Şirketlerin, insan kaynakları anlayışını değiştiren program

Şirketlerin, insan kaynakları anlayışını değiştiren program

07 Şubat 2013 Perşembe 11:50
Şirketlerin, insan kaynakları anlayışını değiştiren program
  Ýnsan kaynaklarý alanýnda büyük bir deðiþimi baþlatan 12K Ýnsan Kaynaklarý Mükemmellik Model’i þirketlerden ilgi görmeye devam ediyor. Geliþtirdiði projelerle uluslararasý standartlarda danýþmanlýk hizmeti veren InoTec Teknoloji ve Yönetim Danýþmanlýðý’nýn grup þirketlerinden SmartPeople tarafýndan hazýrlanan 12K Ýnsan Kaynaklarý Mükemmellik Model’i uygulanmaya baþladýðý ilk beþ ayda pek çok þirket tarafýndan beðeniyle karþýlandý. Kurumlarýn ÝK politikalarýný baþtan sona geliþtirerek, verimlerini artýran program; þirketlerin ÝK sistemlerini bütünsel bir yaklaþým ile ele alýyor. Bu anlamda insan kaynaklarý camiasýnda bir ilk olan sistem, A’dan Z’ye performans geliþtirme hizmeti de sunuyor.   Sunduðu seçme, yetiþtirme, yerleþtirme ve oryantasyon hizmetleri ile þimdiye kadar yüzlerce þirketi binlerce doðru adayla buluþturan SmartPeople’ýn Genel Müdürü Hülya Çaðlar; “12K Ýnsan Kaynaklarý Mükemmellik Modeli çerçevesinde grup çalýþmalarýmýza 2012 son çeyrekte baþladýk. Projenin ilk etabýnda katýlýmcý kurumlarýn insan kaynaklarý yönetici ve sorumlularýna model eðitimi verildi. 12 temel, 54 alt kriterden oluþan 12K – ÝK kriterleri bir yýl sürecek özel bir programý kapsýyor. Proje kapsamýnda farklý þirketlerle ortak eðitim faaliyetleri yapýlmasý, her kurum özelinde insan kaynaklarý alt sistemlerinin kurulmasý ve uygulanmasýna yönelik danýþmanlýk faaliyetleri yürütülmesinin yaný sýra katýlýmcý kurumlar; eðitim, workshop ve danýþmanlýk hizmetleriyle de destekleniyor. Her ay farklý bir temanýn iþlendiði 12K-ÝK projesi kapsamýnda eðitime alýnan birim ve yöneticiler düzenli olarak webinar (internet üzerinden seminer) ve telekonferanslarla takip edilerek geliþimleri mercek altýna alýnýyor” dedi.  “Uzun soluklu bir proje” 12K Ýnsan Kaynaklarý Mükemmellik Model’i kapsamýnda her þirket özelinde SmartPeople danýþmanlarý liderliðinde insan kaynaklarý ve diðer yöneticilerin de bulunduðu atölye çalýþmalarýyla tüm ÝK süreçlerinin stratejik, operasyonel ve sonuçlar olmak üzere üç alanda deðerlendirmeye alýndýðýný anlatan Çaðlar, “Bu hem farkýndalýk yaratmak, hem de þirketin insan kaynaklarý süreçlerinin ne durumda olduðunu görmek, geliþime açýk alanlarý tespit etmek ve sonrasýnda hazýrlanan raporla hareket planý hazýrlamak adýna önemli bir baþlangýç noktasý oluþturuyor. Daha sonra yapýlacak çalýþmalara da ýþýk tutan ön assesment ile ayný zamanda veri tabanýna girilen bu veriler sayesinde diðer þirketlerle benchmark yapma fýrsatý da sunuluyor. Her þirketin Ýnsan Kaynaklarý ihtiyaçlarý çok farklý olmakla beraber model bize ÝK Planlamasýndan, Motivasyon Yönetimi ve Ýþveren Marka Ýmajýna kadar tüm ÝK süreçlerine bir bütünsellik içinde bakmamýzý saðlýyor. Yapýlandýrýlmasý veya iyileþtirilmesi gereken alanlar hakkýnda somut bir hareket planý çýkartabiliyoruz” dedi.   Günümüzde yetenekli çalýþanlarý þirkete kazandýrmak ve elde tutmanýn üst yönetim ve insan kaynaklarý departmanlarý için en temel konulardan biri haline geldiðini ve bozuk kurumsal imaj sorunlarýnýn ön plana çýktýðýna dikkat çeken Çaðlar, “Firmalarýn insan kaynaklarý sisteminden yoksun olmalarýnýn; ÝK sistemlerindeki yetersizliklerin baþarýya ulaþmayý engellediðini ve önemli derecede zorlaþtýrdýðýný gördük. Bu yüzden 12K ÝK Modelini oluþturduk ve firmalarýn etkin Ýnsan Kaynaklarý Sistemine sahip olmamaktan kaynaklanan sorunlarýný gidermeyi amaçladýk” diyor.    Þirketler neden ilgi gösteriyor? Aslýnda sorunun cevabý basit… Zira programýn þirketlere getirisi büyük. Günümüzde rekabette fark yaratan en önemli faktörün þirketlerin çalýþanlarý olduðunu bu nedenle kendini geliþtirmek isteyen þirketlerin programa yoðun ilgi gösterdiðini anlatan Çaðlar, “Ýnsan Kaynaðý ayný zamanda entelektüel sermaya demektir. Çalýþanlarý elde tutamamak veya verimsiz olmalarý þirketlere çok pahalýya mal olmakla birlikte kurum kültürüne ve performansa olumsuz etkiler yaratmaktadýr. Her geçen gün bunun önemi artmakta ve dolayýsýyla ÝK süreçlerinin de ihtiyaçlarýna cevap verecek þekilde yapýlandýrýlmasý ve sürekli geliþtirilmesi gerekmektedir. Bunun farkýnda olan þirketler de 12K ÝK model çerçevesinde tüm ÝK süreçlerine bütünsel olarak bakabilme ve birbiriyle olan iliþkilerini somut bir þekilde görebilmektedirler. Bu bakýþ açýsý nereye odaklanýlmasý gerektiðini rasyonel bir þekilde ortaya koymaktadýr” dedi.   Rekabet avantajý saðlýyor… Kurumlarý yüksek performanslý bir yapýya dönüþtüren sistem, beraberinde önemli bir rekabet avantajý da saðlýyor. Bir yýlýn sonunda ÝK sisteminin ana hatlarýyla ve entegre biçimde kurulduðunu anlatan Çaðlar, “Ýnsan kaynaklarý alanýnda firmalarda uygun sistemi kurmak için tek bir formül olmadýðýndan birebir hizmet almak bu anlamda önemli. Bu açýdan insan kaynaðýný etkin ve verimli kullanmak, yetenekli çalýþanlarý kuruma çekmek ve elde tutmak, çalýþan memnuniyetini artýrmak, iþveren marka imajýný güçlendirmek ve sonuç olarak yüksek performanslý bir þirket olmak konularýnda önemli geliþmeler saðlayacaktýr. Bunun finansal sonuçlarý ise gelecek dönemlerde dolaylý olarak iþletmenin önce performansýna ardýndan verimlilik ve karlýlýðýna yansýyacaktýr” diyor.   
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort