Eşimin katilleriyle Aygün'nün ne ilişkisi var

Eşimin katilleriyle Aygün'nün ne ilişkisi var

01 Aralık 2012 Cumartesi 18:16
Eşimin katilleriyle Aygün'nün ne ilişkisi var
Tunceli’de 21 Eylül 2012 tarihinde baþýndan vurularak þehit edilen Ovacýk Cumhuriyet Baþsavcýsý Murat Uzun’un eþi hemþire Cihan Uzun, CHP Milletvekili Hüseyin Aygün’ün de dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýný istedi.Ýlk kez ÝHA kamerasýna konuþan Þehit Cumhuriyet Baþsavcýsý Murat Uzun’un eþi Cihan Uzun, önemli açýklamalarda bulundu. Gündemi takip ettiðini belirten Cihan Uzun, "Sinirlendim. Bu geç kalýnmýþ yapýlmasý gereken bir þey ama benim bu konuda kesinlikle bir talebim olacak. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ile sürekli görüþme halindeyiz. Hüseyin Aygün adlý CHP milletvekilinin de dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýný kesinlikle istiyorum. Çünkü onun eþimin uðradýðý o silahlý saldýrýdaki faillerle ciddi anlamda iliþkili olduðunu düþünüyorum. Gerek bu konuda aldýðým duyumlar olsun, gerekse de medyayý takip ediyorum. Ýliþkili olduðunu düþünüyorum. Onun da dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýný istiyorum ki suç duyurusunda bulunacaðým. Eþimin bu uðradýðý saldýrýyla alakalý kesinlikle ve kesinlikle ihmal olduðunu düþündüðüm için farklý yerlere farklý davalarým da olacak. Zamanla bunlarýn hepsinin üstesinden geleceðim. Bununla ilgili gerekli hazýrlýklarýmý yaptým. Gerekli medyadan bilgilerimi topladým. Bunlarla alakalý þu andaki talebin Hüseyin Aygün’ün de fezlekeye dahil edilmesidir, dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýdýr. Benim en azýndan adaleti görebilmem için yolumun açýlmasýdýr. Þu anda bunu istiyorum" dedi."AYGÜN’ÜN KAÇIRILMA KONUSUNDA ÞÜPHELERÝM VAR"Aygün’ün kaçýrýlma olayýnda þüphelerinin olduðunu ifade eden Uzun, "Hüseyin Aygün’ün kaçýrýlmasý yani kaçýrýlmasý oda kesin deðil, onun hakkýnda da þüphelerim var ama bununla alakalý o olayýn yaþandýðýnda ben Tunceli’de eþimle beraber çalýþýyorduk. Bizzat kendisini de Ovacýk’ta gördüm. Kahvede halkla çay içtiðini, halkla çok rahat gezdiðin gördüm. Yakalanmasý konusunda yani kaçýrýldý, yakalandý konusunda herkes de olduðu gibi þüphelerim var. Çünkü hiç kimse uymuyor. Hiç kimse de hani söylenen her þey ‘tamam bu doðru, bu þekildedir’ diyerek yatmýyor. Kesinlikle bundan eminim. Aklýma her þey geliyor. Eþimin uðradýðý silahlý saldýrýdan 1.5 ay önce Hüseyin Aygün adlý kiþi kaçýrýlýyor. Ne hikmetse daðda birkaç gün çok güzel vakit geçiriyor. Kendi ifadeleri böyle. Sonra serbest býrakýlýyor. Burada eþimle alakalý bir planda yapýlmýþ olabilir. Onu bilemeyiz, hiç kimse bunu bilemez. Ýþte bunlarýn hesabýný verecek, tek cevabýný verecek kiþidir. Onun için suç duyurusunda bulunacaðým. Zaten dün onun çiçek çocuklarýnýn maðaradan çýkarýlýþlarýný gördüm. Gerçekten çiçek gibi çocuklardý. Maðaradan üstleri baþlarý çamur içersinde, yüzleri gözleri daðýnýk bir þekilde çýkmýþlardý. Keþke o þekilde olmasalardý da okul sýralarýnda silahþör deðil, kalemþör olsalardý. Hüseyin Aygün’e o noktada katýldým. O çocuklar çiçek gibi çocuklarmýþ. Maðaradan çýkarýlýþlarýný gördüm. Eminim tüm Türkiye’de böyle düþünüyordur. O çocuklarýn nasýl olduðu konusunda. Ama ciddi anlamda þüphelerim var. Bunun bir komplo olduðunu, bunun daha önceden hazýrlanmýþ bir plan olduðunu düþünüyorum. Hüseyin Aygün’ün de bunun içinde olduðunu düþüyorum. Medyadan aldýðým haberler olsun, duyumlarým olsun halen Ovacýk ilçesinde görüþtüðüm çok insan var. Onlardan aldýðým bilgiler olsun, beni hep bu þekilde düþünmeye sevk ediyor. Bunlarýn hesabý sorulacak. Böyle karanlýk noktalarda kalmayacak. Þimdi 12 Eylül dosyalarý nasýl çýkarýlýp, yeniden gündeme gelip, bazý kiþilere bazý þeylerin hesabý sorulduysa, mutlaka bununda bugün, bu yýl, 10 yýl sonra mutlaka bu olayýn da hesabý sorulacak. Gerekirse kapalý dosyalar açýlýp, tekrar iþleme konulacaktýr. Ben adalete güveniyorum. Bu böyle olmak zorunda. Çünkü þehit edilen bir asker veya polis deðil, bir Cumhuriyet Baþsavcýsý. Þimdi bu olaydan sonra benimde þaþýrdýðým bir nokta da o oldu. Türkiye’nin yerin yerden oynamasý gerekirdi. Cumhuriyet baþsavcýsý þehit edildi. Alakalý kiþilere herhangi bir þey sorulmadý. Herkes iþine devam ediyor. Dokunulmazlýk adý altýnda artýk onamý sýðýnýyorlar, bilmiyorum herkes kendi rolünü çok güzel oynadý ve çekildi. Onlara göre, þimdi ortada acýlý ve sýkýntýlý bir aile kaldý. Ama öyle deðiliz. ‘Mahvolduk, daðýldýk, çok acý sýkýntý içindeyiz, baþka bir þey görmeyeceðiz’ noktasýna gelmedik. Hiçbir zaman bükülmedim. Bu konuda çok üzgünüm. ‘Giden gitti, bundan sonrasýna bakalým’ demedim, demeyeceðim de asla. Þimdi bugün buradan baþlýyorum. Baþbakanýmýzýn da bilgisi var. Onunla da görüþtüm. Sürekli telefonla görüþüyoruz. Artýk bazý þeyler için beklemeyeceðim. Çünkü 2 ay bekledim" diye konuþtu."EÞÝM ‘NE ZAMAN ALEX’TEN FARKLI TUTULACAK’ DÝYE BEKLEDÝM"Eþinin Baþbakan’ýn gündemine hiç gelmediðini kaydeden Uzun, "Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan ile görüþtüðüm zaman kendisine ‘muhatap arýyorum, sorumlu kim, kimlerin parmaðý var’ dedim. Sadece tetik çeken deðil, onlar beyinleri yýkanmýþ zavallý insanlar. Gerçekten hallerine acýnacak insanlardýr. Sadece onlar deðil, onlara bunu yaptýranlar da sorumludur. ‘Bunlarla alakalý muhatap kimi alacaðým’ diye sordum. Kendisi de ‘geleceðim, görüþeceðiz’ dedi. Baþbakanýmýzý bu ay içersinde bekliyordum. Kasým bitene kadar da bekledim. Artýk gündem tam yeri ve zamanýdýr. Benim eþim cumhuriyet baþsavcýsý. Benim eþim ne zaman gündeme oturacak. Bir Alex’ten veya bir Kürt sempatizanýndan farklý tutulacak onu bekledim. Bekledim gündemde hiçbir zaman eþim olmadý. Yani bir Cumhuriyet Baþsavcýsý þehit edildi. Bu gündemde ‘araþtýrýlýyor, soruþturuluyor’ denilip geçildi. Daha farklý bekliyordum. Çünkü bu o kadar kolay bir konu deðil. Þehit ailesi olarak ‘vatan millet sað olsun’ deyip kapacak deðilim" þeklinde konuþtu"SÝYASÝ MALZEME YAPILMASIN"Adaletin mutlaka yerini bulacaðýný söyleyen Uzun, "Þu anda 20-25 kiþi yakalanmýþ. Hüseyin Aygün’ün ifadesine göre Dersim daðlarýnda yakalanmýþ. Bunlarýn eþimin failleriyle alakalý olmadýðý duydum. Keþke yakalanmasalar da oralarda hak ettikleri þekilde, layýkýyla leþlerini görebilsek. Yakalanýp cezaevlerinde bakýlmasalar. Bunu isterim çünkü onlara yakýþaný budur. Baþbakanýmýz ile görüþüyoruz. Baþbakaným böyle düþündüðümü de biliyor. Adaleti savunuyorum. Adalet mutlaka yerini bulacaktýr. Adalet ve Kalkýnma Partisi mutlaka adaleti saðlayýp, bazý konularda halký kalkýndýracaktýr. Temennim budur. Ben ‘A’ veya ‘B’ partisi þeklinde konuþmuyorum. Partici deðilim. Eþimin uðradýðý silahlý saldýrýyý siyasi malzeme olarak kimsenin kullanmasýna da izin vermem. Baþbakanýmýzdan özellikle bir beklentim ve isteðim yok" ifadelerini kullandý.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort