Ertuğrul Günay o tweet'i savundu

Ertuğrul Günay o tweet'i savundu

25 Ağustos 2013 Pazar 12:34
Ertuğrul Günay o tweet'i savundu
Eski Kültür ve Turizm Bakaný ve Ýzmir Milletvekili Ertuðrul Günay, sosyal medyada Ali Ýsmail Korkmaz hakkýnda yazdýðý "Ali Ýsmail Korkmaz’ý öldürenler hak ettiði cezayý almadan kimse bana adaletten ve baþka ülkelerin mazlumlarýna merhametten söz etmesin" mesajýna açýklýk getirdi.Tatilini geçirdiði Antalya’nýn Demre ilçesinde attýðý tweet’i yorumlayan Günay, Maide suresinden yaptýðý alýntýyý paylaþtýðýný belirterek, "Ýnsaný haksýz yere öldüren bütün insanlýðý öldürmüþ olur. Bu ister bizim ülkemizde ister baþka ülkede. Sonra da bu korkunç olayý söyledim" dedi.Ali Ýsmail Korkmaz’ýn henüz 19 yaþýnda bir çocuk olduðunu ve 5-6 kiþi tarafýndan dövülerek öldürüldüðünü, bundan daha vahim olanýn ise kamu görevlilerinin görüntüler ortaya çýkýncaya kadar olayý saptýrmaya ve gizlemeye çalýþtýklarýný aktaran Günay, valinin bu süreçte yaptýðý "Olayý kamuya yýkmaya çalýþýyorlar" þeklindeki açýklamasýný ise vahim ve kabul edilemez olduðunu söyledi. Görüntüler ortaya çýktýktan sonra kamuoyunda infial uyandýðýný bildiren Ertuðrul Günay, Korkmaz’ý öldürenlerin hak ettikleri cezayý almadan kimsenin adaletten söz etmemesi gerektiðini savundu.DÜÞMANLIKLAR YERLEÞTÝRÝLDÝ COÐRAFYAMIZ ÝÇÝNEAdalete ve merhamete vurgu yaptýðýný savunan Günay, "Ülkemizdeki yanlýþý düzeltmeden, baþka ülkelerin acýlarý konusunda birbirimizi incitmeyelim. Elbette komþularýmýzdaki, tarihi baðlarýmýz olan ülkelerdeki acýlar bizim de yüreðimizi yakýyor. Suriye’deki olaylarý acýyla, dehþetle üzüntüyle, ibretle takip ediyoruz. Irak’taki olaylarda on yýllardýr insanlar birbirini katlediyor. Ýslam dünyasýnýn baþka düþmana ihtiyacý kalmadý. Ýnsanlar birbirini öldürüyor ne yazýk ki. Düþmanlýklar yerleþtirildi coðrafyamýzýn içine. Mýsýr’da çok önemli olaylar yaþanýyor. Hem darbe yapýldý. Hem de darbeciler, masum halka çok acýmasýz davranýyorlar" þeklinde konuþtu.HAKSIZLIKLARLA AYNI DUYGUSALLIKLA MÜCADALE ETMELÝYÝZBeynelmilel duyarlýklarý olan birisi olarak, 2006’ yýlýnda Ýsrail’in Lübnan’a saldýrdýðý zaman Lübnan’a gittiðini, Bosna savaþý sýrasýnda Bosna’nýn acýlarýna zor koþullar altýnda tanýklýk ettiðini ifade eden Günay konuþmalarýný þöyle sürdürdü:"Ama uluslararasý duyarlýlýklarýmýzýn dünya kamuoyunda haklýlýk yaratmasý için, kendi ülkenizdeki, haksýzlýklarla da ayný duyarlýlýkla, ayný içtenlikle, ayný karalýlýkla, ayný duygusallýkla, ayný mantýkla mücadele etmeniz gerekiyor. Dicle kýyýsýnda bir kurt kapsa koyunu, gelir adli ilahi Ömer’den sorar onu. Kaldý ki, on yýldan beri bu ülkeyi yönetiyoruz. Bu ülkedeki 17 yaþýndaki çocuklar, 15 yaþýndaki çocuklar bizim bu yönetimimizde ergenliðe ulaþtý. Onlarýn bir hatasý varsa, onun da sorumlusuyuz". Baþka ülkelerdeki insanlar için gözyaþý dökmeyi saygýyla karþýladýðýný kaydeden Günay, "Ben de duygusallýðý olan bir insaným. Ancak bizim ülkemizde ölen çocuklar için de ‘Allah rahmet etsin’ dememiz, onlarýn ölmemesi için gerekli ortamý, barýþçýl söylemi geliþtirmemiz gerekiyor. Bunu yapmadan, kendi ülkemizde adaleti tahsis etmeden baþka ülkelerdeki acýlarý paylaþmanýn çok inandýrýcý olmayacaðý kaygýsýný paylaþtým. Keþke bu Gezi olaylarý, Mayýs ayýnda baþladýðý zaman hep birlikte duyarlýlýk gösterebilseydik. Keþke Sayýn Baþbakan, ‘Ben aðaca da kýymam, insana da kýymam. Bir bina projesini gözden geçiririm. Varsýn olmasýn’ deseydi. Kaldý ki, Osmanlý dönemine ait bizim için tarihsel, simgesel, manevi özelliði olmayan bir kýþla binasý. ‘Bu olmasýn, ama insanýmýzýn da burnu kanamasýn diyebilirdik’ hep birlikte. Ama bir inada gelindi. Bu inat, Türkiye’ye ciddi maliyetler getirdi" ifadelerini kullandý.DIÞ POLÝTÝKADA AÇMAZA GÝDÝYORUZDýþ politika hakkýnda da uzmanlarýn ve Baþbakan’ýn yakýn çevresinin bir takým mazeretler bulmaya çalýþtýðýný, bir yalnýzlaþmaya doðru gidildiðini ileri süren Ertuðrul Günay, þöyle konuþtu:"Maalesef mevzi kaybettiðimizi itiraf etmemiz gerekir. Dýþ politika uzmanlarý, bizim partimizden de bunu itiraf ediyorlar. Dýþ politikada çok ciddi bir sýkýntýya, çok ciddi bir açmaza gidiyoruz. Duygusallýk çok önemli bir þeydir, insani bir þeydir. Saygýyla karþýlýyorum. Ama dýþ politika duygusallýk kaldýrmýyor. Dýþ politika ideolojik yaklaþýmlar kaldýrmýyor, dýþ politika ön yargýlarý kaldýrmýyor. Hem uluslararasý çýkarlarýnýzý çok iyi görmeniz, uzun vadeli bakmanýz, insanlýk deðerleri konusunda ödünsüz bir çizgi tutturmanýz gerekiyor. Bizim bu alandaki politikamýzý gözden geçirmemiz gerektiði çok açýk." "MECLÝS EKÝM AYINDAN ÖNCE AÇILMALI, GÜNEYDOÐU’DA VAKUM VAR"Meclis’in açýlýþý için Ekim ayýnýn beklenmemesi gerektiðine inandýðýný belirten Günay, parlamentonun Eylül ayý ortasýnda toplanarak gündemdeki sorunlarý konuþmasý gerektiðini ifade etti. Suriye ve Mýsýr’a gösterilen haklý ilginin yanýnda Türkiye’nin Güneydoðusu’nda geliþen sorunlara da eðilmek gerektiðini kaydeden Günay konuþmasýný þöyle tamamladý:“Çözüm süreci adý altýnda, kendi yurttaþlarýmýzýn bir kesimi ile demokratik haklar çerçevesinde bir insanlýk düzeni kurmaya çalýþýrken, orada oluþturulan bir vakum var. Bizim coðrafyamýzýn dýþýndan, bizim coðrafyamýza doðru oluþturulmaya çalýþýlan bir otorite oluþturma çabasý var. Bütün bunlarý bizim parlamentoda açýk yüreklilikle tartýþmamýz gerekiyor. Eylül ayýnýn ortasýný bile beklemeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin toplanmasýný çok büyük içtenlikle arzu ediyorum".
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort