Sözleşmeli personele 5 yıl nakil yasak

Sözleşmeli personele 5 yıl nakil yasak

27 Ağustos 2013 Salı 11:33
Sözleşmeli personele 5 yıl nakil yasak
Devlet Personel Baþkanlýðý (DPB) kadrolu olacak 100 bin sözleþmeli personelin nakil yasaðýna iliþkin bir duyuru yayýnladý. Duyuruya göre sözleþmeli personellerin 5 yýl süreyle baþka bir kuruma nakli mümkün olmayacak. Naklin istisnasý ise KPSS olarak açýklandý.  Açýklamada þu ifadeler yer aldý; "657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun geçici 41 inci maddesinde kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþmakta olan sözleþmeli personelin talepleri halinde memur kadrolarýna atanmalarý öngörülmüþ ve söz konusu personelin beþ yýl süreyle baþka kamu kurum ve kuruluþlarýna naklinin yapýlamayacaðý ifade edilmiþtir. Bu kapsamdaki personelin KPSS sonucunda merkezi yerleþtirmeyle veya kurumsal sýnav neticesinde diðer kamu kurumlarýnýn kadrolarýna atanmaya hak kazanmalarý durumunda, nakil yasaðýna tabi olup olmayacaklarý hususunda Baþkanlýðýmýza çok sayýda müracaat intikal etmektedir. Bilindiði üzere, 657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanununun "Memurlarýn bir kurumdan diðerine nakilleri" baþlýklý 74 üncü maddesinin ilk fýkrasýnda; "Memurlarýn bu Kanuna tabi kurumlar arasýnda, kurumlarýn muvafakatý ile kazanýlmýþ hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulunduklarý sýnýftan veya öðrenim durumlarý itibariyle girebilecekleri sýnýftan, bir kadroya nakilleri mümkündür..." hükmüne yer verilerek, memurlarýn sýnava dayalý olarak veya sýnava dayalý olmaksýzýn bir kurumdan diðerine nakillerinin kurumlarýn muvafakati ile mümkün olduðu belirtilmiþtir.      Ayný Kanunun, 02/08/2013 tarihli Resmi Gazetede yayýmlanan 12/7/2013 tarihli ve 6495 sayýlý Bazý Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanunun 9 uncu maddesiyle eklenen, geçici 41 inci maddesinin dördüncü fýkrasýnda ise; "…Bu madde kapsamýnda memur kadrolarýna atananlarýn beþ yýl süreyle baþka kamu kurum ve kuruluþlarýna nakli yapýlamaz." hükmüne yer verilmek suretiyle, mezkur madde kapsamýnda memur kadrolarýna atananlarýn beþ yýl süreyle baþka kamu kurum ve kuruluþlarýna naklinin yapýlamayacaðý ifade edilmiþtir.      Ancak, 657 sayýlý Kanunun geçici 41 inci maddesinde öngörülen "nakil yasaðýnýn" memurun baþka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sýnava tabi tutulmaksýzýn naklen atanmasý þeklinde uygulanmasý gerektiði; KPSS veya kurumsal sýnavlar sonucunda diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn memur kadrolarýna atanmaya hak kazananlarýn, sýnavlara dayalý olarak elde ettikleri kazanýlmýþ haklarýnýn korunmasý amacýyla, nakil yasaðý kapsamýnda deðerlendirilmemesi gerektiði düþünülmektedir.      Benzer þekilde 657 sayýlý Kanunun "Adaylýða kabul edilme" baþlýklý 54 üncü maddesinin son fýkrasýnda yer alan; "Aday olarak atanmýþ Devlet memurunun adaylýk süresi bir yýldan az iki yýldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun baþka kurumlara nakli yapýlamaz." þeklindeki hükmün uygulanmasýyla ilgili olarak Baþkanlýðýmýzýn daha önce verdiði görüþlerde, KPSS veya kurumsal sýnavlar sonucunda diðer kamu kurum ve kuruluþlarýnýn memur kadrolarýna atanmaya hak kazananlarýn nakil yasaðý kapsamýnda olmadýðý, bu çerçevede aday memurlarýn sýnava dayalý olarak diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna naklen atanmasýnýn mümkün bulunduðu belirtilmiþtir.    Yukarýda yer verilen hüküm ve açýklamalar çerçevesinde; kamu kurum ve kuruluþlarýnda sözleþmeli personel olarak çalýþmakta iken 657 sayýlý Kanunun geçici 41 inci maddesi kapsamýnda memur kadrolarýna atananlarýn; KPSS veya kurumsal sýnavlar sonucunda diðer bir memur kadrosuna atanmaya hak kazanmalarý halinde, mezkur maddede öngörülen nakil yasaðýna tabi olmaksýzýn, ayný Kanunun 74 üncü maddesinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde, diðer kamu kurum ve kuruluþlarýna naklen atanmasý mümkün bulunmaktadýr."
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort