PYD, Kürtlerin elinde kimyasal silah yok

PYD, Kürtlerin elinde kimyasal silah yok

27 Ağustos 2013 Salı 12:17
PYD, Kürtlerin elinde kimyasal silah yok
PYD Lideri Salih Müslim, PYD’nin Suriye’de kimyasal silah ele geçirerek Kandil’e teslim ettiði yönünde basýnda yer alan raporunun yalan olduðunu, Kürtlerin hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadýðýný ve elde etmediðini söyledi. Almanya’daki temaslarý kapsamýnda ÝHA’ya açýklamalarda bulunan PYD Baþkaný Salih Müslim, Türkiye’ye geçtiðimiz haftalarda düzenlediði ziyaretlerde Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileriyle olan görüþmelerinde ön plana çýkan konularýn sýnýr meselesi, El Nusra meselesi ve insani yardýmlar meselesi olduðunu söyledi. Görüþmede ayrýca PYD’nin sivil yönetim projesinin de ele alýndýðýný kaydeden Müslim, “Sivil yönetim meselesinde anti propagandalar yapýlmýþtý. Oradaki kuþkularý gidermeye çalýþtýk. Bu insani yardým meselesinde tekrar söz verildi, bazýlarý yapýlmýþtý. Daha devam ettirilmesi, baþka yerlerden de geçiþlerin saðlanmasý için çalýþma sözleri verilmiþti. Nusra meselesinde bizim kuþkularýmýz vardý. O kuþkular halen devam ediyor. Geçiþler oluyor, bu yaralýlarýn getirilmesi oluyor. Bunlar halen süren kuþkularýmýzdýr. Umarýz önümüzdeki görüþmelerde bunlar giderilmiþ olur” þeklinde konuþtu.Müslim, Suriye’nin doðusunda Kürt nüfusunun yaþadýðý bölge olarak adlandýrýlan Rojava’da, El Nusra Cephesi ile olan savaþta ne durumda olduklarý ve Esad yönetiminin bölgede kendilerine karþý tutumunun ne olduðunun sorulmasý üzerine þunlarý söyledi: “El Nusra Cephesi’nde çarpýþmalar halen devam ediyor. Geçen günlerde bazý noktalarda yoðun çarpýþmalar oldu. Özellikle bu Telabyad’da, Akçakale’de, bir de Koba’nýn batýsýnda þiddetli çatýþmalar oldu ama püskürtüldü. Baþka yerlerde de arada sýrada bazý saldýrýlar oluyor. Bunlara karþý konuluyor. Biz onlara karþý üstünlük saðlýyoruz. Buradaki Kürt güçleri yahut YPG güçleri onlarýn karþýsýnda durabiliyor ve gerçekten böyle etkili darbeler oluyor saldýrýlarý sýrasýnda. Esad’ýn rejimi bizim bölgemizde yok zaten. Biz herhangi bir temasta bulunmuyoruz. Geçenlerde Halep’te rejimin adamlarý tekrar saldýrmaya çalýþtýlar. Beþ kiþi öldürüldü ve geri çekildiler. Baþka yerlerde de temasýmýz yok. Yalnýz Halep’te arada sýrada çarpýþmalar oluyor rejimle”“SINIR KAPISI SÝYASÝ AMAÇLAR ÝLE KULLANILMAMALI”PYD Baþkaný Salih Müslim, Suriye ile Kuzey Irak arasýndaki sýnýr kapýlarýnýn açýlmasý sonrasýnda Erbil’deki Kürt Yönetimi ile olan iliþkilerin nasýl durumda olduðuna yönelik soruya, “Ýliþkiler daha önceden belli bir tempo almýþ durumda. Bu sýnýr meselesinde biraz gerginleþti bu iliþkiler. Biz baþtan beri bu sýnýr kapýsýnýn siyasal bir araç olmaktan çýkarýlmasý gerektiðini, siyasi amaçlar ile kullanýlmamasý gerektiðini söylemiþtik. Bu, üç aydan sonra anlaþýldý. Rojava’da uygulanan ambargonun ne tepkiler doðurduðunu, ne sonuçlarý olduðunu gösterdi. Binlerce insan kalkýp sýnýrý geçti. Zorla geçti sanki. Müsaade verilmedi, ama maalesef o geçen insanlar sadece tek yönlü geçti. Burada halen ticaret yok, giden insanlar yok. Resmi bir kaç kiþi gidiyorsa, bu demek deðildir ki kapýlar açýlmýþtýr. Umarýz yakýnda bu kapý hem ticaret için açýlýr, hem