarý sývadý.Vasilik projesiyle ilgili bilgiler veren Umut Yýldýzý Derneði Baþkaný Kamil Altay, Gençlik dairelerinin korumasý altýndaki çocuklarýmýzý kaderlerine terk etmedik, etmemizi de kimse beklemesin. Türkleri koruyucu aile olmaya teþvik amaçlý baþlattýðýmýz `Ailenizde bana da yer var mý?´ projesinde istediðimiz baþarýyý saðladýk. Ancak Türkler koruma altýndaki çocuðumuzun geleceðini belirleyen ve hayatýnda çok büyük önemi ve yeri olan Vasi konusunda da yeterli bilgi sahibi deðiller. Amacýmýz koruyucu aile olmayan ve gençlik dairesi korumasý altýndaki çocuklarýmýza sahip çýkmak isteyen vatandaþlarýmýza vasiliði tanýtmaktýr. dedi.VASÝLÝK NEDÝR, KÝMLER VASÝ OLABÝLÝR?Vasiliðin ne olduðu hakkýnda da bilgi veren Kamil Altay, 18 yaþýný bitirmediði sürece, çocuðun sorumluluðunu üstlenecek biri gereklidir. Genellikle bu çocuðun anne ve babasýdýr. Anne ve baba görevini yerine getiremiyorsa mahkeme tarafýndan yetiþkin baþka bir kiþi, asýl çocuða karþý sorumluluk sahiplerinin þartlarý iyileþinceye kadar görevlendirilir. Vâsi, 18 yaþýna kadar çocuðun parasýný yönettiði gibi uygun bir yurda, koruyucu aileye veya bakýcýlý bir konuta yerleþtirmesini saðlar. açýklamasýný yaptý.HÝÇBÝR MADDÝ KARÞILIK BEKLEMÝYORUZVasilik projesi için maddi bütçe arayýþlarýnýn olmadýðýný belirten Kamil Altay, Biz toplumsal sorumluluk anlayýþý ile çalýþan bir derneðiz, koruma altýndaki çocuklarýmýz için þimdiye kadarki çalýþmalarda bütçe talebimiz olmadý, bundan sonrada ayný sorumlulukla çocuklarýmýzýn ge- leceðine ve deðerlerine sahip çýkacaðýz. diye konuþtu.Gençlik dairesi ile sorun yaþayan binlerce ailenin birçok sorununu aþacaðý vasilik projesi için detaylý çalýþma yaptýklarýný belirten Altay, Vatandaþlarýmýzý sanal ortam ve kamu spotlarýyla bilgilendirme çalýþmalarý hazýrlýyoruz. dedi. Dernek merkezindeki toplantýda söz alan Umut Yýldýzý Hukuk Danýþmaný avukat Nazan Topal ise Vasilik þartlarýný yerine getiren kiþi, gençlik dairesi veya bir dernek vasilik yapabilir. Vasi yetkisi aile mahkemesince verilir. Çocuðu tanýyan, aileye yakýn olan, dini ve kültürel açýdan çocuðun deðerlerini tanýyan kimselerin öncelik hakký bulunmaktadýr. Gençlik dairesi koruma altýna aldýðý çocuk için vasi seçiminde çocuðun yakýnlarýný öncelikli deðerlendirmelidir. diye konuþtu. CÝHAN
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.