Türkiye'de sivil havacılık nereden nereye geldi

Türkiye'de sivil havacılık nereden nereye geldi

18 Mart 2013 Pazartesi 19:53
Türkiye'de sivil havacılık nereden nereye geldi
Türkiye’de sivil havacýlýk sektöründe yaþanan geliþmeler ve 2023 vizyonunda gerçekleþtirilmesi düþünülen projeler, Ýstanbul Teknik Üniversitesi ve Mimar ve Mühendisler Grubu’nun ÝTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliði Fakültesi’nde gerçekleþtirdiði “Türkiye’de Sivil Havacýlýk Sektörü” konulu panelde ele alýndý. Sivil Havacýlýk Genel Müdürü Bilal Ekþi, THY Teknik A.Þ. Genel Müdürü Doç. Dr. Ýsmail Demir ve ÝTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliði Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayri Acar’ýn sunum yaptýðý panelde, havacýlýk sanayi, faaliyetler ve gerçekleþtirilen faaliyetlerin sürdürülebilir olabilmesi için neler yapýlmasý gerektiði konularý tartýþýlýrken, panelin Moderatörlüðünü MMG Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özmen gerçekleþtirdi.Bilal Ekþi: “Türkiye’deki tüm havacýlýk faaliyetleri, ulusal ve uluslararasý mevzuatlara uygun”Sivil Havacýlýk Genel Müdürü Bilal Ekþi, konuþmasýna sivil havacýlýðýn tarihinden bahsederek baþlarken, Ýlk havacýlýk çalýþmalarýnýn 1912 yýlýnda bugünkü Atatürk Havalimaný’nda baþladýðýný ve 1933 yýlýnda 5 uçaklýk bir filo ile Türk Hava Postalarý adýyla ilk Sivil Hava Taþýmacýlýðýnýn baþladýðýný belirtti.Bugün, ülkemizdeki havacýlýk faaliyetlerinin, ulusal ve uluslararasý mevzuatlara uygun olarak sürdürüldüðünü ifade eden Ekþi, SHGM görev, yetki ve sorumluluklarý kapsamýnda  hazýrlanan tüm mevzuatlarýn; ICAO mevzuatý, 2920 sayýlý Türk Sivil Havacýlýk Kanunu, üyesi bulunulan ECAC ve EUROCONTROL mevzuatlarý ile Avrupa Sivil Havacýlýk Otoritesi EASA’nýn mevzuatlarýna paralel olduðuna dikkat çekti.“Türkiye’deki havacýlýk sektörünün geliþimi hakkýnda bilgi verdi”2003 ile 2013 yýllarý arasýnda havacýlýk sektörünün kaydettiðini geliþmeler hakkýnda bilgi veren Ekþi, Türkiye’de 2003 yýlýnda 162 olan uçak sayýsýnýn 2013 yýlýnda 374’e çýkarak %130 artýk kaydettiðini söyledi. Son 10 yýlda Ülkemizdeki toplam hava aracý sayýsýnda da %74’lük bir artýþýn olduðunu belirten Ekþi, 2003 yýlýnda bu sayýnýn 658, 2013 yýlýna gelindiðinde ise 1,150 olduðunu vurguladý. En önemli geliþmelerden birinin de kargo alanýnda yaþandýðýna dikkat çeken Ekþi, 2003 yýlýnda bir seferde taþýnabilecek yükün 303 ton olduðunu belirtirken, 2013’e gelindiðinde bu oranýn % 356’lýk bir artýþla 1,381 tona çýktýðýnýn bilgisini verdi.Havacýlýk sektöründe lisanslý olarak görev yapan personel sayýsýnýn da buna baðlý olarak arttýðýný belirten Ekþi,; “Türk sivil havacýlýk sektörünün geliþimi için büyük önem arz eden havacýlýk eðitimleri ve yetiþmiþ insan kaynaklarý ihtiyacýnýn karþýlanmasý amacýyla 2012 yýlýnda YÖK ile bir protokol imzalanarak oluþturulan Sivil Havacýlýk Komisyonu faaliyetlerini tüm hýzýyla sürdürmektedir.” diye konuþtu.Türkiye’de hava taþýmacýlýðýnýn kaydettiði ivmeden bahsettiTürkiye’deki iç hat uçuþ trafiðinin geliþiminden de bahseden Ekþi, geçmiþte Ýstanbul ve Ankara olmak üzere iki merkezden 25 noktaya 8,5 milyon yolcunun taþýndýðý hava taþýmacýlýðýnýn günümüzde büyük geliþme kaydederek; bugün 6 havayolu ve 7 merkezden 46 noktaya 50,5 milyon yolculuk bir potansiyele ulaþtýðýný aktardý. 2003 yýlýnda Kýbrýs’a sadece 4 noktadan hava taþýmacýlýðýnýn gerçekleþtirildiðini de söyleyen Ekþi, bugün 8 noktadan Kýbrýs’a sefer yapýldýðýnýn bilgisini verdi.Yurtdýþý uçuþlarda da büyük bir ivme kaydedildiðini dile getiren Ekþi; “2002 yýlý yurt dýþý uçuþ haritasýna baktýðýmýzda dünya üzerinde 60 noktaya sefer gerçekleþtirildiðini görürken, þimdiki yani 2010 yýlý verilerine göre bakýldýðýnda Türkiye’den yurt dýþýndaki 157 noktaya sefer gerçekleþtirildiðini görüyoruz. Ayrýca uçuþ sayýsý gerçekleþtirilen nokta itibariyle de dünya geneline baktýðýmýzda ilk on ülke arasýnda yer almaktayýz.” diye konuþtu.“Paydaþlarýmýz ile birlikte çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam etmektedir”Son 10 yýlda denetimlerden ticari operasyonlara, uçuþ okullarýndan genel havacýlýða, bakým kuruluþlarýndan sertifikasyon çalýþmalarýna, yer iþletmeden havaalanlarýna kadar uzanan daha bir çok konuda geniþ bir yelpazede önemli baþarýlara imza attýklarýný vurgulayan Ekþi; “Sivil havacýlýk kuruluþlarýmýzýn uluslararasý standartlar çerçevesinde havacýlýk faaliyetlerini sürdürmeleri ve böylece küresel düzeyde rekabetçi ve sürdürülebilir bir Türk Sivil Havacýlýðýnýn tesis edilmesi bakýmýndan paydaþlarýmýz ile birlikte çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla devam etmektedir.” diyerek sözlerini noktaladý.Doç. Dr. Ýsmail Demir: “Havacýlýk sanayi, uzay sanayisinin ana kapýsýdýr”THY Teknik A.Þ. Genel Müdürü Doç. Dr. Ýsmail Demir, konuþmasýna havacýlýk sanayinin ülkeleri lider yapan kilometre taþlarýndan biri olduðuna dikkat çekerek baþlayan Demir, “Havacýlýk sanayi, 300 kadar teknolojiyi tetikler, çarpanlarý ile  ülkelerin teknoloji platformunu en yüksek düzeye taþýr. Ülkelerin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarý için de köklü bir teminat olmakla birlikte Havacýlýk Sanayi ile;Ticari ve Askeri Uçaklar, Genel Amaçlý Uçaklar, Helikopterler ve Ýnsansýz Uçaklar üretilmektedir. Ayrýca bir özelliði de uzay sanayisinin ana kapýsýdýr.” dedi.“Havacýlýk sektörü dünyada 32 milyon kiþiye iþ imkaný saðlýyor”Hava araçlarý ve bu araçlarýn tarihsel geliþiminden bahseden Demir, Boing & Airbus þirketlerini havacýlýk sanayinin iki büyük oyuncusu olarak nitelendirdi. Havacýlýk pazarýnda ABD’nin egemen olduðunu belirten Demir, “Dünya havacýlýk endüstrisinde yer alan 39 bin kuruluþun 25’i ABD odaklýdýr. Havacýlýk Sanayisinin  %65’i Küresel güç ve liderlik konumunun bir gereði olarak ABD’ye aittir. Havacýlýk sektörü; dünya GSYH’nýn %7,5’i toplam 3.6 Trilyon USD saðlarken, doðrudan ve dolaylý olarak 32 milyon kiþiye iþ fýrsatý vermektedir” diye konuþtu.Ayrýca üç merkezli dünya havayolu taþýmacýlýðýnda Türkiye’nin coðrafi özelliklerini kullanarak kendine daha fazla dikkat çektirebileceðini belirten Demir, “Cumhuriyetin 100. yýlýna kadar hava trafiðinde yýllýk  artýþlar % 5.1 mertebelerinde  beklenmektedir.” dedi.Türkiye’deki uçak Sanayisinin bugünkü durumuTürkiye’de uçak sanayisinin 1984 yýlýnda ‘F-16‘ imal etmek üzere kurulduðunu belirten Demir; "Uçak Sanayimizin kalbi TAI’dir. TAI havacýlýk sanayimizin stratejilerini, hedef ve planlarýný geliþtirmez. TAI Bir Üretim Birimidir. Askeri amaçlý kurulmuþ ve yapýlandýrýlmýþ bir kuruluþtur ve entegratör olup komple entegre bir ucak sistemini olusturmakla ilgili kabilyetler gelistirmesi gerekmektedir.” dedi.Yrd. Doç. Dr. Hayri Acar: “Havayolu taþýmacýlýðý sektörünün geliþmesinin birçok getirisi var”ÝTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliði Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hayri Acar, Türkiye’deki havayolu taþýmacýlýðý sektöründeki büyümenin birçok getirisi olduðu belirtirken, yeni iþ olanaklarýnýn, üniversitelerdeki uçak mühendisliði programlarýnýn sayýsýnýn artmasýnýn ve ekonomik geliþmenin saðlanmasýnýn yaný sýra, ulaþýmýn kolaylaþmasý ile bölgeler arasý etkileþimin artmasýnýn en önemli getiriler olduðunu kaydetti. Hem havayolu hem de havaalaný yer hizmetlerinde özel sektörün payýnýn büyüdüðüne dikkat çeken Acar; “Özel sektör dinamizminin sektöre girmesi saðlýklý bir büyüme ve “rekabet gücü” bakýmýndan çok önemlidir. Avrupa Birliðine tam üye olma durumunda yabancý þirketlerin de iç hatlarda uçuþ yapmasý durumunda rekabet kabiliyeti ön plana çýkacaktýr.” dedi.Bilgi birikimi ve genç iþgücü potansiyelinin önemiGeliþen ve sürekli büyümeye devam eden havacýlýk sektörünün yaný sýra bu büyümeyi ve talepleri karþýlayacak havaalaný ve altyapý özelliklerine sahip olmak gerektiðini vurgulayan Acar, bu konuda hala yapýlmasý gereken çalýþmalar olduðunu kaydetti. Özellikle Türkiye’deki havaalanlarýnýn bir kýsmý geniþ gövdeli uçaklar ile uygun olmadýðýna dikkat çeken Acar, bunun havacýlýk sektörünü etkilediðini ifade etti. Havaalaný-çevre etkileþimi ile ilgili çalýþmalara da ihtiyaç duyulduðuna vurgu yapan Acar, Türkiye’nin bakým, eðitim ve taþýmacýlýk Alanlarýndaki Fýrsatlarýný da açýkladý.Havayolu þirketlerinin kendi bakým merkezlerini kurmaya baþladýðýný belirten Acar, Bu þirketlerin kendi ihtiyacýný karþýlarken diðer ülkelere de hizmet verir hale geldiðini söyledi. Bilgi birikimi ve genç iþgücü potansiyelinin bu noktada dikkat edilmesi gereken konu olduðunu dile getiren Acar, sürecin doðru yönetilmesi sonucunda bu konuda avantajlý konuma geçilebileceðini sözlerine ekledi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort