Akfen, büyümeye devam edecek

Akfen, büyümeye devam edecek

27 Ağustos 2013 Salı 22:17
Akfen, büyümeye devam edecek
Akfen Holding’in baðlý ortaklýklarý bazýnda yaþanan operasyonel performans sonuçlarýndaki kayda deðer artýþ özellikle HES grubunun daha önce iþletmeye aldýðý santrallerinde saðlanan performans artýþý ve yeni santrallerin devreye girmesi neticesinde yaþanmýþ olup bu kapsamda geçen senenin ayný dönemine göre cirosu yüzde 33, Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ý (FAVÖK) yüzde 99, FAVÖK marjý ise 13  puan artýþ göstererek yüzde 39,6’ya ulaþmýþtýr. Holding’in 6 aylýk operasyonel ve finansal sonuçlarý ile ilgili deðerlendirmelerde bulunan Akfen Holding CEO’su Süha Güçsav, 1 Ocak 2013 – 30 Haziran 2013 döneminde portföyünde 5 hidroelektrik santrali bulunan Ýdeal Enerji’nin Alman Yatýrým Fonu Aquila’ya satýþýnýn karlýlýðýn artmasýnda katkýsý olduðunu belirterek bu satýþtan 30,7 milyon TL  kâr elde ettiklerini söyledi.  Güçsav, “Faaliyetlerimizdeki ciddi büyümeye ve HES’lerdeki hisse satýþ kârýmýza raðmen, Mayýs ayýnda kurlarda yaþanan artýþ, giderimizin artmasýna neden oldu. Kur farký nedeniyle giderde görünen artýþ sonucunda da 2013 yýlýnýn ilk 6 ayýný 162 bin TL zarar ile kapattýk.  Baðlý ortaklýklarýmýz ve özkaynak yöntemiyle konsolide ettiðimiz iþtiraklerimizin tümünü dikkate alarak baktýðýmýzda ise ciromuz dolar bazýnda yüzde 21 artýþ ile 285 milyon ABD Dolarý olarak gerçekleþmiþtir” dedi. Güçsav, FAVÖK’ün yüzde 27 artýþ ile 89,5 milyon ABD Dolarý, aktif büyüklüðün ise 2,5 milyar ABD Dolarý seviyesinde gerçekleþtiðini belirtti. Güçsav,  “Genel olarak 2013’ün ilk 6 ayýnda beklentilerimizin içinde bir performans gösterdiðimizi söyleyebiliriz ‘’ dedi. 2013 yýlý ilk yarýsýnda iþtirakler Akfen Holding’in iþ ortaklýklarý ve baðlý ortaklýklarýnýn tümünde 2013 yýlý ilk çeyreðinde büyüme yaþandýðýna iþaret eden Güçsav, 2013 yýlýnýn ilk yarýsýndaki önemli geliþmelere deðindi. Güçsav, sözlerine þöyle devam etti:   ‘’ Mersin Limaný’nýn kapasitesinin 2,2 milyon TEU seviyesine çýkartýlmasý ve 13,5 metre olan mevcut azami rýhtým derinliðinin 15,5 metreye çýkartýlmasý suretiyle daha büyük gemilere (10 bin TEU üzeri) hizmet verilmesi için planlanan toplam 126 milyon ABD Dolarý tutarýndaki yeni yatýrým projesi için gerekli olan finansmaný saðladýk. Bu kapsamda MIP Türkiye’de bir ilki baþararak, bir alt yapý þirketinin gerçekleþtirdiði ilk tahvil arzýna imza attý. Citibank, Development Bank of Singapore ve Unicredit AG’in aracýlýk ettiði tahvil arzýndan 450 milyon dolar nakit giriþi saðlandý. 7 yýl vadeli teminatsýz ve yüzde 5,95 (%5,875 kupon) sabit faiz oraný ile yapýlan tahvil arzý için Moody’s Baa3, Fitch ise BBB- ile MIP’i yatýrým yapýlabilir seviyede derecelendirdi’’ dedi.  MIP’nin yurtdýþý tahvil arzýyla Türkiye’nin güven tazelediðine deðinen Güçsav,‘’ Bu tahvil ihracý ile hem mevcut kredilerimizin refinansmanýný saðladýk hem de yeni yatýrýmlar için kaynak yaratýlmýþ oldu ; ayný zamanda yeni finansman yapýsýyla MIP’den Holding’e yapýlacak temettü ödemelerinin de  önü açýldý. Bunun yanýnda operasyonel anlamda da baþarýlý bir dönem geçiren MIP’de yýlýn ilk altý ayýnda elleçlenen konteyner hacmi bir önceki yýlýn ayný dönemine oranla yüzde 5 artýþ göstererek 671,140 TEU, konvensiyonel kargo miktarý da bir önceki seneye göre yüzde 9 artýþ göstererek 3,7 milyon tona ulaþtý’’ dedi. Güçsav sözlerine þöyle devam etti;   “TAV’ýn Ýzmir Adnan Menderes ve Medine Havalimaný inþaatlarý tüm hýzýyla planlananýn da önünde gidiyor. TAV Ýnþaat Orta Doðu ve Kuzey Afrika’yý içine alan MENA Bölgesi’nde yeni projelere teklif verdi. Bunlarla birlikte birçok yeni projeyi de takip ediyoruz.” “Yatýrým programýmýza uygun þekilde HES santrallerini ticari enerji üretimi için devreye almaya devam ediyoruz. Haziran ayýnda enerji üretimine baþlayan Gelinkaya HES ile birlikte Sekiyaka ve Doruk HES’ler bu sene içinde, Doðançay HES ise 2014 baþýnda enerji üretimine baþlayacak. Halen 142 megawatt kurulu güce sahip 8 HES enerji üretimine devam etmektedir. Ýnþaatý devam eden 3 santralimizin de tamamlanmasýyla 2014 yýlýnda 204 MW kurulu güce sahip 11 HES ‘lik bir portföye ulaþmýþ olacaðýz.” “ÝDO’da gerek operasyonel gerekse finansal olarak iyileþmeyi sonuçlarda görebiliyoruz. Yýlýn ilk yarýsýnda taþýnan yolcu sayýsý yüzde 3, araç sayýsý ise yüzde 2.4 artýþ göstermiþtir.” “Haziran ayýnda açýlan Ýbis Otel Alsancak/Ýzmir ile birlikte portföyünü büyüten Akfen GYO’nun Rusya Kaliningrad’daki Ýbis Otel inþaatý da tamamlanmýþ olup, önümüzdeki bir-iki gün içinde hizmete açýlacak. Ýnþaatlarý devam eden Ýbis Esenboða ve Novotel Karaköy’ün de 2014 yýlý son çeyreðinde açýlmasýný hedefliyoruz. Geçtiðimiz ay arazisi satýn alýnan Ýbis Otel Tuzla’nýn da 2015 yýlýnda tamamlanmasý ile birlikte toplam oda sayýsý 3 bin 324’e, otel sayýmýz da 19’a ulaþmýþ olacak. Bunun dýþýnda Ýstanbul ve Moskova gibi büyük þehirlerde arsa arayýþlarýmýz devam ediyor.” “Mersin’de yapýmýna baþlanacak olan, kurulu gücünü 570 MW’tan 1148 MW’a artýrmak üzere  EPDK’dan ön onayý alýnan Mersin Doðalgaz Çevrim Santrali ile ilgili projemizde teknik danýþman olarak atanan Tractabel firmasý, banka fizibilite çalýþmasý kapsamýnda  Elektrik ve Doðalgaz Piyasasý raporunu ve ayrýca konsept tasarým çalýþmalarýný tamamlamýþ olup, kendileriyle imzalanan sözleþme uyarýnca ikinci faz iþler kapsamýnda olan EPC ihalesi yapýlmýþtýr. Ýhale deðerlendirmeleri Tractabel ile birlikte devam etmektedir. Ýhalenin  önümüzdeki günlerde tamamlanmasý hedeflenmekte olup sonucu kamuoyuyla paylaþýlacaktýr. Projenin yatýrým büyüklüðü yaklaþýk 900 mio dolar olarak planlanmaktadýr.” “Ankara’nýn yeni geliþen bölgesi Ýncek’te 60 milyon TL bedelle devralýnan, yaklaþýk 272 bin m2 inþaat alanýna sahip 108 dönümlük arazide Tabanlýoðlu Mimarlýk tarafýndan projelendirilen 1000 konut olarak hedeflenen Ýncek Loft projemizin inþaatýna baþlanmýþtýr. Bu proje ile Ýstanbul’da daha önce yaptýðýmýz Levent Loft projesindeki baþarýyý göstermeyi hedefliyoruz.’’ ‘’ Kamu-Özel Ortaklýðý (PPP) Modeli ile Isparta Þehir Hastanesi Yapým Ýþleri ile Ürün ve Hizmetlerin Temin Edilmesi Ýþi Ýhalesi’ne en iyi teklifi veren Akfen Ýnþaat’ýn Saðlýk Bakanlýðý ile görüþmeleri devam etmektedir. Ýhaleye konu proje 755 yataklý Isparta Þehir Hastanesi’nin kiralama karþýlýðý yapýmý ile 25 yýl süresince ürün ve hizmetlerin temin edilmesini kapsamaktadýr. ‘’ Hisse geri alým programýna 2013’te de devam ediyoruz Akfen Holding CEO’su Süha Güçsav, “Akfen Holding’in piyasadaki iþlem fiyatýnýn þirketimizin gerçek deðerini yansýtmadýðý inancýyla 2011 yýlýnda baþlattýðýmýz hisse geri alým programýna 2013 yýlý içinde de devam ediyoruz. Akfen Ýnþaat’ýn yaptýðý hisse alýmlarý ile daha önceden sahip olduðu yüzde 2.75 payla beraber Akfen Holding sermayesindeki toplam sahiplik oranýmýz yüzde 5,94’e ulaþtý. Kendi hissemize inanýyor ve bugün yapýlabilecek en iyi yatýrýmlardan biri olduðunu düþündüðümüzden Hisse geri alým programýmýza aralýksýz devam ediyoruz ‘’ dedi.  FED Baþkaný Bernanke’nin Mayýs ayýnda yaptýðý açýklamalar sonrasýnda yeni bir dönemin baþladýðýna iþaret eden Güçsav, finansal piyasalardaki olumsuz geliþmelere ve zorluklara raðmen Akfen Holding olarak yatýrýmlarýna planladýklarý þekilde hýz kesmeden devam edeceklerini belirtti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

mersin escort