Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Niçin Tercih Edilmelidir? 

Tarihçe 

Bölümümüzün ilk örneği, Almanya’nın Bavyera Eyaleti Ahşap Sanayicilerinin 1925 yılında imece usulüyle kurdukları, daha sonra devlet okulu bünyesine katılan ve şimdiki ismi “Fachhochschule für Holztechnik / Technical University of Applied Science - Rosenheim” yani “Uygulamalı Bilimler Teknik Üniversitesi”ndeki “Wood Technology” bölümüdür. Ülkemizdeki ilk örneği ise Hacettepe Vakfı’nın ahşap sektörüne yaptığı büyük yatırımların sonucu olarak, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bölüm (kürsü) düzeyinde kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstrisi Mühendisliği bölümü, 1973 yılından 2009 yılına kadar olan süreçte Türkiye’nin ilk ve tek bölümü olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması, yerine Uygulamalı Mühendis yetiştirmeyi amaçlayan Teknoloji Fakültelerinin açılması ile birlikte, Teknik Eğitim Fakültesinde yer alan Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümleri, Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği bölümüne dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm neticesinde, Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Lisans programı 2013 – 2014 öğretim yılında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. 

Tanım 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, İngilizce “Wood Products Engineering” veya “Wood Products Industrial Engineering” olarak bilinen disiplinin karşılığıdır. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğinin “Ağaç İşleri” ve “Endüstri Mühendisliği” olmak üzere iki temel boyutu vardır. 

Ağaç İşleri, ana hammadde ağaç olmak üzere, mekanik işlemler sonucu ağacı kereste, kaplama, kontrplak, kontratabla, yonga levha ve lif levha gibi ara ürünlere ve bu ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli mobilyalar olmak üzere sonuç ürüne dönüştürme süreci olarak tanımlanabilir. Bu sürece girdi sağlayan yapıştırıcı, boya-vernik, döşeme malzemeleri, aksesuar, makine vb. yan ürünler de Ağaç İşleri alanı içerisinde yer alır. Endüstri Mühendisliği ise, üretimi düşünülen ürün ve hizmetlerin istenilen kalite standartlarında, önceden tespit edilmiş bir süre içerisinde, en düşük maliyetle elde edilebilmesi için üretimde etkili olan tüm değişkenlerin sistematik olarak optimize edilmesini ve bu sistemin sürekli olarak geliştirilmesini hedefleyen bir mühendislik alanıdır. Bu amaca ulaşmak için ürün tasarımı, üretim mühendisliği, süreç tasarımı, üretim planlaması ve fiziksel fabrika planlaması gibi Üretim Sistemi Tasarımı ile üretim ve stokların kontrolü, kalite kontrol, maliyet analizi ve bakım-yenileme gibi Üretim Sisteminin İdamesi ve Kontrolü gibi alt sistemlerden yararlanır. Bunlara ek olarak Endüstri Mühendisliği; yönetim, finansman, tedarik, pazarlama ve müşteri ilişkileri, AR-GE, personel planlaması, ücretlendirme ve muhasebe gibi diğer işletme alt sistemleriyle de yakından ilişkilidir. 

Bu bilgiler ışığında Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (AEM); Ahşap hammaddesi ile ahşap esaslı yarı mamül kompozit malzemelerden üretilecek ürünlerin tasarlanması, projelendirilmesi, buna ilişkin üretimin planlanması ve yönetimi, kalite kontrolünün yapılması süreçlerinde doğrudan rol alabilen, uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştiren bir bölüm olarak tanımlanabilir. İstihdam Olanakları 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları ahşap ürünleri işleyen tüm sanayi kollarında tasarım, planlama, üretim, kalite kontrol ve pazarlama alanlarında çalışabilmektedir. 

Bölüm mezunlarının, 08.07.2006 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” çerçevesinde odası ve imza yetkisi bulunmaktadır. 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerin istihdam edildikleri veya istihdam edilebilecekleri alanlar aşağıdaki şekilde listelenebilir. 

Özel sektörde; 

- Mobilya fabrikalarında Ar-Ge faaliyetleri ve üretim planlama alanında 

- Mobilya tasarım ofisleri, dekorasyon firmaları, mimarlık ofislerinde 

- Ahşap yat ve gemi imalat sanayinde 

- Ahşap ev, ahşap parke ve lambri sanayinde 

- Ahşap doğrama ve ahşap yapı elemanları imalat sanayinde 

- Fizibilite raporları hazırlama, tesis kurma ve işletme alanlarında 

- Ahşap ürünleri ile ilgili standardizasyon ve kalite kontrol işlemleri ile 

- Danışmanlık sektörü gibi alanlarda çalışabilmektedir. 

- Ayrıca kendi işletmesini de kurabilmektedir 

Kamu alanlarında ise imza yetkisi olan bir mühendis olarak; 

- Devlet Malzeme Ofisi 

- Türk Standartları Enstitüsü 

- Devlet Planlama Teşkilatı 

- Türk Patent Enstitüsü 

- KOSGEB 

- Belediyeler 

- Üniversiteler 

- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

- Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

- Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir. 

Ayrıca, eğitim formasyonu alan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde “Teknik Öğretmen” olarak da görev yapabilmektedir.

Ağaç malzemenin “Beşikten-Sonsuzluğa” kadar kullanımının gerekli bir hammadde olması nedeniyle yakın gelecekte veya ileride meslek elemanlarına olan talebin azalması söz konusu değildir. Tüm dünyada gelir seviyesinin artması, buna bağlı olarak ahşap veya türevi mekan donatı elemanlarının değiştirilme süresinin kısalması ve giderek bu ürünlerin zorunlu tüketim ürünleri grubuna girmesi nedeniyle, bu mesleği yapan elemanlara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. 

Misyon 

· Çağın ihtiyaçlarına uygun, çok yönlü, kapsamlı bilgi ve teknolojiyi geliştirebilen, eğitim ve öğretimde yeniliklere açık, ilmi, milli ve kültürel değerlerle donanmış, ahşap ve ahşap ürünleri endüstrisi alanında uygulama becerisi yüksek Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştirmek. 

· Ülkemizin ahşap ürünleri sanayi ve mobilya sektörünün uluslararası rekabette güçlü olması için gerekli alt yapı çalışmalarını yapmak. 

· Ağaç İşleri Endüstrisi ve Mobilya ve Dekorasyon ürünlerini tasarlayıp, üretimi organize edebilen; üretim tesislerini planlayıp, ürünlerin pazarlanması faaliyetlerinde etkin rol alabilen, analitik düşünme yeteneği gelişmiş ve yönetici yetiştirmek. 

Vizyon 

· Ulusal ve uluslararası ölçekte alanı ile ilgili bilimsel gelişmeleri takip ederek alanında öncü ve rakipsiz olmak. 

· Lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim faaliyetleri ile ülkemiz Ağaç İşleri ve mobilya sektörünün rekabet gücünü arttırmak ve bu sektörün dünya ile entegrasyonunu oluşturmaya yönelik katkı sağlamak. 

· Kurumsal kültürü ve niteliği ile ülkemizde kendi alanında en iyi eğitim-öğretim veren mühendislik, bilimsel ve yönetimsel becerilerin kazandırılması sağlayan bölüm olmak. 

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Bölümü Niçin Tercih Edilmelidir? 

· Türkiye’nin 4. büyük endüstri koluna mühendis yetiştirmesi, 

· Özel sektörde ve kamu kuruluşlarında istihdam sorunu olmaması, 

· Ticaret hacmi açısından, ihracatı ithalatından fazla olan mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu mühendisleri yetiştirmesi, 

· Ağaç işleri ve mobilya endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerden gelen yoğun talepler, 

· Bölümün mezun sayısının fazla olmaması, 

· Uygulamalı işyeri eğitimleri sırasında tesis edilen bağ ile mezuniyet sonrası iş fırsatlarının çeşitlenmesi, 

· Mezuniyet sonrası pedagojik formasyon eğitimi ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda Teknik Öğretmen olarak çalışabilmesi, 

· Türkiye ve dünyada gelişmiş ağaç işleri ve mobilya sanayisinin varlığı, 

· Yurtdışındaki anlaşmalı üniversitelerde, AB öğrenci değişim programları çerçevesinde yurtdışına gidecek öğrencilerin bilgi ve tecrübelerine önemli katkılar sunması, 

· Mesleğin merkezinde ahşap gibi sıcak ve çevre dostu bir malzemenin bulunması, 

· Alanında uzman, genç, dinamik ve girişimci bir akademik kadroya sahip olması, 

· Laboratuvar imkanlarının iyi bir düzeyde olması, 

· Öğrencilerin, TÜBİTAK, DPT, San-Tez ve BAP birimleri tarafından desteklenen araştırma projelerine BURSUYER olarak katılarak proje süresi boyunca ek gelir elde etme imkânı kazanabilmesi, 

· Mesleki ve Teknik Ortaöğretimin; Mobilya ve İç Mekan Tasarımı, Mobilya ve Dekorasyon, Ağaç işleri, Ahşap Teknolojisi, Ahşap Yat İnşa, Döşemecilik vb. programlardan mezun olan öğrencilerin, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğini tercih etmeleri durumunda alanlarında yetkin bir mühendis olma şansını kazanabilmeleri, 

· Üniversite tercih döneminde mühendislik programlarında uygulanan 240 bin başarı sıralaması barajından Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümünün muaf olması, 

· Akademik anlamda kendilerini geliştirmek isteyen mezun öğrencilerimiz, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı “Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı” yüksek lisans programı ve “Disiplinlerarası Kompozit Malzeme Teknolojileri Anabilim Dalı” doktora programında lisansüstü kariyer geliştirme imkânları elde edebilmesi, önemli tercih nedenleri arasında sayılabilir. 

İmza yetkisine sahip, teorik bilgisi ve uygulama becerisi yüksek bir mühendis olarak mezun olmak için Düzce Üniversitesi (Düzce), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) ve Gazi Üniversitesi’nde8Ankara) bulunan bölümümüzü tercih etmenizi bekliyoruz. Mezuniyetiniz akabinde bu üniversitelerimizle birlikte Hacettepe Üniversitesi’nde (Ankara) Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği’nde Yüksek Lisans yapabilirsiniz. 

Mezunlarımızın üye olabildikleri resmi kuruluşlar:

TMMOB Orman Mühendisleri Odası www.ormuh.org.tr

Ağaçişleri Endüstri Mühendisleri Derneği (AEMDER) www.aemder.org

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.