insani yardýmlar için açýlýr, hem de bu göç son bulur” cevabýný verdi.Sýnýr kapýlarýnýn istenilen þekilde kullanýlmadýðýný dile getiren Müslim, kapýlarýn insani yardým ve ticaret için açýlmamýþ olduðunu söyledi. Ayný þeyin kuzeydeki ve Türk sýnýrlarý içerisindeki kapýlar için de geçerli olduðunu vurgulayan Müslim, “Umarýz bu ambargo kaldýrýlýr. Halka uygulanan ambargonun çok kötü sonuçlarý oluyor. Onun için bir Kürt tarafý olarak Barzani’nin bunu göze almasý gerekir diye düþünüyoruz” dedi.“ESAD REJÝMÝNÝN KÝMYASAL SÝLAH KULLANARAK AHMAKLIK YAPACAÐINI KÝMSE TAHMÝN EDEMEZ”Müslim, Suriye’deki iç savaþta kimyasal silah kullanýmý iddialarýný ise, “Kimyasal silah hassas bir konudur. Eðer gerçekten Þam’ýn yakýnýndaki Guta’da kullanýlmýþsa bu rejim tarafýndan yapýlan çok büyük bir aptallýktýr. Bir komite gelmiþ, inceleme yapýyor, sorguluyor ve araþtýrmada bulunuyor; kalkýp onun burnunun dibinde, beþ kilometre uzakta kimyasal silah kullanýyorsun. Demek ki hiç aldýrmýyorsun bunlara. Onun için kimin doðrudan kullandýðýný bilmiyorum. Rejimin böyle bir ahmaklýk yapacaðýný hiç kimse tahmin edemez. Onun için baðýmsýz bir araþtýrma yürütülürse muhakkak bunun failleri veyahut kimyasal silah kullananlar ortaya çýkar. Biz bunu temenni ediyoruz ve istiyoruz da. Ama bunu kýnýyoruz tabi. Kimyasal silah þaka meselesi deðil. Bu toplu katliam silahýdýr. Onun için kullanan kiþiye uygulanacak cezalarý çok aðýr olmalýdýr” sözleriyle yorumladý.“KÜRTLERÝN KÝMYASAL SÝLAH ELE GEÇÝRÝP KANDÝL’E TESLÝM ETTÝÐÝ RAPORU YALANDIR”PYD’nin Suriye’den kimyasal silah ele geçirip Kandil’e teslim ettiðiyle ilgili basýnda çýkan raporunu nasýl deðerlendirdiði sorulan Salih Müslim, raporun koskoca bir yalan olduðunu, Kürtlerin hiçbir zaman kimyasal silah kullanmadýðýný ve elde etmediðini söyledi. Müslim, “Bu büyük bir yalandýr. Kürtler hep kimyasal silah kurbaný olmuþtur. Halepçe’de olsun, baþka yerlerde olsun. Onun için silah kurbaný kalkýp kimsede denemez. Kimse de vermez zaten Kürtlere. Bunu söylemek düpedüz bir yalandýr. Kim söylemiþse ondan sorulur bu yalanýn cezasý” dedi.“KUZEY IRAK’TAKÝ MODEL BÝZÝM ÝÇÝN ÖRNEK DEÐÝLDÝR”“Gelecekteki statünüzü nasýl görüyorsunuz? Suriye içinde özerk bir bölge mi, yoksa Irak’taki bölgesel Kürt yönetimiyle birleþme durumunuz olabilir mi?” þeklindeki soruyu yanýtlayan PYD Baþkaný Salih Müslim, demokratik bir Suriye içinde belli bir model uygulamak ve demokratik özerklik elde etmek istediklerini söyledi. Bu konuyu Arap ortaklarýyla da görüþtüklerini belirten Müslim, onlarýn da bu modeli Suriye için uygun gördüklerini ve bütün Suriye’ye uygulanmasý gerektiðini düþündüklerini ifade etti. Bu model ile birlikte bütün Suriye’de demokratik özerklik alaný olacaðýný, onun için yalnýz Kürtlerin deðil, Suriye’de birleþen herkesin bu demokratik özerklikten faydalanacaðýný ve Suriye’nin büsbütün bir parça olacaðýný dile getiren Müslim, “Herkesin kendini ifade edebileceði demokratik bir yönetim, demokratik bir özerklik içinde yaþayacaðýz. Suriye böyle olmalýdýr. Onun için Kuzey Irak’taki model bizim için örnek deðildir. Biz tam demokrasi istiyoruz, birleþik bir Suriye içinde yaþamak istiyoruz” ifadelerinde bulundu.(CC-ÖK-D)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort